Velkommen til Horsens Planportal
2016-11 - Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

FORSLAG

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet

 Lokalplanområdet deles op i to delområder:

  • Delområde 1 omfatter den eksisterende landsby.
  • Delområde 2 omfatter et nyt boligområde syd for den eksisterende landsby.

Jordbrugsparcellerne vest for byen ligger udenfor lokalplanområdet og forbliver i landzone og har deres egne lokalplaner.

 

Fra landzone til byzone

Det er lokalplanens formål, at overføre området til byzone.

Danmark er planmæssigt opdelt i byzone, landzone og sommerhusområder. Områder i landzonen skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse, end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Byzonen er områder med bymæssig bebyggelse.

Hovedformålet med zoneinddelingen er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land, og samtidig sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen. 

Inddragelsen af det nye byudviklingsområde (delområde 2) kræver, at hele Yding overføres til byzone, idet landsbyen står overfor en egentlig byudvikling, der ikke knytter sig til landbrugserhverv.

At Yding overføres til byzone er en juridisk foranstaltning, der ikke medfører fysiske ændringer, og lokalplanen har ikke handlepligt. Det har dog betydning i andre sammenhænge:

Det bliver enklere at søge byggetilladelse, idet der ikke længere også skal gives landzonetilladelse.

Det kan få betydning i forhold til husdyr, hvor der i byzone er begrænsninger for, hvor mange og hvilke husdyr, man må have. 

Lokalplanen kan også få betydning for omkringliggende landbrug, der kan blive begrænset af, at Yding kommer i byzone, da nærheden til byzone har betydning for afstandskrav.

Nærliggende bedrifter kan fortsætte eksisterende lovlig anvendelse, men kan blive begrænsede i eventuelt fremtidige ønsker om udvidelse.

 

 

Delområde 1 - Eksisterende landsby

Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig og erhverv.

Boliger skal opføres som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Hertil er der mulighed for etablering af rekreative arealer, og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål.

Tæt-lav boligbebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger og mellem småbygninger, hvis sammenbygningerne udføres med en længde på mindst 3,0 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent for denne boligtype er 40.

Åben-lav boligbebyggelse er fritliggende parcelhuse på grunde der er minimum 700 m². Den maksimale bebyggelsesprocent for denne boligtype er 30.

Erhverv må etableres inden for miljøklasse 1-4. Det giver mulighed for, at Yding fortsat er en by, hvor man kan drive forskellige former for erhverv, f.eks. i tilknytning til sin bolig.

Det vil typisk være lettere erhverv, hvor der ikke er gener for naboejendomme.

Der fastlægges ikke detaljerede bestemmelser for byggeriets arkitektur. Det må dog maksimalt opføres i to etager og 8,5 meters højde.

 

Delområde 2 - nyt boligområde

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. 

Boliger skal opføres som åben-lav og/eller tæt-lav bebyggelse og udstykkes i overensstemmelse med kortbilag 3 eller Illustrationsplanen, der viser en udstykning med tæt-lav bebyggelse i delområdets nordlige del. Lokalplanen fastlægger en bestemmelse om at der skal udstykkes mindst 18 grunde i delområde 2. Med dette krav sikres der en udnyttelsesgrad af landbrugsjord, der tages ud af drift på mindst 6 enheder pr. ha, som er vilkåret i kommuneplanen for landsbyer som Yding.

Tæt-lav boligbebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger og mellem småbygninger, hvis sammenbygningerne udføres med en længde på mindst 3,0 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent for denne boligtype er 40.

Åben-lav boligbebyggelse er fritliggende parcelhuse på grunde, der er mindst 700 m². Den maksimale bebyggelsesprocent for denne boligtype er 30, dog kan der maksimalt opføres 350 m² boligareal på den enkelte grund.

Dette fastlægges for at undgå, at der opføres meget store huse, som vil skille sig markant ud fra områdets og byens øvrige boligbebyggelse.

Der fastlægges ikke detaljerede bestemmelser for byggeriets arkitektur. Det må dog maksimalt opføres i to etager og 8,5 meters højde.

 

 

Vej- sti og parkeringsforhold

Der er vejadgang til lokalplanområdets delområde 2 fra Yding Toft. Vejen må etableres som grusvej med græsrabatter i begge sider af vejen uden fortovsbelægning.

Der skal sikres 2 parkeringspladser pr. bolig.

 

Ubebyggede arealer

Ubebyggede arealer i delområde 2 skal fremstå beplantede i form af græs eller beplantning.

Beplantningen langs delområdets grænse mod sydøst- og vest/landskabet skal etableres før ibrugtagning af området og i overensstemmelse med principperne på kortbilag 3. Bevoksningen skal bestå af træer og buske der forekommer naturligt i området, så den udgør et naturligt element i landskabet, der både slører den nye bebyggelse og understreger en del af stjernestrukturen mod syd. Bevoksningen skal opnå en højde på minimum 5 meter. Den må gerne vedligeholdes i form af beskæring og lignende vedligehold, men skal ved omfattende beskæring eller stormfald, suppleres med nye planter, så der altid er en bevoksning i overensstemmelse med principperne på kortbilag 3.

Klimatilpasning

Lokalplanen fastlægger en maksimal befæstelsesgrad for de enkelte ejendomme i delområde 2.

Befæstet areal er den del af en grund/ejendom, der er bebygget og anlagt med faste belægninger, så regnvand ikke nedsiver naturligt. For at hindre, at der sker en overbelastning af regnvandsledningen og regnvandsbassinet, der forsyner delområde 2, må den maksimale befæstelsesgrad for åben-lav være 0,35 og for tæt-lav 0,55.

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer