Vedtagelse

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Formålet med lokalplanen er
 
1.1at give mulighed for at udvikle et boligområde
 
1.2fastlægge retningslinjer for placering og udformning af tæt-lav boliger
 
1.3at sikre bebyggelsen indrettes med grønt rekreativt fællesareal
 
1.4at området vejbetjenes via en boligvej fra Ternevej
2.1Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 20-cu Tyrsted By, Tyrsted.
 
2.2Lokalplanens afgrænsningen fremgår af kortbilag 1.
 
2.3Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.
 
3.1Lokalplanområdet giver mulighed for at etablering af  helårsboliger i form af tæt-lav boliger med tilhørende boligvej og rekreativt fællesareal, i princippet som vist på kortbilag 3.
 
I lokalplanområdet kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse i op til to etage. I nærområdet er der stor variation af de eksisterende bygningshøjder og typologier som punkthuse, etagebyggeri, parcelhus - åben-lav, rækkehuse - tæt-lav og institutionsbyggeri.
4.1 Udstykning skal i princippet ske i overensstemmelse med kortbilag 3.
 
4.2 Ejendommen skal udstykkes med en grundstørrelse på minimum 250 m².
 
4.3De resterende del af området, der ikke udstykkes som tæt-lav boliger, overgår til grundejerforeningen/grundejerne som privat fællesareal og må ikke siden udstykkes.
 
5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ternevej via en boligvej, i princippet som vist på kortbilag 3.
 
5.2 Boligvejen og stier indenfor lokalplanområdet anlægges som private fællesvej/-stier.
 
5.3 Overkørslen til Ternevej udføres efter Horsens Kommunes retningslinjer.
 
5.4 Der skal sikres tilstrækkelige oversigtsforhold fra boligvejen til Ternevej i henhold til vejreglerne.
 
5.5 Boligvejen udlægges i minimum 8 meters bredde med 5.5 meters kørebane (evt. belagt med græsarmering og asfalt)og med græsrabatter i hver side.
 
5.6Adgangsveje for afhentning af dagrenovation på ejendommene, udformes så de overholder de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald.
 
5.7 Vendepladsen skal dimensioneres, så lastbiler (renovationsvogne, flyttebiler mv.) kan vende, jf. vejreglerne. Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og sikkerhed ved færdslen i forbindelse med tømning.
Renovationscontainere skal indarbejdes diskret i området.
 
5.8Boligvejen skal forsynes med ensartet belysningsarmatur. Belysningen udføres i h.t vejreglerne.
 
6.1 Der udlægges min. 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladserne udlægges ved den enkelte bolig på egen grund.
 
6.2Carport medregnes som én parkeringsplads.
 
6.3 Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (over 3500 kg), campingvogne, både og lignende.
7.1Alle ledninger og lignende skal fremføres under terræn.
 
7.2Belysningskilder skal fremstå med ensartet belysningsarmatur.
 
7.3Området skal forsynes med kollektiv varmeforsyning.
 
7.4Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand A/S.
 
7.5Området skal separatkloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø og Horsens Vand A/S.
8.1 Bebyggelsen opføres som tæt-lavbebyggelse i princippet som vist på kortbilag 3.
 
8.2 Mindre bygninger i fælles rekreative arealer må kun være småbygninger på maksimalt 10 m² til brug for friarealernes pleje, rekreative anvendelse og tekniske anlæg.
 
8.3Mindre bygninger i fælles rekreative arealer skal være beklædt med træbræddebeklædning.
 
8.4 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for området som helhed.
 
8.5 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Højden måles fra naturligt terræn.
 
8.6Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager.
 
8.7Bebyggelsen skal placeres i princippet, som anvist på kortbilag 3.
9.1Bebyggelsen skal fremstå med ensartede materialer, farver, taghældning og tagudformning.  
 
9.2 Facader og tagflader skal fremstå matte og ikke være reflekterende.
Der må ikke anvendes glaserede eller ædelengoberede materiale.
 
9.3Tage kan udføres som flade eller skrå konstruktioner.
 
9.4 Facader skal fremstå i tegl som enten blank mur eller vandskuret eller facader kan fremstå som pudset. Enkelte mindre partier må udføres i andre materialer, f.eks. træ, zink mv.
Dog er det gældende, at hele bebyggelsen indenfor lokalplanen fremstår med ensartede materialer jf. §9.1
 
9.5Vinduer og døre må ikke være med plastik eller lignende materiale.
 
9.6Mindre bygninger som skure og carporte mv. skal fremstå med ens materialer, farver, taghældning, tagudformning, udtryksform og placering.
 
9.7Mindre bygninger som skure og carporte mv. skal udføres i træ.
 
9.8Solvarme - eller solceller skal udføres med antirefleks behandlet overflade og være parallelle med tagflader og/facader.
 
 
 
 
Begrundelsen for den nævnte ensartethed i bebyggelsen er, at bebyggelsen skal fremstå med harmoni og ro samt falde naturligt ind i området. Desuden opleves lokalplanområdet som en samlet helhed, der er med til at give lokalplanområdet sin egen karakter samt arkitektoniske kvalitet.
10.1 Der udlægges rekreativt fællesareal til evt. leg, ophold samt regnvandshåndtering som vist i princippet på kortbilag 3.
 
10.2Det rekreative grønne fællesareal skal beplantes med træer, som f.eks. ask, løn, frugttræer og blomstrende træer. Der beplantes med forskellige egnede græsser og bunddækkende planter.
  
10.3 Afgrænsning af boligernes private haver skal være ensartet for den samlede bebyggelse. Afgrænsningen skal være opført som levende hegn f.eks. klippede bøgehække.
  
10.4Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet mod bygninger eller anlæg. Større tilpasninger (større niveauforskel end 1 m) skal ske med skråninger og støttemure.
 
10.5For at begrænse afledning af regnvand må der maksimalt være en befæstigelsesgrad på 0,4 i lokalplanområdet.
 
10.6Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til "regulativ for husholdningsaffald" og være afskærmet set fra boligvejen. Afskærmningen kan være beplantning med f.eks. slyngplanter eller et fasthegn, der harmonerer med bebyggelsens arkitektur og materiale - samt farvevalg.
 
10.7Det eksisterende plantebælte med træbevoksning langs Ternevej bibeholdes i minimum 5 meters bredde, som anvist på kortbilag 3. Dog skal der sikres tilstrækkelige oversigtsforhold i henhold til vejreglerne.
 
10.8I det eksisterende plantebælte kan der opstilles en transformerstation.
 
10.9Transformerstationen skal afskærmes med beplantning med f.eks. slyngplanter eller et fasthegn, der harmonerer med bebyggelsens arkitektur og materiale - samt farvevalg.
 
10.10Ved placering af transformerstationen skal der sikres tilstrækkelige oversigtsforhold i henhold til vejreglerne.
 
10.11 Ved fældning/rydninger af eksisterende træer i beplantningsbæltet langs Ternevej, skal der plantes nye grupper af træer. Der skal i alt plantes 6 grupper med 3-5 træer. Træerne skal være løvfældende (f.eks. eg) og nåletræer. 
 
10.12Karakteristiske og større træer indenfor lokalplanområdet bør bevares, såfremt det er muligt.
 
Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,4. Overstiger befæstelsen 0,4 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at der max afledes regnvand svarende til en befæstelsesgrad på 0,4.
Det befæstede areal på matriklen må udgøre 40%. Hvis det befæstede areal er mere end de 40 % skal regnvandet forsinkes eller nedsives, således at det regnvand der tilsluttes kloak max svarer til regnvand fra 40 % af matriklen. Hvis regnvand nedsives i faskine eller regnbed, skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.
I forbindelse med en tidligere lokalplanlægning af ejendommen i 2010 blev der konstateret orkideer i den bevoksede bræmme langs Ternevej. Der er tale om orkide arten Skov Hullæbe, der er temmelig almindelig. Jfr. reglerne i artsfredningsbekendtgørelsen skal der søges dispensation hos Naturstyrelsen.
Der er tidligere givet en dispenation fra Naturstyrelsen, som udløb d. 1. december 2012. Naturstyrelsen har i forbindelse med lokalplanforslaget forlænget dispensationen frem til d. 31. december 2016. Begrundelsen for forlængelsen er, at der med den tidligere dispensation er en forventning om at indgrebet kunne foretages. Der skal afrapporteres til styrelsen senest d. 15. december, hvordan dispensationen udnyttes.
I lokalplanområdet er der flere karakteristiske og større træer der med fordel kan bevares og bidrage til områdets karakter.
Plantebæltet langs Ternevej sikres, så der skabes en sammenhæng med det bevaringsværdige eksisterende plantebælte mod syd udenfor lokalplanområdet.  
 
11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret vej og rekreative fællesareal, jf. kortbilag 3. 
 
11.2Bebyggelsen må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til den kollektive varmeforsyning samt til kloakforsyningen. Dertil skal vejen, vendepladsen og fællesarealer være etableret før ibrugtagningen af bebyggelsen.
12.1Der er medlemspligt for alle grundejere inde for lokalplanområdet.
 
12.2 Der skal indenfor lokalplanområdet oprettes en grundejerforening, som skal forestå drift og vedligehold af vej, stier og grønne arealer. Desuden skal foreningen stå for etablering af eventuelle nye anlæg.
 
12.3 Grundejerforeningen er forpligtet til vederlagsfrit at tage skøde på ovenstående arealer.
 
12.4 Grundejerforeningen skal oprettes senest når 50% af grundene er bebygget, eller når Horsens Kommune kræver det.
 
12.5 Grundejerforeningens vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune.
 
13.1Der er tinglyst en servitut på ejendommen d. 5. juni 1972. Servituttens punkt a, b, d, e og f ophæves i forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan iht. Planlovens § 15, stk. 2, nr. 16.
 
Der er på ejendommen tinglyst en tilstandsservitut fra 5. juni 1972. Servituttens punkt a, b, d, e og f beskriver forhold vedrørende udstykning, vejforhold, bebyggelse, virksomhedsdrift, beplantning mv., som er uforenelig med nærværende lokalplan.
Servituttens punkt c omhandler transformerstationen i området samt ret for forsyningsselskabet til adgang og vedligeholdelse af transformerstationen. Denne bestemmelse bibeholdes.
Lodsejer/bygherre er selv forpligtet til at indhente digitale data eller andre nøjagtige oplysninger om ledningernes og parallelbyggelinjens placering samt deklarationsbestemmelserne nøjagtige ordlyd som forudsætning for projektering af bygge- og anlægsarbejder. Ligeledes skal bygherre levere disse data til brug for byggesagsbehandling, dersom bygningsmyndigheden kræver det.
 
14.1der ophæves ingen lokalplaner ved byrådets endelig vedtagelse af lokalplan 2016-19.
15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.
 
15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
 

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2016-19---boliger-ternevej-55-horsens/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer