Velkommen til Horsens Planportal
2016-23 - Boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens

Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

 

 

 

Baggrund for lokalplanen

Horsens Kommune besluttede i 2008 at igangsætte processen for omdannelsen af de bynære havnearealer på Horsens havn. Processen blev indledt med en arkitektkonkurrence, og ideerne herfra blev bearbejdet og samlet i en masterplan for havnens udvikling, som blev politisk vedtaget i 2010. Masterplanen tager udgangspunkt i den overordnet planlægning af Horsens og viderefører væsentlige principper fra Midtbyforbindelsen, som er den overordnet strategi og udviklingsplan, der skal revitalisere midtbyen.

Et af Midtbyforbindelsens væsentligste greb er at skabe sammenhæng mellem midtbyen og havnen. Sammenhængen skabes med Oplevelsesbåndet, som er et sammenhængende bymæssigt forløb, der strækker sig fra Banegårdspladsen igennem gågaden via den historiske bymidte, Åboulevarden og Havnepladsen, hvor inderhavnen møder midtbyen. I masterplanen føres Oplevelsesbåndet videre som Havnesporet, som forbinder inderhavnen med lystbådehavnen og stranden. Masterplanen indeholder visionen og intentionerne for udviklingen af de bynære havnearealer, og udstikker målsætninger og konkrete principper og for planlægningen, som skal sikre bykvalitet i området.

De vigtigste principper fra masterplanen danner grundlag for lokalplanens bestemmelser, og ved gennemførslen af den igangværende omdannelsesproces indgår lokalplanen som bindeled mellem visioner og realisering, der skal sikre at masterplanens målsætninger gennemføres ved opførelse af bebyggelse på de bynære havneområder. De væsentligste principper for planlægningen kan sammenstilles i følgende overordnede temaer:

Byen for alle

 • Området skal have god sammenhæng med eksisterende bykvarterer mod nord.
 • Udover boliger skal området give plads for et bredt udvalg af by- og vand relaterede aktiviteter og oplevelser.
 • Virksomheder skal kunne tilpasses det rekreative miljø og nye boligområder.
 • Bebyggelse skal opføres med variation i skala og funktioner.

Rammer for det gode liv

 • Der skal anlægges en promenade på sydvendte arealer langs vandet, som skal give optimale betingelser for ophold ved vandet.
 • Promenaden skal gøres attraktiv ved udformning og etablering af støtte punkter. Langs promenaden skal der i stueetagen gives mulighed for etablering af cafeer, restauranter og små butikker eller andre offentligt tilgængelige funktioner.

Adgang til vandet

 • Bygningernes placering skal sikre udsigt til vandet fra de bagvedliggende bebyggelser.
 • Etablering af både- og opholdsbroer, trapper mv. skal sikre kontakt til vandet.
 • Der skal etableres en kanal, som udformes med trappeanlæg, så man kan komme helt ned til vandet

Formål med lokalplanen

Lokalplanen har til formål

 • at området udvikles som en nyt attraktiv bydel med sin egen identitet,
 • at fastlægge placering og disponering af ny bebyggelse, friarealer og infrastruktur,
 • at der gives mulighed for at der i området kan etableres et varieret udbud blandede byfunktioner,
 • at sikre etableringen af attraktive fælles opholdsarealer og byrum, der understøtter et mangfoldigt byliv,
 • at sikre offentlighedens adgang til området, herunder til gående og cyklende færdsel langs vandet,
 • at sikre etablering af opfyld og udgravning af kanal sker i forbindelse med områdets omdannelse,
 • at området vejbetjenes fra Strandpromenaden,
 • at terræn, veje og bebyggelse hæves som led i klimatilpasning og beskyttelse mod oversvømmelse,
 • at bevaringsværdig bebyggelse kan nedrives.

 

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer