Velkommen til Horsens Planportal
2016-23 - Boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens

Kystnærhedszone

Efter Planlovens § 16, stk 3 og 4, stilles der særlige krav til redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen og den kystnære del af byzonen. Planområdet ligger primært i den kystnære del af byzonen, men der planlægges også for inddragelse af mindre arealer af søterritoriet til byformål. Ifølge planloven skal der redegøres for den visuelle påvirkning og store eller afvigende bygningshøjder skal begrundes.  

Lokalplanens baggrund er, at Nordhavnen er et højt prioritet byomdannelsesområde i Horsens, der ønskes udviklet til en ny attraktiv bydel. Lokalplanforslaget offentilggøres sammen med kommuneplantillæg 22-2013 og rammelokalplan 2016-1 for Nordhavnens samlede område.

For at skabe en hensigtsmæssig afgrænsning mod havnen er der behov for en mindre opfyldning af søterritoriet i den centrale del af Nordhavnen, hvor det er hensigten at markere denne centrale del med et "landmark" i form af et højhus. Den planlagte bebyggelse vil blive op til 70 meter høj og vil således påvirke kystlandskabet og byprofilen mod havnen, idet den kan ses fra store dele af byen og omgivelserne. Den øvrige del af bebyggelsen planlægges med maksimale højder, der ikke afviger væsentligt fra flere af de store bygningsvolumener og højder, der i dag findes på Nordhavnen. DanaFeeds højeste bygning er over 30 meter høj, mens Hornsyld Købmandsgårds er over 40 meter høj. Den planlagte etagebebyggelse på havnetrekanten omfattet af lokalplan 2015-10 bliver ligeledes over 40 meter høj.

Den nye bebyggelse på Nordhavnen vil opleves visuelt i sammenhæng med den eksisterende byprofil og de terrænmæssige omgivelser. Terrænet i den nordlige del af byen - nord for Nordhavnen - rejser sig som en bakke på over 40 meter. Nordhavnen vil således ikke opleves i direkte sammenhæng med den historiske bykerne eller bevaringsværdige bystrukturer.

Realisering af lokalplanen vil medføre en markant forbedring af offentlighedens adgang til kysten, idet der etableres rekreative stier og promenader i området. Planerne hindrer ikke en videreførsel af Horsens Havn på Sydhavnen med havneerhverv, og strider ikke imod naturinteresser, jf. andre dele af redegørelsen.

De visuelle konsekvenser er uddybet i miljøvurderingen af planforslaget.

 

Visualisering set fra Havnetrekanten i en afstand af ca. 300 m.

Fotomatch af lokalplanens mulige bygningsvolumener i sammenhæng med eksisterende forhold på Nordhavnen.

 

Visualisering set fra Husodde i en afstand af ca. 3 km.

Fotomatch af lokalplanens mulige bygningsvolumener i sammenhæng med eksisterende forhold på Nordhavnen.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer