Detailhandel

Lokalplanen er i overensstemmelse med tillæg nr. 22-2013 til Kommuneplan 2013, der fremlægges sammen med nærværende lokalplan og fastsætter nye fremtidige rammer for Nordhavnens omdannelse til byformål, herunder udpeger et nyt bydelscenter for Nordhavnen.

Lokalplanens samlede ramme for butiksformål er 4.300 m2 bruttoetageareal, beliggende inden for bydelscenter Nordhavnen og i rammeområde CE.04 og CE.05. Der henvises til kommuneplantillæggets redegørelse.

Inden for delområde 1 ved Strandpromenaden giver lokalplanen mulighed for etablering af nye butikker inden for en samlet ramme på 2.800 m2 bruttoetageareal . Butikker skal indpasses i stueetagen af den nye bebyggelse, der kan sammenbygges med boliger, kontorer mv. Størrelsen af den enkelte butik må ikke overstige 2.500 m2 for dagligvarebutikker og 500 m2 for udvalgsvarebutikker. Strandpromenaden er en bred indfaldsvej til Horsens, og det vurderes at bymiljøet er robust overfor forholdsvis store bygningsvolumener og butiksstørrelser langs vejens sydside. Placeringen er velegnet, da dagligvarebutikker således vil ligge ved én af de to hovedadgangsveje til bydelen på Nordhavnen. Der skabes dermed god tilgængelighed for alle trafikarter. Den eksisterende erhvervsbebyggelse forventes nedrevet, og der etableres i højere grad end i dag stier, fortove og offentlig adgang i området samt friarealer.

I lokalplanens delområde 3 og 4 gives mulighed for etablering af mindre udvalgsvarebutikker med butiksstørrelser op til maksimalt 500 m2 og inden for en samlet ramme på 1.500 m2. Dette skal medvirke til at understøtte en levende bydel med et attraktivt bymiljø sammen med cafeer, restauranter og andre udadvendte funktioner i stueetagen af de nye bebyggelser.