Velkommen til Horsens Planportal
2016-23 - Boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens

Lokalplanens indhold

Anvendelse og disponering

Lokalplanen planlægger den centrale del af Nordhavnen til blandede byformål som boliger, kontorer, restauranter, butikker, offentlige formål mv. Gennem områdets indretning og disponering skabes der et nyt levende byområde med attraktive byrum og opholdsarealer, strandpromenader og kanalmiljø, og markante bygninger med arkitektoniske kvaliteter. 

Lokalplanområdet opdeles i delområder 1, 2, 3, 4 og 5. Delområderne gives hver deres identitet igennem struktur og arkitektur, idet der lægges vægt på, at områderne bidrager forskelligt til helheden både funktionelt og arkitektonisk, så der skabes en spændende og varieret bydel med udgangspunkt Masterplanen Horsens Havn 2010. 

Delområde 1, Købmandspladsen og Karréen

Delområdet ligger ved ny adgangsvej fra Strandpromenaden og må anvendes til centerformål, dvs. blandede funktioner som boliger, butikker, kontor- og servicevirksomheder mv. Der må etableres 2.800 m2 detailhandel inden for området, herunder dagligvarebutikker til forsyning af området.

Bebyggelsen må opføres med varierende højder op til 6 etager, og punktvis op til 7 etager. 

Delområde 2, Kanalhusene

Boligbebyggelsen i 5 etager orienterer sig til og omkring kanalen og kiggene til denne, og husene skal opføres som tre parallelt liggende og identiske bygningskroppe. For at understrege bebyggelsens samhørighed med vandet kan dele af bebyggelsen opføres udkragende eller på søjler over den nye havnekanal i delområdets sydlige del (delområde 5). Bygningskroppene orienteres nord-syd og ligges på en base/plint, som rummer parkering. Plinten skal udformes som et rekreativt anlæg med mulighed for ophold i tilknytning til havnekanalen.

Delområde 3 og 4, Havnehuset, samt Ø-husene og Pynten

Pynten er en del af Havneøen, men fremstår i udtryk og karakter som et selvstændigt kvarter og byområde på havnen. Man befinder sig midt imellem havnebassin, kanal og fjord. Her midt i havnebassinet fornemmer man hele havnerummet. Her er der et direkte kig ind til Havnetrekanten, samtidig med at man fornemmer fjorden og det bakkede landskab, der omkranser fjorden.

Pynten bliver med sin markante bebyggelse bydelens nye pejlemærke. Placeringen er meget central og synlig fra det meste af de bynære havnearealer.  Bebyggelsens tæthed og højde skabe karakter og tyngde. Bebyggelsen fremstår som en gruppering af bygninger samlet på en plint, som indeholder parkering for bebyggelsen. På pynten, nærmest havnebassinet, placeres områdets højeste bygning. Bygningens proportionering skal være slank og have karakter af et tårn.  Omkring tårnet etableres et promenadedæk, der anlægges som træbrygger i forskellige niveauer. Fra nogle af niveauerne skal der være adgang til vandet, således at man ved havnebassinet har mulighed for at komme helt ned til vandoverfladen.

Pynten har vejadgang via havneøen og broforbindelserne fra kanalbyen. Fra Havnebyen skabes adgang for gående og cyklister via promenadebroen som forbinder arealet ved Havnehuset med Pynten.

Delområdet må anvendes til centerformål, dvs. blandede funktioner som bl.a. boliger, restauranter, kontor- og servicevirksomheder og mindre udvalgsvarebutikker. For at understøtte et levende bymiljø skal bebyggelsens stueetage indrettes med publikumsorienterede funktioner fx. butikker, caféer og restaurant og lign, og må ikke anvendes til boliger.  

Delområdet indrettes med flere byggefelter til forskellige typer bebyggelser og varierende bygningshøjder fra 5 -12 etager samt et landmark på 20 etager. 

Byrumsarealerne i denne centrale del af Nordhavnens nye bydel skal udformes i et attraktiv samspil med de nye bebyggelser med cafeer og butikker mv. Der indrettes promenader langs fjord og kanal med nye opholdsmuligheder både langs promenaden, ved nye bebygelser og på en ny havneplads. 

Delområde 5, Havnebassinet og Havnekanalen

Dette delområde udgøres af de bynære havnebassiner og en ny rekreativ kanal ind i byområdet. Der kan på vandarealerne etableres rekreative funktioner og opholdsmuligheder i form af bådebroer, plinte og pontoner mv.

 

Bæredygtighed

Masterplan Horsens Havn indeholder intentioner om, at bæredygtighed i bred forstand kommer til at præge omdannelsen af havnen. Bæredygtig skal forstås bredt og handler bl.a. om social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed. Nærværende lokalplanen er udtryk for bæredygtighed på bl.a. følgende punkter:

Planen lægger op til at skabe en by for alle, som bl.a indbefatter en høj grad af tilgængelighed og attraktioner, specielt ved vandet, som vil have bred appel. Havnen vil i højere grad end i dag kunne opfattes som et fælles gode.

Planen udstikker rammer for en ny bydel med et stort antal boliger. Det forventes at der etableres såvel ejer som lejerboliger, ligesom en væsentlig del af dem kan være i en rimelig prisklasse, hvilket betragtes som en forudsætning for at opnå en blandet beboersammensætning.

Lokalplanens bebyggelse vil blive relativt tæt og centralt beliggende, hvilket understøtter mulighederne for lokal handel og service, arbejdspladser mv, således at transportbehovet mindskes. Der etableres gode forhold for fodgængere, cyklister og den kollektive trafik i form af busser og nærheden til Horsens Banegård.

Herudover er det økonomisk bæredygtigt, at de nye boliger indrettes, så de ikke belaster havnens virksomheder med nye miljøkrav.

Økonomisk og miljømæssigt kan tæt bebyggelse, herunder etagebebyggelse, være rationel mht. forbrug af materialer mv. og energibesparende mht. opvarmning.

 

Veje, parkering og stier

Området skal primært trafikbetjenes via en nyetableret vejtilslutning i krydset mellem Strandpromenaden og Fredericiagade, som påtænkes signalreguleret efter en nærmere vurdering af de trafikale forhold. Vejtilslutningen forbindes til den eksisterende Jens Hjernøes Vej som i en ny bredere profil udgør den primære lokalvej i området. Vejprofilet udlægges i en bredde af 18 meter med plads til en fællesti og et grønt bånd langs kørebanen, som både indeholder beplantning i form af vejtræer / allé-træer samt græs, parallel-parkering, cykelparkering og affaldsstationer. Vejen skal planlægges for gennemkørende bybustrafikken i området, og der skal etableres de fornødne busstoppesteder med læskærme m.m. Mod bygninger etableres en kant- eller tilpasningszone, som gør det muligt at skabe en naturlig overgang imellem bebyggelse og fortov.

Der skal anlægges parkering, handicapparkering og cykelparkering i henhold til Horsens Kommunes Parkeringsstrategi 2015, hvilket bl.a. indebærer 0,5 parkeringsplads pr. bolig og 1 p-plads pr. 100 m2 kontor, og dagligvarebutik. Der stilles også krav til cykelparkering og handicapparkering.

I delområde 2, 3 og 4 skal parkering udføres i konstruktion, plint eller parkeringshus, mens parkering i delområde 1 også delvist kan udføres på terræn. Ved etablering af delvis nedgravet parkeringskælder i plint stilles der krav om begrønning og etablering af trappeanlæg, ramper, plateauer, o. lign., der indbyder til aktivitet eller ophold.

 

Arkitektur

Det er et mål med planlægningen, at den ny bydel skal fremstå som en varieret, levende og attraktiv bydel, og de forskellige byrum skal bidrage på hver sin måde til helheden, idet skala, arkitektur og aktivitetsmuligheder vil være forskellig fra område til område. Derfor gives bebyggelse indenfor hvert delområde sit individuelle udtryk og sin egen bymæssige karakter, som rammer for et mangfoldigt byliv

Det er hensigten, at den enkelte bygning skal være med til at sikre, at der skabes en attraktivt bydel. Derfor skal bebyggelse gives et højt arkitektonisk niveau, også når det kommer til detaljering og materialevalg. Ved bebyggelsens facademæssige fremtræden skal der lægges vægt på en variation i sammensætningen af materialer, herunder en vis andel af lette materielaer, tegl, beton, træ, metal mv.

For at understøtte etableringen af et levende bymiljø skal boliger forsynes med opholdsaltaner eller terrasser, og i visse dele af bebyggelsernes stueetager skal indrettes en overvægt af publikumsorienterede funktioner fx. butikker, caféer/restaurant o.l.

Al skiltning skal tilpasses områdets karakter og må ikke virke dominerende. Skilte på facader skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning, og må ikke dække over arkitektoniske elementer, herunder døre og vinduer mv. Der fastsættes en række nærmere bestemmelser om skiltning i lokalplanen.

 

Stier og promenader

For at sikre sammenhæng med midtbyen anlægges der en 15 m bred promenade langs havnebassinet. Promenaden er en videreførelse af Oplevelsesbåndet fra Midtbyplanen, og skal sikre at gående og cyklende kan bevæge sig fra inderhavnen til lystbådehavnen og stranden. Havnepromenaden er bydelens hovedpulsåre og skal indrettes som et attraktivt, aktivt og inddragende byrum, hvor det både er muligt at cykle, gå og opholde sig. Derfor indrettes promenaden med 2 parallelle zoner fra havnekanten mod bebyggelsen, jf. Bilag, Havnebyens promenade.

Zonen mod havnebassinet skal indrettes med et 7 meter åbent friholdt areal, som skal være forbindelseslinjen, hvor gående, cyklende, og løbende frit kan passere hinanden. Arealet skal med belægning og udformning gøres sikkert for de som færdes her.

Zonen nærmest bebyggelsen skal udlægges som en 8 meter overgangszone imellem bebyggelse, plint, og promenaden, som opblødes med beplantning, lommer og nicher med fx. siddetrapper, plateau o.l., så der skabes læfyldte og kvalitative opholdsområder for både besøgende og beboere i området. Overgangszonen kan udformes forskelligt alt efter hvilken lokal sammenhæng den indgår i. 

Promenaden på havneøen og Pynten skal anlægges som et 7 meter åbent friholdt areal, til færdsel for gående og cyklende m.v. Arealet skal med belægning og udformning gøres sikkert at færdes på. Kanten mod den fremtidige bebyggelse og tilhørende anlæg, skal udformes med en tilpasningszone som beskrevet i afsnittet Havnepromenaden.

 

Ubebyggede arealer

Klimasikring

Lokalplanområdet skal i overensstemmelse med Horsens Kommunes Klimatilpasningsplan indrettes, så det klimasikres mod oversvømmelser i forbindelse med stormflod og høje vandstande i fjorden. Klimasikringen vil ligeledes sikre bagvedliggende bydele. Havnekanten hæves til kote 1.8 m DVR90, og al bebyggelse ved havnebassinet og havnekanalen skal etableres på baser/plinte. Der fastsættes endvidere en generel mindste kote for stuegulv i hele bebyggelsen på 2,60 m DVR90, hvilket ligeledes bliver det fremtidige niveau for Jens Hjernøes Vej. Parkeringsanlæg i konstruktion skal sikres mod indtrængende vand ved stormflod og ekstrem regn, enten ved mekaniske foranstaltninger eller lokale terrænopbygninger. Fremtidige koter fremgår af Kortbilag 4, Koteplan.

Hvor der er krav om niveaufri adgang til boliger, butikker og caféer o.l. skal terrænet etableres med fald væk fra bygningers indgange, og alle fri- og fællesarealer skal disponeres således, at der ved deres udformning tages højde for oversvømmelse i forbindelse med stormflod samt håndtering af ekstremregn.

Havnepladsen

I tilknytning til den nye rekreative kanal skal Havnepladsen anlægges som et nyt offentligt rekreativt byrum, jf. Bilag, Havnepladsen. Havnepladsen skal gives en maritim og urban karakter, og den skal anlægges med mulighed for ophold, mødesteder og evt. udeservering. Kontakten til havnebassinet og kanalen skal indgå i byrummets udformning fx med vandtrapper og træbrygge, så der skabes kontakt til aktiviteter på og ved vandet.

Der skal etableres faste sidde- og opholdsmuligheder på pladsen, ligesom der skal være mulighed for at funktionerne i ”Havnehuset" og omkringliggende bygningers stueetage kan trækkes ud på torvet med boder, stadepladser, løs møblering, o.l.  En trærække langs Jens Hjernøes Vej skal være med til at afgrænse pladsen og skabe mulighed for bevægelse på tværs.

Havnebassinet og havnekanalen

Havnebassinet og arealerne langs kajkanterne skal anvendes som attraktive byrum, med sammenhængende aktiviteter både på vand og land. I selve havnebassinet gives mulighed for etablering af opholdsøer, bådebroer, til områdets beboere, o.lign. På land udlægges rekreative zoner til sikring af opholdsmuligheder i tilknytning til vandet. Desuden kan der i de tilgrænsende delområder etableres landfaciliteter, der kan betjene lystbådene. En række områder får fuld offentlig tilgængelighed, andre anlægges som fælles arealer i tilknytning til boligerne. De private opholdsarealer anlægges som altaner eller tagterrasser.

By-inventar, skiltning og beplantning

Der skal i materialevalget lægges vægt på arealernes placering på havnen, og området skal fremstå med robuste og karakterfulde materialer som træ, betonfliser, pladsstøbt beton, asfalt, granit eller i kombinationer heraf. 

Byinventar som bænke, pullerter og belysning m.v. på Havnepromenaden, Promenaden og Havnepladsen skal være ens i udformning / design, materiale og farve. fx. med overflade i patineret stål. Bænke og siddeflader kan udføres i træ og behandlet beton.

Al skiltning skal tilpasses områdets karakter og må ikke virke dominerende. Skilte må ikke placeres så de dækker vejskilte mv, og skal i øvrigt begrænses til et minimum efter nærmere fastsatte bestemmelser i lokalplanen. 

Beplantning bør udformes med henblik på, at træer og buske fremstår i deres naturlige vækstform, så drift og pleje reduceres. Beplantning skal foregå med plantetyper og sorter fx robuste græsser, buske og træer, der tåler klimaet ved fjorden samt lejlighedsvis oversvømmelse med saltvand.

Træerne skal generelt være med til at sikre mikroklimaet i byrummene mellem bygningerne. Træerne er nødvendige for at mindske de gener, der opstår i form af turbulente vinde. Der skal vælges træer, som kan tåle vind og varierende sol/skygge forhold iht deres specifikke placering i området. Placeringen af træerne bør afstemmes med vindforhold, således der sikres optimale mikroklimaforhold mellem bygningerne.

Der bør desuden generelt tages hensyn til biodiversitet og artsmangfoldighed, således naturværdien øges og effekten af sygdomsangreb på enkelte sorter mindskes.

 

 

Illustrationsplan der viser områdets fremtidige disponering.

  

Volumenstudie af den fremtidige bydel.

  

Visualisering af bebyggelsen set fra Havnepladsen mod Pynten.

 

Referencefotos af opholds- og færdselsarealer

Byggeri på plint med passage under bygning.

 

Havnepromenade med offentlige og semioffentlige rum.

 

Promenade med begrønning.

 

Trætrapper til ophold mod kanal.

 

 

Skulpturelle vandtrapper muliggør kontakt til vandet.

 

 

 Visualisering der viser disponering af fremtidige bebyggelser inden for lokalplanområdet. 

 

 Visualisering fra havnebassinet, der viser disponering af fremtidige bebyggelser inden for lokalplanområdet.

 

  

Foto af eksisterende forhold og visualisering af fremtidig bebyggelse set fra Fjordsgade.

Foto af eksisterende forhold og visualisering af fremtidig bebyggelse set fra Fredericiagade.
Foto af eksisterende forhold og visualisering af fremtidig bebyggelse set fra Strandpromenaden.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer