Velkommen til Horsens Planportal
2016-23 - Boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens

FORSLAG

Øvrig planlægning

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

I medfør af Habitatbekendtgørelsen kan planer og projekter ikke umiddelbart vedtages eller tillades, hvis de kan skade eller påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Endvidere må planer og projekter ikke beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder for de strengt beskyttede dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV , jf. Habitatbekendtgørelsens § 8 stk. 4 og § 11.

Nærmeste Natura 2000-område nr. 56 'Horsens Fjord, havet øst for og Endelave' ligger ca. 6 km øst for lokalplanområdet, og er både et habitatområde H52 og fuglebeskyttelsesområde F36. Derudover ligger Natura 2000-område H236 'Bygholm Ådal', der er habitatområde, ca. 8 km vest for lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for opfyldning i fjorden og etablering af en kanal. Lokalplanens konsekvenser for havmiljø og strømningsforhold er nærmere belyst i Miljørapporten af lokalplanen. På grund af afstanden til Natura 2000-områderne og på grund af karakteren af havbund og vandkvalitet i havnen vurderes det, at lokalplanen ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-området eller arterne på udpegningsgrundlaget.

Lokalplanområdets landarealer er i dag bebygget og befæstet og har været anvendt til erhvervsformål, og det anses på den baggrund som usandsynligt at lokalplanen vil påvirke bilag IV-arter.

Vandområdeplaner

Vandplaner skal sikre at grundvand, vandløb, søer og fjorde opfylder fastsatte miljømål. Horsens Fjord er omfattet af den statslige vandområdeplan 2015-2021 som hovedopland 1.9 Horsens Fjord.
Den økologiske tilstand i fjorden er i dag dårlig med angivelse af, at klorofyl er moderat, bundfauna er moderat og ålegræs er dårlig. Miljømålet for fjorden er, at der ikke må ske en forringelse af aktuel tilstand, og at der opnås en god økologisk tilstand efter december 2021 og god kemisk tilstand senest 22. december 2015. Vandområdeplanens indsatser for oplandet over for kvælstof, fosfor og regnbetin-gede udløb/renseanlæg forventes at medvirke til at forbedre tilstanden i fjorden.

Lokalplanen giver mulighed for opfyldning i fjorden og etabering af en kanal, hvilket kan give anledning til sedimentspredning. Da området omkring Horsens Havn ikke huser en bestand af undervandsplanter eller en fauna af høj biologisk værdi, vil sedimentspredning ikke have nogen væsentlig påvirkning på biologien i området. Lokalplanens konsekvenser for havmiljø og strømningsforhold vurderes ikke at være væsentlige, hvilket er nærmere belyst i Miljørapporten af lokalplanen. Lokalplanen vurderes ikke at indvirke væsentligt på vandområdeplanens miljømål.

Trafikplanlægning

Lokalplanen fastlægger, at området skal vejbetjenes via ny vejadgang til Strandpromenaden og Jens Hjernøes Vej som primær lokalvej på Nordhavnen. Veje og stier skal anlægges med afsluttende belægning i henhold til koteplanen for området, jvf. Bilag, Koteplan. Lokalplanen fastlægger særskilt vejadgang fra Strandpromenaden til brug for varelevering for butikker i lokalplanområdet. Lokalplanen reserverer arealmæssig mulighed for at udvide Strandpromenaden fra 2 til 4 spor, hvilket kan vise sig nødvendigt på sigt som følge af den samlede udbygning af Nordhavnen med nye byfunktioner.

Der sikres gode stiforbindelser i form af havnepromenade langs havnekajen og den planlagte kanal samt langs vejanlæggene.

 

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Området er separatkloakeret. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg og regnvand til havnen. Overfladevand kan ledes uforsinket til havnen. Der skal etableres sandfang/olieudskiller inden udledning.

I forbindelse med anlægsarbejder kræver eventuel grundvandssænkning tilladelse fra Horsens Kommune.

VVM

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er visse anlægstyper omfattet af krav om VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse, jf. bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Realisering af lokalplanen vurderes at være et projekt, der er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, hvor følgende punkter er relevante

  • pkt. 11a) Infrastrukturprojekter i byzone, herunder opførelse af butiks-centre og parkeringsanlæg, og
  • pkt. 11f) Anlæg af vandveje, kanalbygning og vandløb. 

Horsens Kommune har på baggrund af en screening afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt for så vidt angår landarealer. 

Den del af projektet, der omfatter opfyldning på søterritoriet og etablering af rekreativ kanal skal ligeledes anmeldes til Kystdirektoratet, der er VVM-myndighed i henhold til VVM-bekendtgørelsen for søterritoriet.

Afgørelsen er offentligjort sammen med lokalplanforslaget.

Projektområdet er en del af et tidligere industri- og havneareal uden særlige natur- og miljøinteresser, og med varierende store bebyggelser. Realisering af projektet vil medføre en række konsekvenser for omgivelserne i forhold til bymiljø, visuelle forhold, trafik og miljø, og afledte konsekvenser i form af støj, skyggevirkninger og vindforhold omkring høje bygninger. Konkvenserne vil primært være lokale og uden væsentlige påvirkninger for omgivelserne. De visuelle konsekvenser af de høje bygninger vil kunne ses i flere dele af byen, men vurderes ikke at påvirke byprofil og kystlandskabeligt væsentligt. Der vil være kumulative virkninger af Nordhavnens yderligere udbygning, men ikke af væsentlig anderledes karakter eller med større miljømæssig konsekvenser. Derudover vil der være miljømæssige påvirkninger i anlægsperioden, men af midlertidig karakter og af mindre væsentligt omfang. Påvirkning af havmiljøet som følge af anlægsarbejder i områder med jordforurening forventes afværget på basis af en jordhåndteringsplan og en række mulige afværgeforanstaltninger i forbindelse med etablering af ny rekreativ kanal. Det vurderes samlet, at projektets omfang og karakter, hverken enkeltvist eller samlet, antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Anlægget er således ikke VVM-pligtigt.

 

Tekniske anlæg

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Horsens Vand A/S.

 

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring.

For boligerne skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.                     

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik. 

For erhverv skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.       

 

 

Jordforurening

Lokalplanområde er kortlagt på efter jordforureningsloven og omfatter arealer på både vidensniveau 1 og vidensniveau 2.

Vidensniveau 1 betyder, at der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Indenfor matr. nr. 1023a,1023ag og 1023ø Horsens Bygrunde er det konstateret, at grunden måske er forurenet og matriklerne er optaget som en såkaldt v1- kortlægning.

Vidensniveau 2 betyder, at der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Indenfor matr. nr. 1023c,1023l, 1023m, 1023q og dele af matr. nr. 1023a Horsens Bygrunde er det konstateret, at grunden sandsynligvis er forurenet og arealer er optaget som en såkaldt v2- kortlægning.

Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:

  • der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.
  • der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.
  • I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.

Vilkårene stillet i medfør af ovenstående tilladelser skal uanset de øvrige lokalplanbestemmelser følges. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

     

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer