Velkommen til Horsens Planportal
2016-22 - Lovliggørelse af kolonihavehuse, Elbæk, Horsens

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Formålet med lokalplanen at
  • fastlægge rammer for bebyggelsens lovliggørelse
  • fastlægge rammer for bebyggelsens omfang, fremtræden, forsyningsforhold og de ubebyggede arealer
  • sikre offentlighedens adgang til og i området
2.1Området er og skal forblive i landzone og omfatter matriklerne nr 1dc og del af 1dc og 3a Stensballe hgd., Vær.
3.1Området kan anvendes til rekreativt område og kolonihavehuse.
 
At bebyggelsen får status som kolonihavehuse, sikrer bedst, at den bevarer sin enkle fremtræden,  idet bygningerne ikke skal opfylde Bygningsreglementets krav til feks isolering, indretning mv. Dermed kan man bedst fastholde den selvgroede karakter, som var en af forudsætningerne for udpegningen af bebyggelsen til kulturmiljø.
4.1Der kan ikke ske udstykninger i forbindelse med bebyggelsen.
 
I udpegningen til kulturmiljø er beskrevet, at området er sårbart overfor adskillelse af de enkelte grunde med faste hegn eller hække eller regulær udstykning. 
 
5.1Adgang for brandvæsnet skal være passabel på alle tider af døgnet. Det skal være muligt at fremføre store køretøjer til en afstand af maksimalt 40 m fra den fjerneste bygning, der anvendes til overnatning.
5.2Det er offentlig adgang til området som helhed.
5.3På kortbilaget "Det overordnede stinet" under Kort og skitser er vist det overordnede stinet, som skal vedligeholdes, som trampestier, jord- eller grusstier, som de fremtræder i dag. 
 
Det er vigtigt, at området som helhed opfattes som offentligt tilgængeligt, især stinettet. Det skal være tydeligt, at stien forbi husene 13-16 er offentlig tilgængelig, så man ikke har en fornemmelse af, at man færdes på private terrasser. Der skal derfor være en markering af stien i forhold til de "private" arealer og møbleringen skal indskrænkes og trækkes tilbage.
Ingen bestemmelser.
7.1Der kan føres el, vand og spildevandsledning frem til fælleshuset. El kan ligeledes føres frem til de enkelte huse.
7.2Der må ikke udledes spildevand.
7.3Hvis der ønskes privat toilet, kan der indrettes et kemisk tørkloset.
 
Der må i den enkelte boligenhed være max. 2 stk. 11 kg F-gas flasker. Flaskerne skal afmærkes udvendigt på bygningen med autoriserede skilte.
Brændeovne med tilhørende skorstene kræver anmeldelse/godkendelse til/fra  skorstensfejer. Der skal søges om dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen, hvis der sker en ændring af det ydre (såsom at der etableres en skorsten elle en eksisterende skorsten ændre udformning og højde).
Evt. tørklosetter kan tømmes i fælleshuset eller i godkendt tømningsanlæg.
8.1Ingen bygning eller terrasse må udvides i forhold til hvad der fremgår af kortbilag "De enkelte huse". 
8.2Der må ikke opføres nye bygninger, terrasser, trapper ol.
8.3Der må opføres en fællesbygning, der kan placeres indenfor det markerede felt på kortbilag 3. Fællesbygnings areal må ikke overstige 20 m2
8.4Ved udskiftning af tage må bygninger ikke gøres højere end de er i dag og som angivet på kortbilag de enkelte huse. 
8.5Ingen bygninger må udformes, så de generer nabobygningen i forhold til adgang, udnyttelse, udsigt, indkik mv.
 
Der henvises til  "Tilladelser fra andre myndigheder, Strandbeskyttelseslinjen", hvor der står nævnt, til hvilke formål der skal søges om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, det gælder blandt andet til opførelse af fællesbygning.
 
9.1Tag- og facademateriale skal være ikke-reflekterende.
9.2Til tagmateriale må anvendes sort tagpap eller grå eternit.
9.3Til vedligeholdelse af overdækkede terrasser kan anvendes samme materiale som det eksisterende.
9.4Facader skal fremstå i træ evt. med mindre partier med pudset overflade.
9.5Fællesbygningen skal fremstå i træ, der er ubehandlet, eller malet sort eller i en mørk jordfarve, og sort paptag, trætag eller begrønnet tag.
 
Formålet med bestemmelsen om fælleshusets farve- og materialeholdning er at gøre bygningen så lidt synlig i landskabet som mulig.
10.1Plantninger på egen grund må have en højde på max. 3 meter og skal bestå af hjemmehørende arter.
10.2Lovlige flagstænger må have en højde på max. 5 meter.
10.3Der må ikke være synligt oplag. 
10.4Der må ikke være hegnet omkring den enkelte grund.
 
 
Der kræves dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nyplantninger og rejsning af nye flagstænger.
Vedrørende plantevalg henvises til hæfter udgivet af Naturstyrelsen: "40 danske træer og buske" og "Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger".
Til hvert hus fastlægges en grund. Grunden omfatter arealet hvor hus og udhus(e) ligger, adgangssti samt ét begrænset opholdsareal.
Der kan laves en sti til stranden ved at slå græsset i en passende bræmme.
Indenfor grunden må der ikke være nogen form for oplag. Der må gerne være et havemøbelsæt, liggestole mv. stående fremme.
Hverken udenfor eller indenfor grunden må der ikke være oplag.
Udenfor grunden må der være èn jolle eller kajak pr. hus.
 
11.1Alle husejere indenfor området skal være medlem af Strandskovens Sommerhuslaug, som repræsenterer husejerne i forhold til kommunen og grundejere. 
11.2Strandskovens Sommerhuslaug eller den til enhver tid værende ejerforening er ansvarlig for opførelse af fælleshus, og for vedligeholdelse af stier og grønne arealer udenfor de enkelte huses lejede grunde. 
 
 
Det er fortsat kommunen, som forestår vedligeholdelsen af beplantningen af de offentlige arealer i området. Undtaget herfra kan være stier og arealer, som naturligt ikke indbyder til offentlighedens adgang, men som primært anvendes af lejerne selv.
 
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2016-22---lovliggoerelse-af-kolonihavehuse-elbaek-horsens/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer