Velkommen til Horsens Planportal
2016-18 - Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

 

Det er lokalplanen formål

1.1at give mulighed for opførelse af tæt-lav boliger samt etage-punkthuse.
1.2at sikre at bebyggelsen tilpasser sig det stærkt kuperede terræn, så bebyggelsen understreger områdets topografi. Dette skal ske gennem "fortanning" / forskydning samt aftrapning af de enkelte tæt-lav boliger. For etage-punkthusene skal det kuperede terræn synliggøres ved at skabe åbne grønne friarealer mellem punkthusene.
1.3at den tæt-lave bebyggelse ensartes i udformning, farver og materialevalg. Sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser, udestuer og lignende skal ligeledes opføres ensartet. Udhuse og carporte skal placeres og opføres som vist og beskrevet på bilagene"Illustrationsplan, samlede lokalplanområde" og "Princip for skure og carporte". 
1.4at sikre at parkering til de enkelte tæt-lav boliger (delområde 2) etableres ved den enkelte bolig (delområde 2). For etage-punkthusene skal parkering etableres som fællesparkering (delområde 1).
1.5at sikre bebyggelsen farvemæssigt fremstår i dæmpede mørke jordfarver.
1.6at sikre at beplantning udføres som lav beplantning, som understreger terrænnets topografi. Mod syd skal det sikres at lokalområdet får en naturlig sammenhæng til det grønne rekreative friareal med henholdsvis regnvandsbassinet og søen.
1.7at lokalplanområdet, henholdsvis delområde 1 og delområde 2, sikres tilstrækkelig vejadgang.
1.8at der etableres vej- stianlæg, der sikrer offentlighedens adgang gennem lokalplanområdet og fra lokalplanområdet til det rekreative område mod syd.
1.9at støjafskærmning mellem lokalplanområdet og Skanderborgvej udføres og udformes i materialer og med begrønning / beplantning så samspillet resulterer i en høj visuel kvalitet.
1.10at sikre at lokalplaner 5-2010 og 11-2010 aflyses for de områder, der er omfattet af denne lokalplan.
 
 

Det er vigtigt at områdets topografi bevares og understøttes af byggeriet. Området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab." Fortanning" / forskydning og aftrapning af byggeriet skal sikres således byggeriet i videst mulig omfang tilpasser sig terrænet og ikke omvendt. Det kan således ikke tillades at der terrænreguleres for at skabe sammenbyggede boliger med ens gulvkote kote, hvor terrænet ikke taler for det eller hvis opfattelsen af det stærkt skrånende terræn derved forsvinder. Byggeriet skal holdes i dæmpede mørke jordfarver for ikke at "lyse op" i det bevaringsværdige landskab.
Støjafskæmningen mellem lokalplanområdet og Skanderborgvej skal i samspillet mellem materialer og begrønning / beplantning sikre en høj visuel kvalitet, fordi det er en af Horsens bys stærkt trafikerede indfaldsveje. Dette kan sikres både i valg af materialer, ved beplantning eller ved en kombination af disse.Det er vigtigt at indfaldsvejene til Horsens generelt virker indbydende.
2.1Lokalplanområdet ligger i byzone.
2.2Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 5 br, 5 b og 5 c Egebjerg by, Hansted
 
Området er tidligere overført til byzone ved endelig vedtagelse af lokalplan 11-2010.
3.1Lokalplanområdet må anvendes til tæt-lav boliger samt boliger som etagepunkthuse. Lokalplanområdet opdeles i delområde 1 og i delområde 2.
3.2 Lokalplanområdet må ikke anvendes til parkering af lastbiler, større varevogne (over 3500 kg), campingvogne, både og lignende.
3.3Der skal sikres offentlig adgang via vej og stianlæg gennem lokalplanområdet til det rekreative grønne areal, som ligger syd for lokalplanområdet.
 
For delområde 1 gælder
3.4.1Delområde 1 må anvendes til boliger som etage-punkthuse.
3.4.2I delområde 1 må kun den sydligste del bebygges (se illustrationsplaner).
For delområde 2 gælder
3.5.1Delområde 2 må anvendes til højst 102 tæt-lav boliger (se illustrationsplan)
 
Området ligger i bevaringsværdigt landskab. Parkering skal begrænses til det absolut nødvendige. Den nordligste del af delområde 1 skal anvendes som grønt fællesareal for lokalplanområdets delområde 1 samt for området omfattet af lokalplan nr. 5-2010 og må derfor ikke bebygges.
 
 
For delområde 1 gælder
Ingen bestemmelser 
 
 
For delområde 2 gælder
4.2.1Tæt-lav boliger i delområde 2 kan udstykkes med tilhørende privat udenomsareal (have).
4.2.2Udstykninger til tæt-lav boliger i delområde 2 skal have en størrelse på mindst 125 m2.
5.1 Alle vejanlæg (stamveje og boligveje) skal udformes så det sikres, at lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v. kan køre uhindret på vejene uden at skulle bakke. I blinde vejender skal der i henhold til vejlovgivningen etableres vendepladser for lastbiler som angivet på illustrationsplanen. Det skal sikres at alle vejanlæg herunder vendepladser udformes så tilstrækkeligt arealbehov ved retningsskift for lastbiler overholdes.  
5.2Overkørsler og tilkørsler til den enkelte ejendom/  bolig / bygning skal, hvis dagrenovationen ønskes afhentet på standpladser på ejendommen / boligen / bygningen, udformes så de overholder de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald.
5.3Der skal etableres trafikdæmpende foranstaltninger i det omfang det er nødvendigt for at sikre overholdelse af de hastigheder der er udlagt for henholdsvis stam- og boligveje.
5.4Der skal sikres adgang for gående og cyklende trafik mellem lokalplanens delområde 2 og stamvejen "Annashåb", som ligger i lokalplanområde 5 - 2010.
5.5De enkelte ejendomme / boliger / bygninger har adgangsvej fra boligvejene. Der kan ikke ske adgang til ejendommene / boligerne / bygningerne fra stamveje.
5.6Der skal sikres tilstrækkeligt manøvreareal for boligvejene, mindst 7 meter.
5.7Der skal sikres sti adgang mellem de enkelte delområder samt mellem de enkelte boligveje som angivet på illustrationsplanen.
5.8Der skal sikres tilstrækkelig vejadgang frem til lokalplanområdets regnvandsbassiner (nedsivningsbassiner) for køretøjer i forbindelse med drift og vedligehold af disse.
 
For delområde 1 gælder
5.9.1Delområde 1 trafikbetjenes ad den nordøstligste boligvej i delområde 2. 
5.9.2Boligvejen i delområde 1 ud- og anlægges efter bestemmelserne for boligveje delområde 2.
For delområde 2 gælder
5.10.1Delområde 2 trafikbetjenes fra Rådvedvej via den nord-syd gående stamvej Langagergård (se illustrationsplan).
5.10.2Der etableres boligveje i delområde 2, som adgangsvej til de enkelte tæt-lav boliger.
5.10.3Stamvejen udlægges i en bredde på mindst 10 meter med en anlagt bredde på kørebanen på 5,5 - 6 meter. Der skal langs den ene vejside på stamvejen anlægges 1,5 meter fortov.
5.10.4Boligvejene som tilsluttes stamvejen skal udlægges i en bredde på mindst 8 meter og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5 meter.
5.10.5Stamvejen udlægges til kørsel med lav hastighed 30 - 40 km/t.
5.10.6Boligveje udlægges som lege- opholdsareal til kørsel med meget lav hastighed 10 - 20 km/t og der må ikke, ud over belægningsskift ske adskillelse af gang og kørearealer.
5.10.7Parkering ud over for eksempel cykler, motorcykler, knallerter må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. 
 
Belægningsmaterialer
Stamvejene anlægges med tæt fast kørebanebelægning i en bredde på mindst 5,5 - 6 meter (for eksempel asfalt eller betonstensbelægning).
Boligvejene anlægges med mindst 5,5 meter fast kørebanebelægning. Mindst 3 meter af kørebanebelægningen udføres i tæt fast belægning (asfalt eller betonbelægningssten). Mindst 2,5 meter af kørebanebelægningen kan udføres i åben belægning (for eksempel græsarmeringssten) eller tæt fast belægning. For at understrege at boligvejene er udlagt som lege- opholdsareal anbefales det, at der sker belægningsskift.
Manøvreareal
For at sikre 7 meter manøvreareal på boligvejene er det vigtigt at indkørsler får en længde på mindst 1,5 meter ud over en normal personbils længde.
 
 
6.1Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (over 3500 kg), campingvogne, både og lignende.
For delområde 1 gælder
6.2.1Parkering i delområde 1 skal for etage-punkthuse ske som fællesparkering. Der anlægges mindst 1 P-plads pr. bolig samt udlægges ½ P-plads pr. bolig. Der skal i delområde 1 anlægges tilstrækkelig cykelparkering for etage-punkthusene. Der skal anlægges 1 cykelparkeringsplads pr. rum i de enkelte boliger gange antallet af boliger.
For delområde 2 gælder
6.3.1Parkering i delområde 2 skal anlægges ved den enkelte bolig. Der anlægges mindst 2 P-pladser pr. bolig. 
 
Området ligger i bevaringsværdigt landskab. Parkering skal begrænses til det absolut nødvendige. Af hensyn til indsigten til Lokalplanområdet fra Hansted Ådal skal parkering i delområde 2 så vidt muligt anlægges nord for den tæt-lave bebyggelse.
7.1Regnvand fra befæstede arealer og tage, skal så vidt muligt afledes i åbne render og grøfter til regnvandsbassin (nedsivningsbassin), som ligger umiddelbart syd for lokalplanområdet. Der kan udtagelsesvist,  hvis dette ikke er teknisk muligt sættes regnvandsbrønde med tilhørende nedgravede regnvandsledninger.
7.2der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til offentligt kloaknet efter anvisning fra Teknik og Miljø. Regnvandet ledes til regnvandsbassin (nedsivningssbassin), der i princippet placeres som vist på illustrationsplanen, og udformes efter anvisning fra Teknik og Miljø og efter intentionerne beskrevet under lokalplanens indhold.
7.3Der skal mellem regnvandsbassinnet og søen begge mod syd ske foranstaltning, som sikrer at der ved kraftige vejr fænomener ikke sker overløb fra regnvandsbassinnet til søen eller omvendt.
7.4Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.
7.5Området forsynes med vand fra Horsens Vand A/S
7.6Der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til det offentlige kloaknet efter anvisning fra Teknik og Miljø. Regnvand ledes fortrinsvis gennem åbne render / grøfter til regnvandsbassin(er) (nedsivningsbassin(er) umiddelbart syd for lokalplanområdet (se illustrationsplan).
7.7Bassin(er) udformes med brinker med hældning på mindst 1:5. Brinkerne tilsås med naturgræs, der slås 1 - 2 gange årligt. På nord og østsiden af bassinerne kan plantes nogle få grupper af træer og buske.
7.8Der skal etableres vejbelysning i henhold til vejreglerne. Der kan etableres stibelysning. Såfremt Horsens Kommune skal overtage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den tilgodese Horsens Kommunes belysningsplan.
7.9Der skal sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. Vandforsyningens art og omfang skal afklares med brandvæsnet.
 
Afledning af regnvandet i åbne render og grøfter til regnvandsbassiner (nedsivningsbassiner) er at denne afledning skal bidrage positivt til oplevelsen af de grønne fællesarealer. Nedsivning af regnvand er i overensstemmelse med Kommuneplantillæg 1-2013, Klimatilpasningsplanen. For at øge naturindholdet skal regnvandsbassinerne udformes som naturlignende søer eller vådområder. Det skal sikres, at naturtilstanden ikke hindrer funktionen som teknisk anlæg.
Grunden til, at der ikke plantes på syd- og vestsiden af bassinet er, at der på denne måde skabes bedre naturforhold, og dermed bedre selvrensning af vandet i bassinet.
 
 
For delområde 1 gælder
8.1.1Bebyggelsen i delområde 1 skal placeres i byggefeltet på den sydligste halvdel af delområdet som angivet på illustrationsplanen. Der må ikke bygges på den nordligste del af delområdet udenfor byggefeltet.
8.1.2Etage-punkthuse må i delområde 1 opføres i højst 3 etager eksklusiv eventuel parterre. Højden må være maksimum 9,8 meter målt fra det højeste punkt i bygningens fodaftryk. Dog er etagepunkthusenes maksimale højde angivet med koter (TK), som fremgår af illustrationsplanen for delområde 1. Elevatortårne og evt. konstruktioner for ventilationsanlæg kan opføres højere.
8.1.3Der må i delområde 1 højst opføres 3 punkthuse med et samlet bruttoetageareal på 1.800 m2.
For delområde 2 gælder
8.2.1Tæt-lav boliger må i delområde 2 opføres i højst 2 etager med en højde på maksimum 6,5 meter.
8.2.2Bebyggelsesprocenten for delområde 2 må være højst 40 for det samlede delområde.
8.2.3Bebyggelsen i delområde 2 skal placeres således at den enkelte boligenhed kan udstykkes med vejadgang og med tilhørende udendørs opholdsareal.
8.2.4Bebyggelsen skal i princippet placeres som vist på illustrationsplanen.
8.2.5Eventuelle sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser i delområde 2 skal udføres ens med hensyn til placering, udtryksform og materialevalg.
 
Bebyggelsens højde måles  fra det højeste punkt i bygningens fodaftryk. Den nordligste halvdel af delområde 1 skal fremstå og etableres som grønt fællesareal for lokalplanområdets delområde 1 samt for området omfattet af lokalplan nr. 5-2010 og må derfor ikke bebygges.
9.1 Facader og tage skal udføres i mørke dæmpede jordfarver.
9.2 Boligerne indenfor lokalplanområdet med eventuelt tilhørende garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser i området kan  opføres i materialer som beton, tegl, puds, glas, stål, træ, fibercement el. lignende.
9.3Tage kan udføres som flade eller skrå konstruktioner. Tagmaterialer skal være sort tagpap, zink, tegl eller glas (som mindre partier). Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, som f.eks. glaseret tegl.
9.4Der må etableres solvarme- og solcelleanlæg, eventuet integreret i byggeriet. Anlæggene skal udføres med antirefleksbehandlede overflader samt orienteres således de ikke blænder omgivelserne.
9.5Ventilationsanlæg skal integreres i bebyggelsen, så de ikke uden afskærmende konstruktion fremstår som synlige anlæg.
9.6Affalds beholdere skal placeres i henhold til regulativ for husholdningsaffald og være afskærmet set fra vejen. Afskærmningen kan bestå af beplantning eller et fast hegn / mur, der harmonerer med husets arkitektur og materialeholdning.
 
 
10.1Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter uden godkendelse fra Horsens Kommune.
10.2Der må højst være en befæstelsesgrad på 0,45 indenfor lokalplanområdet.
10.3Regnvand fra befæstede arealer og tage, skal så vidt muligt afledes i åbne render grøfter til regnvandsbassin(er) som ligger umiddelbart syd for lokalplanområdet. Der kan udtagelsesvist, hvis dette ikke er teknisk muligt sættes regnvandsbrønde med tilhørende nedgravede regnvandsledninger.
10.4Stiforbindelser i hele lokalplanområdet er ubefæstede.
10.5Der kan indenfor delområderne 1 og 2 opstilles midlertidige fjernvarmeforsyningsanlæg, på op til 30 m2, for hver 20 ejendomme i lokalplanområdet. Anlægget skal være med sortmalet ru træbræddebeklædning og have fladt tag. Der skal udarbejdes en fjernelsesdeklaration, der sikrer at området reetableres i overensstemmelse med lokalplanens øvrige bestemmelser. Arealerne rundt om fjernvarmeforsyningsanlæggene skal vedligeholdes i mindst 1 meters bredde mindst 2 gange årligt, af ejeren af anlægget.
 
 
For delområde 1 gælder
10.6.1Grønne fællesarealer i delområde 1 skal fremstå med et parklignende præg.  I den nordligste del af delområde 1, som ikke må bebygges, skal der plantes solitære træer. Der skal plantes mindst 1 træ pr. 500 m2. Træer skal plantes med opbinding med mindst 1 stok i mindst 3 år. Knækkede træer eller træer der er udgået / syge /beskadigede skal erstattes ved genplantning.
10.6.2Der skal i den nordligste del af område delområde 1 etableres mindst 2 aktivitetszoner i form af legeplads, sportsbane, træningspavillon eller mødested.
10.6.3Fællesarealer mellem bebyggelse i delområde 1 skal holdes som have og beplantes med spredt lav beplantning (buske). 
For delområde 2 gælder
10.7.1Der skal etableres en beplantet / begrønnet støjskærm mod Skanderborgvej som sikring af at max. tilladelige støjniveau kan overholdes på mindst 1 bolig facade og på udendørs opholdsarealer. Støjskærmen kan opføres på vejarealet efter anvisning fra Teknik og Miljø. Omkostningerne til etableringen af støjskærmen med tilhørende beplantning / begrønning afholdes af udvikleren af området.
10.7.2Eksisterende beplantning mod Skanderborgvej skal så vidt muligt bevares og hvor dette ikke er muligt erstattes af ny beplantning.
10.7.3Der kan inden for delområde 2 plantes levende hegn mellem de enkelte boliger som afskærmning mod indblik mellem boligerne. Den afskærmende beplantning mellem boligerne skal være ens i art og omfang for hele delområde 2. Eventuel beplantning mellem de private haver og fællesarealer / vej skal udføres ens med beplantningen mellem boligerne.
10.7.4Der kan i øvrigt i området udføres spredt lav beplantning, som kan medvirke til at fremhæve områdets topografi.
10.7.5De grønne fællesarealer ved og imellem boligerne i delområde 2 skal holdes som have. Fællesarealet mod syd skal fremstå som en glidende overgang til det grønne rekreative område syd for lokalplanområdet.
 
Fjernvarmeforsyningsanlæg:
Bestemmelserne om de midlertidige fjernvarmeforsyningsanlæggenes udseende skal sikre at disse får et visuelt ordentligt udseende.
  
11.1Nord-syd gående stamvej Langagergård skal anlægges ved påbegyndelse af byggeri i delområde 1. Stamvejen anlægges i sin fulde længde. Såfremt byggeriet etapeopdeles i delområde 2 skal stamvejen være færdiganlagt i sin fulde længde senest ved færdiggørelse af etape 1.
11.2Etableringen af støjskærmen mod Skanderborgvej samt beplantning / begrønning heraf skal være udført før ibrugtagning af bebyggelsen i delområde 2. Såfremt byggeriet etapeopdeles skal støjafskærmningen etableres og færdigøres før den kan ske ibrugtagning af boligerne i 1. etape. Der skal endvidere foreligge tilstrækkelig og nødvendig dokumentation for at støjniveauerne kan overholdes før ibrugtagning af etape 1.
11.3Det grønne fællesareal i den nordligste del af delområde 1 skal være færdiganlagt før ibrugtagning af ny bebyggelse i delområdet. Såfremt byggeriet etapeopdeles skal det grønne fællesareal etableres og færdigøres før der kan ske ibrugtagning af boligerne i 1. etape.
12.1Der skal oprettes 2 grundejerforeninger inden for lokalplanområdet for henholdsvis delområde 1 og delområde 2.
12.2Grundejerforeningerne skal forestå drift af egne og fælles friaarealer, herunder veje og stier, åbne vandrender og grøfter og lignende i det omfang vedligeholdelsen ikke varetages af de respektive forsyningsselskaber. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår støjafskærmning med tilhørende beplantning placeret på vejarealer ud for de enkelte delområder. Grundejerforeningen for delområde 1 bidrager derudover til driften af det fælles regnvandssystem, som ligger i delområde 2 med en forholdsmæssig andel efter bruttoetageareal.
12.3Indtil grundejerforeningerne er oprettet forestår de respektive udviklere eller de til enhver tid værende ejere af delområderne vedligeholdelsen som nævnt i § 12.2.
12.4Grundejerforeningerne er efter påbud fra Horsens Kommune forpligtet til at udvide sit geografiske område, og optage medlemmer fra eventuelt kommende naboarealer.
12.5Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vederlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.
12.6Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.
 
 
 
 
Grundejerforeningerne indenfor området skal sikre varetagelse af drift og vedligeholdelse af området herunder vej, parkering, fællesarealer osv. Grundejerforeningen har endvidere funktion som kontaktorgan for kommunen.
13.1Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenlige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18)
Gældende Lokalplaner 5-2010 og 11-2010 aflyses for de områder, som er omfattet af denne lokalplan nr. 2016-18.
15.1efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
15.2Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.
15.3Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationen kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser af mere vidtgående karakter kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.
15.4For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2016-18---boliger-egebjerg-bakke-etape-3/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer