Velkommen til Horsens Planportal
2016-13 - Dagligvarebutik, Provstlund Allé, Lund

VEDTAGET

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Det er formålet med lokalplanen at
 
1.1fastlægge områdets anvendelse til centerformål, med mulighed for liberalt erhverv, offentlig og privat service.
 
1.2fastlægge at vejadgang sker fra Provstlund Allè.
 
1.3overføre området til byzone.
 
 
 
2.1Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 6a Lund By, Tamdrup, samt alle parceller udstykket herfra efter lokalplanens vedtagelse. Lokalplanens afgrænsning fremgår af kortbilag 1.
 
2.2Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone.
3.1Områdets anvendelse fastlægges til detailhandel, liberalt erhverv, offentlig og privat service, såsom dagligvarebutik, benzinstation, restaurant, bageri m.v.
 
3.2Der kan lokaliseres virksomheder med en miljøbelastning svarende til miljøklasse 2-4 herunder en enkelt servicestation med benzin- og dieselsalg og autovask.
 
Ingen bestemmelser
5.1Området vejbetjenes fra Provstlund Allè via 2 overkørsler, i princippet som vist på illustrationsplanen. Der skal sikres oversigtforhold efter gældende vejregler. 
 
5.2Der udlægges areal til adgang, parkering og varelevering, i princippet som vist på illustrationsplanen.
 
5.3Vej- og parkeringsarealer kan være befæstet med permeable belægninger, så regnvand kan nedsive.
6.1Der skal anlægges parkeringspladser svarende til mindst 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal til butiksformål for dagligvarebutikker.
 
 
 
Kravene om parkering er fastsat med udgangspunkt i Horsens Kommunes parkeringsstrategi.
7.1Lokalplanområdet skal forsynes med kollektiv varmeforsyning.
 
7.2Vandforsyning skal ske fra Lund Vandværk.
 
7.3Der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til Horsens Centralrenseanlæg og regnvandet nedsives indenfor lokalplanområdet. Regnvand ledes til regnbede/faskiner, og udformes efter anvisning fra Teknik og Miljø og efter intentioner beskrevet i §10.
 
7.4Der må ikke etableres afløb til beskyttet sø/mose.
 
7.5Tagvand kan nedsives i faskiner.
 
7.6Udendørs belysning udformes som parkbelysning og må ikke virke blændende uden for området.
 
 
Indirekte belysning vil som udgangspunkt kunne godkendes. Lys, spots og lignende må ikke virke blændende.
8.1Inden for området må der opføres eller indrettes dagligvarebutikker med et bruttoetageareal til butiksformål på maksimalt 1.200 m².
 
8.2Ny bebyggelse skal opføres med en placering i princippet som angivet på illustrationsplanen.
 
8.3Mindre bygninger såsom kundevognskure, teknikbygninger og lignende mindre bygninger må opføres indenfor lokalplanområdet, dog ikke inden for oversigtsarealer ved vejtilslutninger.
 
8.4Arealer der ikke anvendes til bebyggelse, må i stedet anvendes til adgangs-, vareleverings- eller parkeringsareal eller grønt område.
 
8.5Bebyggelsen må maksimalt opføres i 8,5 meters højde.
 
8.6Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 %. Bygninger og anlæg nødvendige for offentlig forsyningsvirksomhed tæller ikke med i denne bebyggelsesprocent.
 
8.7Varegård og vareindleveringsområde mod nord skal være afskærmet, så de ikke er skæmmende set fra naturstien mod nord.
 
 
Diverse varegårde og vareindleveringer placeres skjult bag bebyggelsen, der skal skærmes mod Bryrupbanestien og kommende boligområde mod nord.
9.1Facader skal overvejende fremstå som blankt murværk opført i gule eller røde tegl. Dele af facaden, glaspartier, vindfang, karnapper eller lignende må udføres i andre materialer såsom metal, træ og glas.
 
9.2Tage skal fremtræde som flade tag enten som begrønnede tage (sedumtage eller lignende) eller med sort tagpap eller lignende materiale.
 
9.3Der må opsættes én pylon ud mod Silkeborgvej i en højde på max 5,5 meter og bredde på max 1 meter i princippet som angivet på illustrationsplanen
 
9.4Der må opsættes en logomast inkl. prisskiltning ved tankanlægget. Logomasten må have en max. højde på 3,5 m over terræn.
 
 
 
 
 
 
Bebyggelsen må højst være 8,5 m høj, og butikkens ydermure skal udføres i teglsten i afdæmpede farver.
Da bebyggelsen har en betydelig placering i ankomsten til Lund by, indeholder lokalplanen bestemmelser om tagmaterialer, farve på bygningerne og beplantning. Tagenes farve- og materialevalg begrænses til begrønnede tage (sedumtage eller lignende) og sort tagpap.  Af hensyn til afledningen af regnvand må der ikke være tagmaterialer af kobber. Tagflader skal fremstå som flade.
Ligeledes af hensyn til bebyggelsens indpasning i ankomsten til Lund by, skal facaderne fremtræde i dæmpede farver. De må feks. Ikke være hvide eller i andre meget lyse nuancer, da dette virker meget fremtrædende, selv på lang afstand. Facaderne må heller ikke fremtræde i klare signalfarver.
Materialer vil være blankt murværk opført i gule eller røde tegl. Dele af facaden, glaspatier, vindfang , karnapper eller lignende må udføres i andre materialer, såsom metal, træ og glas.
Af hensyn til vandmiljøet må der ikke anvendes tagmaterialer eller nedløb, eller tagrender af kobber.
Det er hensigten at der i området skiltes under hensyntagen til den landskabelige sammenhæng. Langs større veje adskiller service- og benzinstationer sig ofte fra omgivelserne i kraft af deres farvevalg, lys- og standerskilte og flagning. Det er ønskeligt, at disse virkemidler samordnes til en helhed.
Skilte skal tilpasses områdets skala og karakter. Det tilstræbes, at skilte får et enkelt og letopfatteligt udtryk. Der må ikke skiltes med produktreklamer, men kun med firmanavn og/eller logo.
Det vurderes, at størrelsen på skiltet sikrer butikkens synlighed i forhold til trafikanterne på Silkeborgvej og uden at forstyrre oplevelsen af landskabet væsentligt.
10.1Der er kun tilladt en terrænregulering på indtil 0,5 m efter byggemodning. Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel end 0,5 m.
 
10.2Beplantningsbæltet langs lokalplanområdets nordlige skel skal bevares og kan suppleres med en række af træer og buske af samme sort som det eksisterende beplantningsbælte. 
 
10.3De grønne områder i kanten af p-pladserne skal beplantes med lave buske som f.eks. uldpil, rød kornel, surbær blandet med forårsløg, som vist på illustrationsplanen. 
 
10.4De grønne områder langs p-pladserne mod Silkeborgvej skal udlægges i græs.
 
10.5Langs Provstlund Alle skal der plantes lindetræer som allétræer.
 
10.6Imellem p-pladserne skal der plantes opstammede træer af arterne som f.eks. spidsløn, røn, platan og lind, som angivet på illustrationsplanen.
 
10.7Anlæg til regnvandshåndtering udformes, så de naturligt indgår i de grønne flader og evt. som åbne grøfter langs vejudlægget.
 
Beplantningen er vigtig i forhold til at sikre et grønt udtryk omkring den nye bebyggelse og fastholde de grønne karaktertræk, der er i området . Underplantningen vil sløre de belagte arealer set fra Silkeborgvej uden at skjule butikken. Træerne vil danne rum omkring butikken, og de valgte arter vil falde fint ind i helheden med de omgivende levende hegn. Beplantningen langs den nordlige del af grunden vil være en visuel skærm for et fremtidig boligområdet mod nord.
Langs Provstlund Allé er der i dag en allé af lindetræer. Der skal derfor plantes lindetræer som allétræer langs Provstlund Allé. 
Diverse vareaffaldsgårde og vareindleveringer placeres skjult bag bebyggelsen, der skal skærmes mod Bryrupbanestien og kommende boligområde mod nord.
 
11.1Ny boligbebyggelse må ikke tages i brug før:
·         Bebyggelsen er tilsluttet den kollektive varmeforsyning
·         Bebyggelsen er tilsluttet den offentlige kloak
·         Der er etableret de til bebyggelsen krævede parkeringspladser jf. § 6
·         Der er etableret den i § 10 beskrevne beplantning.
Ingen bestemmelser
13.1Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.
15.1Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.
 
15.2Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
 
15.3Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2016-13---dagligvarebutik-provstlund-alle-lund/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer