Velkommen til Horsens Planportal
2016-23 - Boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens

Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Etablering af nye vejadgange, og ændringer af eksisterende vejadgange til Strandpromenaden og Jens Hjernøes Vej kræver Horsens Kommunes tilladelse i henhold til vejlovgivningen. Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Horsens Museum (vedr. landarealer) og Moesgaard Museum (vedr. søterritoriet) skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museerne mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museerne kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde eller opfyld på søterritoriet påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet. 

 

Kystbeskyttelsesloven

Anlægsarbejder på søterritoriet forudsætter tilladelse fra Kystdirektoratet i medfør af Kystbeskyttelsesloven.

Realisering af lokalplanens kanal og opfyldning på søterritoriet kan derfor ikke realiseres uden at Kystdirektoratet har meddelt tilladelse i medfør af Kystbeskyttelseslovens § 16, jf. 16a.

VVM for anlæg på søterritoriet

Kystdirektoratet skal ligeledes afgøre om projektet er VVM-pligtigt i henhold til § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen for søterritoriet, hvor følgende punkter kan være relevante:

  • nr. 2) Anlæg af vandveje, kanalbygning og regulering af vandløb, og
  • nr. 9) Uddybning og opfyldning.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer