Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Hovedstruktur og retningslinjer

Af Kommuneplan 2013 fremgår det, at boligudviklingen skal ske med fokus på at sikre let adgang til de herlighedsværdier der er i kommunen. Adgangen og tilknytning til det omkringliggende landskab er ligeledes et vigtig parameter i at skabe attraktive boligområder. Desuden skal byvæksten ske i tilknytning til eksisterende bebyggelse, da dette er med til at hindre spredt bebyggelse i det åbne land. Der skal ligeledes tænkes i borgernes sundhed, som er tæt knyttet til mulighederne for bevægelse. Blandt andet derfor er det ønsket at styrke de rekreative og fysiske udfoldelsesmuligheder i boligområderne og andre byområder. Boligområdet ved Emil Møllers Gade er i overensstemmelse med disse parametre. Området er beliggende ved Bygholm Park og det store åbne areal ved det gamle banetracé, som danner baggrund for stedets omgivelser, som giver mulighed for fysisk udfoldelse.

Lokalplanen søger gennem sine bestemmelser, der omhandler bebyggelsens placering og udformning, at styrke det landskabelige træk i boligområdet i bynære omgivelser tæt på byen aktiviteter. Bebyggelsen ønskes opført med en imødekommende og unik bebyggelse, det diskret tilpasses omgivelserne i Vestbyens struktur og historiske bygninger. 

Rammer

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde HR.00.07.I. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervs- og boligformål: etagebyggeri, åben-lav og tæt-lav med tilhørende kollektive anlæg: institutioner og lignende offentlige formål. Ved byggeri skal bebyggelsen tilpasses den omgivende bebyggelse, med hensyn til højde, dybde, etageantal, tagform, materialevalg, farver m.v. Bevaringsværdige bygninger eller miljøer må ikke forringes. Bebyggelsesprocenten er 150.

Det vurderes i nærværende lokalplan, at nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse indenfor området ikke forringer områdets miljø. De bevaringsværdige bygninger står som et fragmenteret af en tidligere randbebyggelse.

Lokalplan 2016-15 boliger, Emil Møllers Gade, Horsens, er i overensstemmelse med kommuneplanen.