Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har vurderet, at planforslaget må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor foretaget en miljøvurdering, der foreligger i form af en miljørapport.

På baggrund af en screening og scoping har Horsens Kommune vurderet, at miljøvurderingen afgrænses til at belyse planforslagets konsekvenser i forhold til følgende emner:

  • Visuel påvirkning af kystlandskabet/byprofil
  • Trafikale konsekvenser
  • Påvirkning af vandmiljø, strømningsforhold mv
  • Miljøforhold i forhold til erhvervshavnen.

Afgrænsningen af miljørapporten har været i høring hos berørte myndigheder. Erhvervsstyrelsen har gjort opmærksom på statslige interesser i forbindelse med erhvervshavnen i forhold til miljøforhold, jf. 1.4.1 og 1.4.2 i "Statslige interesser i Kommuneplanlægningen". Horsens Museum har gjort opmærksom på, at sandsynligheden for at støde på jordfaste fortidsminder er meget lille. Museet henviser til at Museumslovens § 27 er gældende, hvorefter byggearbejder skal standses og museet skal kontaktes, såfremt det alligevel skulle ske. Derudover er der ikke indkommet bemærkninger i høringen.

Høringssvarene er i tråd med den foretagne scoping, og har derfor ikke givet anledning til ændret afgrænsning af miljørapportens indhold.

Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslaget. Find Miljørapporten her.

Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til Miljøvurderingsloven. Redegørelsen kan ses her.