Velkommen til Horsens Planportal
2016-23 - Boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
1.1
Lokalplanens formål er at sikre,•at området udvikles som en nyt attraktiv bydel med sin egen identitet,
 • at fastlægge placering og disponering af ny bebyggelse, friarealer og infrastruktur,
 • at der gives mulighed for at der i området kan etableres et varieret udbud blandede byfunktioner,
 • at sikre etableringen af attraktive fælles opholdsarealer og byrum, der understøtter et mangfoldigt byliv,
 • at sikre offentlighedens adgang til området, herunder til gående og cyklende færdsel langs vandet,
 • at sikre etablering af opfyld og udgravning af kanal sker i forbindelse med områdets omdannelse,
 • at området vejbetjenes fra Strandpromenaden,
 • at terræn, veje og bebyggelse hæves som led i klimatilpasning og beskyttelse mod oversvømmelse,
 • at bevaringsværdig bebyggelse kan nedrives.
 
Formålet med lokalplanen er at sikre at intentionerne fra masterplanen for Horsens Havn videreføres ved opførelse af konkret bebyggelse indenfor lokalplanområdet. Dermed skal lokalplanen sikre, at den fremtidige bydel opføres som et blandet bykvarter med en varieret arkitektur af høj kvalitet, og et bredt udbud af funktioner og oplevelser, således at når områdets byomdannelse er gennemført, vil det fremstå som en levedygtig bydel med spændende urbane miljøer med en blanding af forskellige boligtyper, erhverv, servicefunktioner, rekreative muligheder og kvaliteter, der knytter byen til vandet. Lokalplanen skal endvidere sikre, at ny bebyggelse opføres med klimaændringer for øje, således at boligbebyggelsen ved udformning af veje, anlæg og rekreative arealer m.v. sikres mod stormflod og ekstremregn
2.1
Lokalplanområdet er afgrænset som vist på Kortbilag, Lokalplanafgrænsning.  
Området omfatter matr. nr.: del af 836g, del af 1023a, 1023c, 1023l, 1023m, 1023ae, 1023ag, del af 1023q samt del af 7000bm, Horsens Bygrunde og alle matrikler der udstykkes herfra.
Alle matrikler ligger i byzone.
 
2.2 
Lokalplanområdet er opdelt i delområderne 1, 2, 3, 4 og 5, som vist på Kortbilag, Lokalplanens delområder. 
 
Generelle bestemmelser
3.1
Indenfor delområde 1, 2, 3 og 4 kan der etableres parkeringsanlæg samt mindre tekniske anlæg til områdets forsyning. 
3.2
Indenfor lokalplanområdet kan beboeren i en bolig drive en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder. Det en forudsætning, at erhvervet drives af beboeren, og at der ikke er ansatte. Som eksempel på de nævnte virksomheder kan nævnes: Arkitekt-, ingeniør-, landinspektør-, ejendomsmægler-, revisions- og advokatvirksomhed, dame- og herrefrisør, handelsvirksomheder med meget begrænset lager eller lager et andet sted, læge-, tandlæge- og helseklinik o.l. indenfor miljøklasse 1. 
3.3
For delområderne 1, 3 og 4 gælder det, at de bebyggelser, der i facadelinjen er markeret med fuldt optrukket blå linje på Kortbilag, Fremtidige forhold, skal mindst 75 pct. af den markerede facade i stueetagen anvendes til publikumsorienterede funktioner fx. butikker, caféer og restauranter, eller det kan ske ved at etablere virksomhedernes ankomstarealer, information, kantine og andre fællesarealer i stueetagen med facade mod havnebassinet og promenaden. Dog kan der etableres fællesfaciliteter i tilknytning til boligerne som fx. vaskeri, fælleshus, festlokaler mv. i stueetagen.
 
Delområde 1, Karréen og Købmandspladsen
3.4
Delområdet må anvendes til centerformål.
3.5
I delområdet kan der etableres boliger, detailhandelsbutikker, kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, klinikker samt hotel- og konferencevirksomhed inden for miljøklasse 1-3.
 
Delområde 2, Kanalhusene
3.6
Delområdet må anvendes til boligformål i form af etageboligbebyggelse. 
3.7
Indenfor delområdet kan der etableres fritidsanlæg med tilknytning til havnebassinet og kanalen. Anlæggene skal indrettes til brug for offentligheden.
 
Delområde 3, Havnehuset samt delområde 4, Ø-husene og Pynten
3.8
Delområderne må anvendes til blandet bolig- og erhvervformål.
3.9
I delområdet kan der etableres boliger, detailhandelsbutikker (udvalgsvarer), kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, klinikker samt hotel- og konferencevirksomhed inden for miljøklasse 1-2.
3.10
Indenfor delområderne kan der etableres fritidsanlæg med tilknytning til havnebassinet og kanalen, jf. § 10. Anlæggene skal indrettes til brug for offentligheden.
 
Delområde 5, Havnebassinet og Havnekanalen
3.11
Delområdet må anvendes til rekreative formål.
3.12
Indenfor delområdet kan der etableres fritidsanlæg med tilknytning til havnebassinet og kanalen. Anlæggene skal være tilgængelige for offentligheden.
3.13
Grænsen mellem delområde 5 og de tilliggende delområder er principiel og kan flyttes indtil nogle meter i forhold til det endelige projekt. 
 
 
Det er intentionen at skabe et blandet bykvarter med et varieret udbud af funktioner og oplevelser således at, når områdets byomdannelse er gennemført, vil det fremstå som en attraktiv bydel med en blanding af forskellige boligtyper, erhverv, service, rekreative muligheder mv. Udpegning af facader i stueetagen, hvor 75 % skal anvendes til publikumsorienterede funktioner, skal understøtte dette mål. Udpegning skal ses som et minimums krav, idet der er mulighed for at etablere publikumsorienterede funktioner i de øvrige bebyggelsers stueetager.
I havnebassinet og Havnekanalen kan der anlægges træbrygger, bådebroer og pontonner, som forstærker områdets kontakt til vandet. Anlæggene skal være offentligt tilgængelige.  
 
 
 
4.1
Ingen bestemmelser.
Veje og stier
5.1
Lokalplanområdet skal vejbetjenes via Strandpromenaden og Jens Hjernøes Vej som vist på Kortbilag, Fremtidige forhold.
Vej og stianlæg skal anlægges efter princippet som vist på Kortbilag, Fremtidige forhold.
Vejtilslutning til de enkelte byggefelter skal placeres efter princippet som vist på Kortbilag, Fremtidige forhold.
 

Vejbyggelinje

5.2
Der må ikke inden for vejbyggelinje langs Strandpromenaden placeres bebyggelse. Vejbyggelinjen er vist på Kortbilag, Fremtidige forhold og er fastsat som 10 m fra vejmidte med et højdetillæg på 1,5 gange højdeforskel og et passagetillæg på 1,0 meter.
 
Tværprofiler
5.3
De primære lokalveje (A-B-C og B-D) udlægges i en samlet bredde på ca. 18 m:
a.      6,0 m kørebaneareal,
b.      2,25 m rabatareal/parkeringsareal/busstoppested langs den begge vejsider mellem kørebane og fællessti,
c.      3,25 m fællessti for fodgængere og cyklister langs begge vejsider,
d.      0,5 m tilpasningsareal mellem fællesstierne og de tilstødende ejendomme langs begge vejsider.
 
Lokalvejens passage af kanal skal ske i princippet som vist på Skitse, Vejbro.
 
I krydset B skal der forberedes for en senere ændring af krydset til en rundkørsel.
 
5.4
Adgangsvej (E-F) til varelevering i Karreen udlægges i en bredde på ca. 5 m, men minimum 4 m kørebaneareal.
 
Stier
5.5 
Der skal anlægges stiforbindelse h-i gennem Kareen i princippet som vist på Kortbilag, Fremtidige forhold.
 
5.6
Havnepromenaden (a – b) skal anlægges i en bredde på minimum 15 meter.
Der skal friholdes 7 meter mod havnebassinet, hvor gående og cyklende frit kan færdes. Havnepromenaden skal anlægges med 2 zoner, efter princippet vist på Skitse, Havnepromenade.
5.7
Promenaden, (b – c og f – g - e) skal anlægges i en bredde på minimum 7 meter, hvor gående og cyklende kan færdes hensigtsmæssigt.
Ind mod bebyggelsen skal der etableres en tilpasningszone, som beskrevet i redegørelsen.
5.8
Gangbroen (d – e) skal etableres som en gangbro i min. 5 meters bredde.
Udformning af gangbroen og dennes møde med kajen skal udformes med henblik på ophold og kontakten til vandet.
 
Belægning
5.9
Veje og stier skal anlægges med afsluttende belægning i henhold til koteplanen for området, jvf. Kortbilag, Koteplan.
5.10
Veje- og stier skal anlægges i følgende belægningsmaterialer:
Kørebaner herunder parkeringspladser og busstoppesteder udlægges med fast kørebanebelægning (asfalt, beton), dog kan stiovergange/hastighedsdæmpende foranstaltninger markeres med et skift i belægning for at markere stiovergangen/hastighedsdæmpningen.
5.11
Fællesstier udlægges med fast belægning (asfalt eller betonbelægningssten).
5.12 
Fortove udlægges med fast belægning (betonfliser og/eller granit).
5.13
Rabatter udlægges som græsrabatter eller i græsarmering.
5.14
Promenaden og havnepromenaden udlægges og udformes, så den indgår som en del af en kommende promenade for gående og cyklende mellem inderhavnen og lystbådehavnen. Promenaden skal fremstå med robuste og karakterfulde materialer som træ, betonfliser, in situ støbt beton, asfalt, stå, granit eller i kombinationer heraf.
5.15 
Overkørsler udlægges i jævn belægning med fast belægning (asfalt, betonsten/tegl eller granitbelægning).
 
Vendepladser 
5.16
I blinde vejender skal der etableres vendeplads for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) jf. vejreglerne.
 
Vejtilslutning og oversigtarealer
5.17
Vejanlæggene og ramperne til parkeringsanlæggene tilsluttes lokalvejene vinkelret.
5.18
Oversigtsarealerne i kryds og ved udkørsel fra ejendommen/ejendommene skal tilgodese gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne må der således ikke være beplantning eller etableres skråningsanlæg og konstruktioner mm med en højde over belægningsoverside på 0,8 meter.
 
Belysning
5.19
Der skal etableres vej-/ stibelysning på vejene/stierne mellem bebyggelsen, samt på promenaden. Belysningen udføres i h. t vejreglerne og med armaturer i overensstemmelse med Horsens Kommunes belysningsmanual og lokalplanens § 7. Der anvendes nedadrettede armaturer med en lyspunkthøjde på ca. 4 m på vej- og stianlæggene. På promenaden langs havnebassinet skal denne kant suppleres med pullertlygter eller lignende markering af promenadens kant.
5.20
Belysningen må ikke virke blændende.
5.21
Langs de primære lokalveje placeres gadebelysningen langs begge vejsider i skillerabatten mellem fællesstierne og kørebanen.
5.22
Langs øvrige veje placeres vejbelysningen i rabatarealet i samme side som skillerabatten.
5.23
Langs adgangsvejene placeres vejbelysningen i rabatarealet/fortovsarealet.
Beplantning
5.24
Langs begge sider af de primære lokalveje skal der placeres opstammede træer i mindste størrelse 14-16 OH (stammeomkreds) i skillerabatten mellem fællesstierne og kørebanen.
5.25
Træer skal være af arten lind, robinie eller tilsvarende. Træernes indbyrdes afstand skal være maksimalt 25 m. Træerne skal stå i bede på minimum 9 m2 og en minimum 2,5 meter på den smalleste led. Bedene skal bestå at god vækstjord i en dybde på mindst 0,7 m. Overfladevand som kan være saltholdigt må ikke ledes til plantebedene. Træerne må kun fjernes i tilfælde af vejudvidelse, etablering af indkørsler mv.
5.26
Træerne skal være letløvede bytræer som typer af pil, ask, eg eller robinie.
5.27
Etablerering af træer skal foregå i overensstemmelse med "Normer for anlægsgartnerarbejde".
 
 
 
 
I forbindelse med Nordhavnens samlede udbygning med nye byfunktioner, vil der blive behov for at udvide Strandpromenaden fra 2 til 4 spor. Der reserveres mulighed for den nødvendige arealudvidelse af Strandpromenaden ind i lokalplanområdet ved at tilbagerykke byggefelter, jf. Kortbilag 3, Fremtidige forhold. 
De primære lokalveje forudsættes udlagt som offentlige veje. Øvrige veje udlægges som private veje eller private fællesveje.
Vejudlæg og vejtilslutninger er principielle og kan flyttes indtil nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige vejprojekt.
Vejbro over kanalen skal udformes på to søjler og med gelænder i en spinkel konstruktion.
Der skal indrettes promenader langs kajen og den nye kanal, så der sikres offentligheden mulighed for at færdes langs vandet. Promenader udformes og dimensioneres forskelligt afhængigt af deres lokalitet, jf. § 5.6 og 5.7 og jf. Bilag, skitse for havnepromenade og illustrationsplan. Der skal mod bebyggelse etableres en tilpasningszone. Zonen udformes alt efter hvilken lokal sammenhæng den indgår i, men skal formidle overgangen mellem bebyggelse, plint, terræn og promenade fx. ved siddetrapper, plateau o.l. Overgangen skal opblødes med lommer og nicher, hvor der skabes læfyldte områder til ophold for både besøgende og områdes beboere. Ved Pynten skal der sikres offentlig adgang via plinten mellem bygningerne i delområdet.
Ved Promenadens passage ved Pynten, byggefelt c4, er den viste passage principiel, og kan udføres på flere måder omkring bygningen eller eventuelt gennem bygningen. Se også § 8.3. Promenadens passage skal dimensioneres så gående og cyklende færdsel kan foregå hensigtsmæssigt.
 
 
Generelle bestemmelser
6.1
Indenfor lokalplanområdet skal der anlægges parkering, herunder også handicapparkering og cykelparkering, i henhold til Horsens Kommunes Parkeringsstrategi 2015. 
6.2
Der fastsættes en maksimumsgrænse for antal parkeringspladser på 2 pr bolig.
Delområde 1
6.3
Indenfor delområdet må der etableres parkering på terræn og i konstruktion.
6.4
Parkeringspladser i terræn skal rumme mindst 1 højstammet træ pr 6 parkeringspladser. Træerne skal stå i bede på minimum 4 m2
og minimum 1,5 meter på den smalleste led. Bedene skal bestå at god vækstjord i en dybde på mindst 0,7 m. Overfladevand som kan være saltholdigt må ikke ledes til plantebedet.
Parkeringsplads på terræn i delområdets østlige del skal afgrænses med hæk i bøgepur og spredte træer mod Strandpromenaden og vej A-B.
Delområde 2, 3 og 4
6.5
Indenfor delområderne må der kun etableres parkering i konstruktion.
Delområde 5
6.6
Delområdet må ikke anvendes til parkering.
 
Der skal anlægges parkering, handicapparkering og cykelparkering i henhold til Horsens Kommunes Parkeringsstrategi 2015. Lokalplanområdet ligger indenfor zone 1, i forhold til Parkeringsstrategiens zoneområder. For personbiler gælder det, at der for hver bolig skal etableres 0,5 parkeringsplads pr. bolig. For kontorer og liberale erhverv skal der etableres 1 p-plads pr. 100 m2 kontor. 
Der fastsættes en maksimumsgrænse for antal parkeringspladser på 2 pr bolig for at tilskynde til at gå, cykle eller benytte kollektiv trafik. 
For cykelparkering gælder det, at der for etagebebyggelse skal etableres 2 pladser pr. bolig, og for kontor og liberalterhverv skal der etableres 1-4 pladser pr. 100 m2 og lagerareal. For butikker skal der anlægges 1 parkeringsplads pr 50 m² plus 0,5 pr. ansat. Handicapparkering skal placeres i nærhed til butikker og bygningers indgange.
Parkering kan i delområde 1 etableres i en kombination af fladeparkering og parkering i konstruktion enten som hel eller delvis nedgravet parkeringskælder eller i parkeringshus. Ved etablering af delvis nedgravet parkeringskælder, skal ydervægge med en sokkelhøjde på over 0,5 meter fra det omkringliggende terræn, udformes med begrønnet skrånende terræn eller som plint med trappeanlæg, ramper, plateauer, o. lign., der indbyder til aktivitet eller ophold.
7.1
Lokalplanområdet skal forsynes med kollektiv varmeforsyning og hele området er omfattet af tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning.
7.2 
Lokalplanområdet forsynes med vand fra Horsens Vand A/S.
7.3
Området skal tilsluttes forsyningens kloaknet efter anvisning fra Horsens Vand A/S og Teknik og Miljø. Overfladevand kan ledes uforsinket til havnen. Der skal etableres sandfang forinden udledning.
7.4
For belysning henvises til § 5. 
 
Generelle bestemmelser
8.1
Indenfor lokalplanområdet kan der etableres 77.200 m2 bebyggelse.
8.2
Inden for delområde 3 og 4 er den samlede ramme for nyt butiksareal til udvalgsvarer max 1.500 m² bruttoetageareal. Størrelsen af den enkelte udvalgsvarebutik må ikke overskride 500 m².
8.3
Ny bebyggelse skal placeres indenfor de anviste byggefelter på Kortbilag, Fremtidige forhold. 
Mindre bygningsdele som fx. altaner og karnapper kan dog opføres op til 2 meter uden for byggefelterne. Der skal sikres en minimum frihøjde under udkragende bygninger på min. 2,5 meter, dog min. 2,8 m over fortov/sti indtil 1,5 m fra kørebanekant eller fællessti. Over kørebane og nærmere end 1,5 m fra kørebanekant eller fællessti skal frihøjden være min. 4,5 m.
Byggefelterne 4a, 4b, 4c og 4d kan overskrides i mindre omfang, hvis det skønnes hensigtsmæssigt ud fra en samlet helhedsvurdering af bebyggelsen i delområdet og samspillet mellem bebyggelserne, herunder særligt
- at højhusbygningen i byggefelt 4c skal opfattes som fritstående, set fra Honnørkajen, så der sikres sigtelinjer mellem bebyggelserne i byggfelterne 4c og 4d,
- at der sikres ubebyggede kiler mellem de fire bebyggelser med tilfredsstillende opholdsarealer,
- at der sikres tilfredsstillende skygge- og vindforhold omkring bebyggelserne og især på opholdsarealerne, jf. § 10.2,
- at der sikres gode forhold for offentlighedens færdsel og ophold ved vandet.
8.4
Disponeringen af ny bebyggelse og anlæg skal være i principiel overensstemmelse med Kortbilag, Illustrationsplan. Dog kan anlæg og bebyggelse flyttes indtil nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige projekt.
8.5
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg uden for byggefelterne i forbindelse med promenaden og havnebassinet, for at understøtte offentlige rekreative funktioner i tilknytning til brugen af havnebassinet og vandet.
8.6 
Alle boliger skal have adgang til altan eller terrasse.
 
Delområde 1, Karréen og Købmandspladsen
8.7
Inden for delområdet må der i alt etableres 23.700 m2 bebyggelse.
8.8
Samlet ramme for nyt butiksareal inden for delområdet er max 2.800 m² bruttoetageareal. Størrelsen af den enkelte butik må ikke overskride 2.500 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker.
 
Byggefelt 1a, Købmandspladsen
8.9
Inden for byggefeltet må der etableres 700 m2 bebyggelse.
8.10
Bebyggelse skal etableres i maksimalt 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.
8.11
For bebyggelse fastsættes en minimumkote på stuegulv til 2,60 m DVR90.
 
Byggefelt 1b, Karréen
8.12
Inden for byggefeltet må der etableres 23.000 m2 bebyggelse.
8.13
Bebyggelsen skal etableres i 3-6 etager og med en maksimal bygningshøjde på 24 meter. Punktvis kan bebyggelsen opføres i 7 etager i princippet som vist på Kortbilag, Illustrationsplan.
8.14
For bebyggelse fastsættes en minimumkote på stuegulv til 2,60 m DVR90.
 
Delområde 2, Kanalhusene
8.15
Inden for delområdet må der ialt etableres 9.500 m2 bebyggelse.
8.16
Der fastsættes en minimums gulvkote til 3,6 DVR90 for bebyggelsen.
8.17
Bebyggelsen kan etableres i maksimalt 5 etager og med en maksimal bygningshøjde på 20 meter.
 

Delområde 3, Havnehuset

8.18
Inden for delområdet må der i alt etableres 10.000 m2 bebyggelse.
8.19
Der fastsættes en minimums gulvkote til 2,60 DVR for bebyggelsen.
 
Byggefelt 3a, Havnehuset
8.20
Inden for byggefeltet må der etableres  10.000 m2 bebyggelse. Bebyggelsen kan etableres i 3-6 etager og med en maksimal højde på 24 meter. Punktvis kan bebyggelsen opføres i 7 og 8 etager i princippet som vist på Kortbilag, Illustrationsplan.  
 

Delområde 4, Pynten og Ø-husene

8.21
Inden for delområdet må der i alt etableres 32.000 m2 bebyggelse. Herudover kan der etableres 2.000 m2  som parkering i plint beliggende mellem (uden for) byggefelterne 4a, 4b, 4c og 4d.
8.22
Der fastsættes en minimums gulvkote til 2,60 DVR for bebyggelsen, dog undtaget parkering.
Byggefelt 4a, Ø-husene
8.23
Inden for byggefeltet må der etableres 7.500 m2 bebyggelse. Bebyggelsen skal etableres i min. 5 og maks. 11 etager og med en maksimal bygningshøjde på 44 meter.  
8.24
Bebyggelsen skal opføres med varierende etageantal indenfor byggefeltet.
 
Byggefelt 4b, Ø-husene
8.25
Inden for byggefeltet må der etableres 5.500 m2 bebyggelse. Bebyggelsen kan etableres i maks. 6 etager og med en maksimal højde på 24 meter.
 
Byggefelt 4c, Pynten
8.26
Inden for byggefeltet må der etableres 11.000 m2 bebyggelse. Den kan opføres én bygning i maks. 20 etager og med en maksimal bygningshøjde i kote 70 m DVR. Derudover kan der opføres bebyggelse i maksimalt 2 etager i princippet som vist på Kortbilag, Illustrationsplan.
 
Byggefelt 4d, Øhusene
8.27
Inden for byggefeltet må der etableres 8.000 m2 bebyggelse. Bebyggelsen kan etableres i min. 9 og maks. 12 etager og med en maksimal bygningshøjde på 48 meter.
8.28
Bebyggelsen skal opføres med varierende etageantal indenfor byggefeltet.
 
Delområde 5, Havnebassinet og Havnekanalen
8.29
Der må ikke opføres bebyggelse inden for delområdet. En del af bebyggelsen i delområde 2 kan dog opføres udkragende eller på søjler over havnekanalen. 
 

Generelt - Støjforhold trafik

8.30
For støjbelastede boliger skal det sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vejtrafikstøj, ikke overstiger 33 dB Lden for boliger og 38 dB Lden for kontorer med lukkede vinduer og døre og åbne udluftventiler, jf. Bygningsreglementet.
8.31
Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (boliger) overstiger Lden = 58 dB må støjniveauet indendørs med åbne vinduer i sove- og opholdsrum ikke overstige Lden = 46 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Kravet skal være overholdt med 1 vindue åbent.
8.32
Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (kontorer) overstiger Lden = 63 dB skal der indendørs med åbne vinduer overholdes Lden = 51 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Der kan ses bort fra kravet hvis der ikke er oplukkelige vinduer, eller hvis der er sikret ventilation på anden måde.
8.33
Der skal kunne anvises velbeliggende udendørs opholdsarealer med et konstant udendørs støjniveau, der ikke overstiger Lden = 58 dB for boliger og Lden 63 dB for erhverv jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007.
 

Generelt - Støjniveau virksomhedsstøj

8.34
Boliger skal støjisoleres i forhold til støj fra virksomheder og havneaktivitet. Jf. Vejledning 5/1984 og tillæg til vejledning 5/1984 , juli 2007 skal det sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, som støj fra virksomheder og havneaktiviteter påfører boliger ikke overstiger følgende grænseværdier indendørs i sove- og opholdsrum med 1 vindue åbent.
Mandag - fredag kl 07-18 og lørdage kl 07-14: 43 dB(A)
Mandag - fredag kl 18-22, lørdage kl 14-22 og søn- og helligdage kl 07 - 22: 33 dB(A)
alle dage kl 22-07: 28 dB(A)
8.35
Der skal være adgang til velbeliggende udendørs opholdsarealer, der er afskærmet i forhold til støj fra virksomheder og havneaktiviteter. Jf. Vejledning 5/1984 skal det sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, som støj fra virksomheder og havneaktiviteter påfører det udendørs opholdsareal ikke overstiger følgende grænseværdier for boliger:
mandag - fredag kl 07 - 18 og lørdage kl 07 - 14: 55 dB(A)
mandag - fredag kl 18-22, lørdage kl 14-22 og søn- og helligdage kl 07-22: 45 dB(A)
alle dage kl 22 - 07: 40 (55) dB(A). I parentes er angivet spidsværdi om natten.

De vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj skal overholdes på altaner hele døgnet.
 
Generelt - lugt og luftforurening fra virksomheder
8.36
Det skal dokumenteres, at den vejledende lugtgrænse på 5 lugtenheder i ”Vejledning fra Miljøstyrelsen nr 4 1985, Begrænsning af lugtgener fra virksomheder” overholdes i bolig- og arbejdsrum, eksempelvis ved etablere overtryksventilation i de berørte rum.
8.37 
Af hensyn til emissioner fra Fjernvarme Horsens' eksisterende kraftvarmeværk, det nye biomasseværk og Colas skal det dokumenteres at bygninger over 40 m indrettes, så grænseværdierne for afkast fra Horsens Kraftvarmeværk og Colas overholdes i bygningerne og på altaner.
 
 
For at understøtte etableringen af et varieret bymiljø med forskelligartede kvaliteter skal bebyggelsen varieres i omfang og højder.
Med hensyn til foranstaltninger til begrænsning af gener i form af støj fra erhvervshavnen, andre virksomheder og trafik henvises til § 11 Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug.
De to eksisterende udvalgsvarebutikker, der er større end 2.000 m², kan uanset bestemmelse om butiksramme og størrelser videreføres som eksisterende lovlige forhold. (Stark 2.100 m² butiksareal og Silvan 2.400 m² butiksareal)
Kravet om et minimum etageantal i byggefelt 4a, 4c og 4d er fastsat for at sikre den ønskede volumen i området og markering af dette centrale område som landmark på Nordhavnen. 
Generelle bestemmelser
Arkitektur
9.1
Karnapper, tagterrasser, balkoner, altaner og lignende bygningsdele fremtræder som integrerede dele af arkitekturen i den enkelte bygning. Udkragende bygningsdele fx. undersiden af altaner, skal gives en overflade som indgår i bygningens øvrige facader. 
9.2
Tage skal udformes så de synes flade fra omgivelserne.
9.3
Sokler må udføres med en maksimal højde på 0,60 meter. Således skal kældre, der udføre som parkeringskælder e.lignende, udføres som ydervægge. Hvis sokkelhøjden overstiger 1,25 meter fra det omkringliggende terræn, skal den udformes med begrønnet skrånende terræn eller som plint med trappeanlæg, plateauer, ramper o.lign., der indbyder til ophold.
9.4
Altangange er kun tilladt i Karreen (Byggefelt 1a) og Kanalhusene (byggefelt 2a).
For Karreens ydre facader gælder at altangange mod vest, nord og øst maksimalt må omfatte 30 % af de samlede facadelængder. Mod syd må er ikke etableres altangange.
For Kanalhusene gælder, at altangange øst må omfatte op til 50 % af de samlede facadelængder. Mod vest må er ikke etableres altangange.
Ved etablering af bebyggelse med altangange skal disse som minimum gives samme forarbejdningsgrad og detaljeringsniveau som bebyggelsen i øvrigt. Altangange skal fremstå som en integreret del af bygningens arkitektoniske udtryk og må ikke fremstå som en markant selvstændig bygningsdel. Over stueetagen skal facade med altangange udføres således, at minimum 50 % af facaden inddækkes/afskærmes med lette facadeelementer fordelt over hele facaden. Facadeelementer skal udføres i et materiale, der har en gennemsigtighed på maksimalt 60 %. Alternativt kan der udføres en egentlig dobbeltfacade, hvor maksimalt 60 % er klart glas. Den resterende del af facaden skal udformes som felter i fordelt over hele facaden, som f.eks. plademateriale, matteret glas, tætte trælameller og lign. Inddækkede altangange kan skabe fælles opholdsarealer foran boligerne. Der kan udføres opholdslommer, som f.eks. karnapper i forbindelse med altangangene.
Værn ved altangange skal udføres i et materiale, der har en gennemsigtighed på maksimalt 30 %, som f.eks. matteret glas, tætte trælameller og lign. Farver på værn og inddækninger skal holdes inden for et farvespekter af jordfarve og gråtoneskalaerne. 
Materialer
9.5
Bygningsflader skal fremstå i naturlige og/eller genanvendelige materialer, såsom blank, filset, pudset eller malet murværk, natursten, indfarvet eller grafisk beton (maks. 30% af hver bygnings facade), træ, kobber, zink, stål, andre typer metal og glas. Ved valg af materialer skal der lægges vægt på at materialerne patinerer smukt.
9.6
Facade og tagmaterialer må ikke virke blændende fra omgivelserne. Alle facader må begrønnes. Tage må fremtræde i mos/sedum.
9.7
Bebyggelsens farvesætning skal være i nuancer, der varierer fra område til område, men tilsammen danner et harmonisk hele. Hvid eller tonede nuancer af hvid må kun være fremherskende i 20 % af lokalplanområdets bygninger.
 
Tekniske anlæg
9.8
Tekniske anlæg og installationer, herunder bl.a. udluftninger, skal så vidt mulig placeres inden for bygningens volumen, fx. i kælder og/eller inden for tagprofil. Anlæg og installationer placeret oven på tag skal placeres og udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur. Elevatortårne og trappehuse til tagterrasser skal udformes og beklædes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur.
9.9
Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.
 
Anlæg til solenergi
9.10
Solcelleanlæg og lign. kan opsættes såfremt det sker under hensyntagen til bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg må have et glanstal på maks. 20 og skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader.
 
Delområde 1, Karréen og Købmandspladsen
9.11
Indenfor byggefelt 1a, Købmandspladsen, skal bebyggelsen facader primært fremstå med blank mur i tegl kombineret med partier af glas. Mindre facadepartier kan fremstå i andrematerialer som fx. beton, træ eller metal.
9.12
Indenfor byggefelt 1b, Karréen, skal bebyggelsen udformes som karrébebyggelse. Bebyggelsens facader skal primært fremstå med blank mur i tegl kombineret med partier af glas. Mindre facadepartier kan fremstå i andre materialer som fx. beton, træ eller metal.
 
Delområde 2, Kanalhusene
9.13
Kanalhusene skal opføres som tre parallelle bygningskroppe. Bygningskroppene skal orienteres nord-syd og skal ligges på en base/plint. Plinten skal udformes med et trappeanlæg, der skal formidle overgangen fra det offentlige rum langs kanalen til det mere private rum i mellem bygningerne.
9.14
En del af bebyggelsen kan opføres udkragende eller på søjler over havnekanalen i delområdets sydlige del. Under bygningen skal det sikres, at frihøjden over disse arealer er min. 2,5 m.
9.15
Bygningens facader skal langt overvejende fremstå som "lette facader" i materialerne træ, natursten, stenplade, metal(ikke blankt) eller anden facadeplade. 
 
Delområde 3, Havnehuset og delområde 4, Ø-husene og Pynten
9.16
Indenfor delområderne skal hver bebyggelse udformes med hvert sin arkitektoniske udtryk. 
9.17
Bebyggelsen skal etableres med åbne og transparente facader i stueetagen, som bidrager til et levende bymiljø langs Havnepromenaden, Promenaden og Havnepladsen.
9.18 
Indenfor byggefelt 3a, Havnehuset vil bebyggelse opleves fra såvel vand- som landsiden og bygningen vil være væsentlig i forhold til dannelsen af Havnepladsen. Bygningens arkitektur skal udformes med reference til tidligere tiders industribygninger. Facaderne skal fremstå i blank mur i tegl kombineret med partier i beton og glas.
9.19
Indenfor byggefelt 4a, 4b og 4d, Ø-husene - skal udformes med hvert sit individuelle arkitektoniske udtryk. Facaderne skal fremstå i blank mur i tegl kombineret med partier i beton, træ og glas.
9.20
Indenfor byggefelt 4c, Pynten - skal bebyggelsen opføres som en tårnbebyggelse. Bygningskroppen skal fremstå slank og velproportioneret, og facadeudtrykket skal enkelt og dog varieret - fx. som en kombination af nogle få arkitektionske elementer som sammenstilles i varierende kombination. 
9.21
Bebyggelsen facader skal opføres i tegl, beton, stål og glas. Materialerne kan frit kombineres, dog må glas max. udgøre 70% af facadens areal. Bygninger kan have en base, der adskiller sig fra den øvrige del af bygningen.
 
Bebyggelse på strandpromenaden
9.22
Pavilloner og andre mindre bygninger, som opføres i tilknytning til strandpromenaden, skal fremstå som lette bygninger med en detaljering, der signalerer tilknytning til havnen.
 
Skiltning
Generelt
9. 23
Al skiltning skal tilpasses områdets karakter og må ikke virke dominerede.
9.24
Skiltning må ikke placeres, så de helt eller delvist dækker vejskilte, afmærkninger, gadebelysning eller signalanlæg eller kunne forveksles med vejskilte.
9.25
Skiltningen skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning og må ikke dække over arkitektoniske elementer herunder døre, vinduer og bygningsdetaljer eller have karakter af facadebeklædning, vinduesblænding o.l.
9.26
Tekniske installationer i forbindelse med skiltning skal føres skjulte og må ikke være synlige på fx. bygningers facade.
9.27
Skiltning med effektfarver som fx. fluorescerende farver må ikke finde sted.
9.28
Der må ikke opsættes flag, vimpler og bannere på bygningers facade.
9.29
Der må ikke opsættes laserlys, lyskasser, lyskakler, dynamiske skilte eller animerede der skifter billede mere end 2 gange pr. minut.
9.30
Ved belysning af skilte skal lys intensiteten tilpasses områdets belysnings niveau og må ikke virke dominerende. 
 
Facade og udhængskilte
9.31
Der må ikke opsættes skiltning for produktreklamer på bygningsfacader.
9.32
Det må kun opsættes ét facadeskilt pr. butik på den enkelte bygning. Dog kan der tillades 2 facadeskilte, hvis det af hensyn til symmetri i bygningen vurderes at være mest harmonisk eller hvis butikken ligger på et hjørne og har udstillingsvinduer mod begge gader.
Facadeskilte skal udformes med enkelt bogstaver og opsættes direkte på facaden og må have max. dybde på 8 cm og en max. højde på 40 cm.
Skiltning opsat på ruden erstatter anden facadeskilt såfremt følgende betingelser ikke er overholdt. Der kan opsættes folietekster eller dekoration på vinduer som supplement til den øvrige skiltning, hvis det er udført således: 
 • at skilteteksten udføres med enkeltbogstaver
 • at bogstavernes højde ikke overstiger 10 cm
 • at det ikke har karakter af hele eller delvise afdækninger af vinduesflader
 • at det er udført i et transparent materiale uden farveidentitet (som sandblæst glas) eller med en lys farve (ikke signalfarver), der er tilpasset bygningen og den øvrige skiltning
 • at dekorationen kun opsættes på et vindue eller på indgangsdøren
9.33
Delvis afblænding af vinduer kan accepteres, hvis der er særlige begrundelser herfor, fx. for at skjule tyverialarmer, køleaggregater eller andre tekniske installationer.
9.34
Der må kun opsættes udhængsskilte på bygningsfacaderne langs Havnepromenaden og Promenaden. Udhængskilte må kun placeres indenfor den pågældende butiks egen facade. Der må maksimalt opsættes et udhængskilt pr. butik, dog kan der opsættes 2 hvis butikken ligger på et hjørne. 
9.35
Udhængskiltets størrelse må ikke overstige 0,5 m2  må have et fremspring på maksimalt 1,25 meter fra bygningsfacaden.
 
Baldakiner og markiser
9.36
Indenfor lokalplanområdet må ikke opsættes baldakiner. Der må dog opsættes markiser.
9.37
Markiser skal i hvert enkelt tilfælde tilpasses bygningsfacadens hovedopdeling samt vindues- og dørformater.
9.38
Markiser skal være ensfarvede, og må ikke udføres i reflekterende materiale.
9.39
Markiser skal friholdes for reklamer. Der kan dog som alternativ til anden skiltning godkendes en diskret skiltning på markisedugens forkant. Markisens forkant må maksimalt have en højde på 15 cm.
 
 
Det er hensigten, at den enkelte bygning skal være med til at sikre, at der skabes et attraktivt bykvarter. Derfor skal bebyggelse gives et højt arkitektonisk niveau, også når det kommer til detaljering og materialevalg.
Bebyggelse indenfor hvert byggefelt skal derfor gives hvert sit individuelle udtryk og sin bymæssige karakter. Ny bebyggelse gives et nutidigt formsprog og skal have et højt arkitektonisk niveau.
Hver enkelt bygning skal igennem sin udformning være med til at sikre den arkitektoniske kvalitet i bydelen. Derfor lægges der vægt på den enkelte bygnings facademæssige komposition i forhold til variation, rytme og materialevalg. Ligesom der overordnet vil blive lagt vægt bebyggelsernes indbyrdes samspil.
Kravene til udformning, disponering og materialer af vinduer, karnapper, tagterrasser, balkoner, altaner og lignende bygningsdele skal medvirke til en stor grad af variation samtidig med, at disse bygningsdele fremtræder som integrerede dele af arkitekturen i den enkelte bygning. 
For at understøtte etableringen af et levende bymiljø skal boliger forsynes med opholdsaltaner og/eller terrasser.
Altangange mod offentlig vej eller sti skal afskærmes med værn, som opføres i et materiale der ikke er transparent, eksempelvis matteret glas eller lignende. Derved er det ikke beboernes personlige indretning af altangangene, der præger helhedsindtrykket af facaderne.
Facader med altangange skal delvis inddækkes/afskærmes, således at altangangene på facaderne visuelt nedtones. Facaderne opføres med lette facadeelementer eller som dobbelt facader med mulighed for kik til liv på altangangene og eventuelle opholdslommer som placeres ved altangangene. Af hensyn til det samlede gadebillede skal altangange mod offentlig vej arkitektonisk integreres i bygningen og tilpasses nabobygningerne.
Generelle bestemmelser
10.1
Ved disponering af friarealer indenfor lokalplanområdet skal der tages højde for sol og vindforhold, for at optimere det mikroklimatiske miljø i mellem bebyggelserne, således at gener fra vindturbulens og skygger i forbindelse med høje byggerier imødegås.
10.2
For opførelse af bebyggelse byggefelt 4a, 4b, 4c, og 4d skal der fremvises skyggediagrammer og dokumentation for undersøgelse af vindforholdene, enten i form af vindtunnelforsøg eller computeranimationer af vindhastigheder i gadeplan, og med dokumentation for opholdsarealer med acceptable vindforhold. Såfremt det viser sig nødvendigt, skal der etableres læskabende tiltag fx. i form af bygningsmæssige ændringer eller plantning af træer og buske.
10.3
Ubebyggede arealer skal disponeres således at der ved deres udformning tages højde for oversvømmelse i forbindelse med stormflod samt håndtering af ekstremregn. Håndtering af overfladevand kan endvidere føres via kanaler, grøfter og mindre bassiner i belægningerne.
10.4
Ubebyggede araler skal anlægges med kotering i henhold til Kortbilag, Koteplan.
10.5
Områdets helhedsindtryk skal være ensartet mht. belægning, belysning og byinventar. Faste belægninger skal udføres i asfalt, beton, granit, stål og træ eller i en kombination af disse. Områder der ikke anvendes til færdsel kan afsluttes med andre overflader.
10.6
Der kan laves lokale variationer af arealerne afhængig af hvilken sammenhæng de indgår i. Dog skal den udformning understøtte områdets funktion.  
 
Beplantning
10.7
Beplantning langs vej skal plantes som allé-træer i princippet som vist på Kortbilag, Illustrationsplan.
10.8 
Beplantning af Havnepladsen skal ske i i princippet som vist på Skitse, Havnepladsen.
10.9 
Beplantning langs Havnepromenaden, Promenaden og Havnepladsen skal foregå med robuste græsser, buske og træer, som tåler klimaet på havnearealerne og nærheden til fjorden herunder lejlighedsvis oversvømmelse.
10.10
Afskærmende beplantning som etableres i forhold til lævirkning, jvf. vindanalyse, skal plantes med størrelse, så der gives virkning fra beplantningens etablering.   
 
Opholds-, fælles- og friarealer
10.11
Ubebyggede arealer opdeles i private opholdsarealer til den enkelte bolig/ejendom, fællesarealer, primært til lokalplanområdets beboere, og offentligt tilgængelige friarealer, som havneområder, torvepladser, promenade o.lign.
 
Private opholdsarealer
10.12
Private opholdsarealer skal etableres som altaner, tagterrasser o.lign. Opholdsarealerne skal etableres således, at beboerne sikres kvalitetsfyldte og opholdsmuligheder i forhold til sol, vind og støj.
Tagflader på lave bygninger som butikker eller overdækkede varegårde skal indrettes, således at minimum 40% af fladen er begrønnet med græsser, urter, buske og evt. mindre træer. Den resterende del af fladen skal overvejende være indrettet med stier, opholdsarealer, aktivitetsarealer o. lign.
 
Fællesarealer
10.13
Ubebyggede arealer mellem bygningerne, på parkeringskælder o.lign. udlægges som fællesarealer. Fællesarealerne må afskærmes, men adgangen må ikke lukkes eller hindres. 
10.14
Fællesarealerne skal etableres således, at beboerne sikres kvalitetsfyldte opholdsmuligheder i forhold til sol, vind og støj. Dele af fællesarealer skal invitere til fysiske aktiviteter/bevægelse og leg der henvender sig til forskellige aldersgrupper. Legepladser til mindre børn skal placeres i umiddelbar tilknytning til boligerne.
 
Havnepladsen, delområde 3
10.15
Havnepladsen skal anlægges som et offentligt byrum. Byrummets udstrækning og indretning fremgår af Skitse, Havnepladsen.
10.16 
Havnepladsen skal skal gives en maritim og urban karakter. Byrummet skal anlægges med mulighed for ophold, mødesteder og evt. udeservering. Kontakten til havnebassinet skal indgå i byrummets udformning, og der skal skabes kontakt til aktiviteter på og ved vandet. Derfor skal der etableres vandtrapper og træbrygge i bassinkanten.
10.17
Der skal etableres en sammenhængende belægninger, der giver mulighed for, at funktionerne i ”Havnehuset" og omkringliggende bygningers stueetage kan trækkes ud på torvet med boder, stadepladser, løs møblering, skiltning o.l.
10.18 
Der skal etableres faste sidde- og opholdsmuligheder, der henvender sig til brugere i alle aldersgrupper, herunder bænke med ryg- og armlæn. Sidde- og opholdsmuligheder skal placeres, så de understøtter bevægelseslinjer, opholdszoner og udsigtspunkter.
10.19 
Beplantning skal etableres som en trærække langs Jens Hjernøes Vej som afgrænser pladsen og skaber mulighed for bevægelse på tværs. For skygge skal der plantes en lund af træer med høje kroner, og for læ skal der endvidere etableres laverebeplantning i bede med lommer og nicher.
 
Havnebassinet og Havnekanalen, delområder D
10.20
Opfyldninger og udgravninger afgrænses med bolværker. 
10.21
Den generelle terrænkote for arealer langs havnen og kanaler skal være 1,8 m DVR.
10.22
Kajanlæg, bådebroer og pontonudlæg skal udformes således, at det sikres at skibe og både kan anløbe disse. 
10.23
Afgrænsningen mod havnen og kanalen skal udføres med lodrette kajsider afsluttet med bolværkshammer i granit, hårdt træ eller bearbejdet beton. Desuden skal der etableres belysning, redningstrapper og redningsposter ol., så brugen af området kan foregå på forsvarlig vis. 
10.24
Den synlige del af kajsiderne skal beklædes med granit, anden form for sten, bearbejdet beton eller træ.

Langs Havnepromenaden skal hammerhovedet udføres med granitkant. På den øvrige del af havnekajen og langs kanal opsættes hammerhoved i træ.
10.25
Kajanlægget skal anlægges med fast belægning i topkote 1,8 m DVR.
10.26
Havnekanalen skal have en bredde på mindst 25 meter.
10.27
Vanddybden det ny havnebassin og havnekanalen skal være mindst 1,5 meter ved normal vandstand.
10.28
Eksisterende bolværker i granit skal så vidt muligt bevares eller genanvendes i området.
 
Skiltning - hele lokalplanområdet
10.29 
Udover logo- og firmaskilte må der på den enkelte ejendom kun opstilles fælles oplysnings- og henvisningsskilte. Henvisningskilte skal udformes med henblik på orientering og må ikke virke dominerende.
10.30 
Henvisningsskilte skal placeres på bygningers facade tæt ved adgangen til virksomheden.
10.31
I forbindelse med erhvervs og butiksformål er det tilladt at opsætte et fritstående skilt pr. virksomhed/butik.
Fritstående skilte må have en maksimal højde på 1 meter over terræn. Dog må der langs Strandpromenaden og Jens Hjernøes Vej, vejstykket A-B, opstilles fritstående skilte med en maksimal højde på op til 1,7 meter over terræn. Hvis flere virksomheder samordner skiltningen kan der tillades skiltning med en maksimalhøjde på op til 3,5 meter over terræn.
10.32
Indenfor delområde 1 må der opsættes en flagstang pr. erhverv eller butik. 
Indenfor delområde 2, 3, og 4 må der ikke opsættes flagstænger.
 
 
 
Med udgangspunkt i det enkelte byrums kontekst og arkitektur kan der, ud over optimering af bygningernes udformning, som fx ved fremspring og placering, arbejdes med facadematerialer der bryder vinden som fx. ru overflader eller beplantning. Om nødvendigt skal der arbejdes med øvrige elementer, der bryder vinden i terrænet, som f.eks. beplantning, vindskærme, sejl, udhæng og markiser.
I forbindelse med ibrugtagning af bebyggelsen i byggefelt 4a, 4b, 4c, og 4d vil der blive stillet krav om etablering af de nødvendige læskabende tiltag.
Der bør generelt arbejdes med tiltag til forbedring af det samlede mikroklimatiske miljø i  byrummene. Dette kan gøres fx. ved at - bruge materialer med høj varmekapacitet, såsom sten, beton eller mat stål, på facader og belægninger og - forbedre lysforholdene ved at bruge lyse og reflekterende materialer.
For at understrege karakteren af Nordhavnens mange delområder udføres afslutning af kanaler og havnekanter med et differentieret hammerhoved.
 
 
11.1
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må ikke tages i brug uden Horsens Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført for den del af området, som tages i brug.
 • Veje med belysning skal være anlagt i overensstemmelse med §5
 • Sti med belysning skal være anlagt i overensstemmelse med §5
 • Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med §6
 • Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. skal være udført i overensstemmelse med §10
 • Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Horsens Kommunes anvisning, jf. §7
 • Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Horsens Kommunes anvisning.
 • Bestemmelser om støj-, luft- og lugtforhold i § 8 er overholdt herunder ved evt. etablering af nødvendige afskærmningsforanstaltninger mv. 
Delområde 1
11.2 Ingen bestemmelser.
 
Delområde 2
11.3
Ny bebyggelse inden for delområdet må ikke tages i brug uden Horsens Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført for den del af området, som tages i brug.
 • Havnekanalen skal etableres i princippet i henhold til Kortbilag, Illustrationsplan.
 • Plint med siddetrapper skal være etableret i henhold til § 9.
 
Delområde 3 og 4
11.4
Ny bebyggelse inden for delområdet må ikke tages i brug uden Horsens Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført for den del af området, som tages i brug.
 • Havnepladsen skal etableres i henhold til Skitse, Havnepladsen.
 • Der skal etableres opfyld i havnebassinet i princippet i henhold til Kortbilag, Illustrationsplan.
 • Der skal fremvises vindanalyser med strømningsvisualiseringer, som viser at der med indretning og placering af byggeriet i byggefelterne 4a, 4b, 4c og 4d kan opnås tilstrækkeligt gode vindforhold på opholdsarealerne, så disse vurderes som egnede til ophold under de tre mest fremherskende vindretninger. Såfremt det viser sig nødvendig skal der etableres læskabende tiltag i henhold til § 10.
 • Ny bebyggelse i delområde 4 med en højde på over 40 m må ikke tages i brug, forinden det er dokumenteret, at afkast fra Horsens Kraftvarmeværk og Colas overholder grænseværdierne.  
 
Delområde 5
11.5
Ingen bestemmelser.
 
Medlemspligt
12.1
Kommunen kan kræve, at der oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Tilsvarende kan kommunen for dele af området kræve, at der oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for området.
Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer mv. - Promenaden og Havnepladsen undtaget.
 
Opgaver
12.2
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier, belysning, beplantning, fællesanlæg mv. Drift og vedligeholdelse omfatter tillige renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding af overfladevand, herunder vedligehold af rendestensbrønde og lignende med tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige regnvandsledninger.
12.3
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.
 
Vedtægter
12.4
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Horsens Kommune.
 
Oprettelse
12.4
Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Horsens Kommune kræver det.
 
Foreningens størrelse
12.5
Grundejerforeningen skal, hvis Horsens Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
14.1
En del af lokalplanområdet er også omfattet af lokalplan 150-2013 'Skilte- og facaderegulering' i midtbyen og langs indfaldsvejene i Horsens.
Ved den endelige vedtagelse af lokalplan 2016-23 ophæves lokalplan 150-2013 inden for det område, der omfattes af nærværende lokalplan.
Endelig godkendelse og bekendtgørelse
15.1
Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.
 
Eksisterende lovlige forhold
15.2
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.
 
Handlepligt
15.3
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres.
 
Dispensationer
15.4 
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Kommunen har pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri. Dette gælder dog ikke blokvarmecentraler.
 
Naboorientering
15.5 Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives.
 
Ny lokalplan
15.6 
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.
 
Ekspropriation
15.7
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunen ekspropriere.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2016-23---boliger-og-erhverv-nopagrunden-og-jernlageret-nordhavnen-horsens/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer