Velkommen til Horsens Planportal
2016-23 - Boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens

Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen realiseres af privat bygherre efter udbudsbetingelser fastsat af Horsens Kommune. Området forventes udbygget i etaper, så hele områdets bebyggelse og kanal ikke nøvendigvis realiseres i én omgang.

Horsens Kommune er som vejmyndighed for Jens Hjernøes Vej med til at sikre vejens udformning i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, herunder med sikring af fremtidig kote, der er med til at sikre området mod oversvømmelser som følge af klimaændringer med stigende havvandsspejl og øgede regnmængder mv. Tilsvarende gælder for promenaderne langs fjorden og kanalen.

Etableringen af veje og promenader i den endelige kote forventes at ske i etaper. Horsens Kommune vil sikre gode adgangsbetingelser for nye og eksisterende anvendelser i området.

Nye boliger og kontorer skal have en gulvkote på minimum 2,6. Parkeringspladser som placeres lavt anbefales sikret til kote 2,6 ved hjælp af "bump" på indkørslen, vandtætte skodder eller lignende.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer