Velkommen til Horsens Planportal
2016-11 - Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

FORSLAG

Beliggenhed & eksisterende forhold

Landsbyen Yding

Landsbyen Yding ligger i den nordlige del af Horsens Kommune, mellem byen Østbirk og Mossø.

Yding har i dag ca. 220 indbyggere og er en aktiv landsby med landbrugsvirksomheder, håndværkserhverv etc.

Landsbyen er også en attraktiv bosætningsby for dem, der vil bo "på landet" i naturskønne omgivelser, med gode forbindelser til det overordnede vejnet mod Horsens, Skanderborg, Silkeborg og Aarhus.

Yding har ikke sin egen skole eller daginstitutioner, og har heller ingen dagligvarebutikker.

 

En gammel by

Yding er en gammel landsby, der første gang blev nævnt i skriftlige kilder i 1335, hvor en mand overdrager en gård i Yding til Voer Kloster ved Mossø.

Landsbyen blev udskiftet 1784, og der blev tegnet matrikler hvor alle gårde i begyndelsen blev liggende trygt sammen i landsbyen, med markfelter der strålede ud fra landsbyen som en stjerne. Den såkaldte stjernestruktur er karakteristisk for udskiftningstiden/landboreformen ved stavnsbåndets ophævelse. På matrikelkortet ses stadig en "forte" mellem selve landsbyen og Yding Skov. Forten blev indtegnet allerede i 1784 og udgjorde en drivvej for byens husdyr. En forte er et fælles areal, hvor alle må færdes, og må ikke bebygges. Yding Forte er også i dag fælleseje for alle gårdene i Yding, og alle må færdes på forten. Forten har en kulturhistorisk bevaringsværdi og er fredet. Den ligger udenfor lokalplanområdet.

Yding Forte

Efter Fredskovsforordningen i 1805 mistede Yding Forte sin betydning som drivvej for kreaturerne. I århundreder forud havde forten ledt kreaturer fra Yding by til græsning i Yding Skov eller svin var blevet sendt på olden i skoven. Men for at beskytte skovene og de unge træers opvækst blev det fra 1805 forbudt at sende kreaturer og svin ind i skoven. Funktionen af Yding Forte var herefter begrænset til at være almindelig adgangsvej til skoven – bl.a. til en fælles sandgrav, fælles vanding og til udkørsel af træ. Den sidste funktion har holdt ved længst. Men også skovbruget ophørte med at bruge Yding Forte som adgang til skoven, da maskinerne blev store. I mange år har forten så ligget ubenyttet hen og havde udviklet sig til et tæt krat af buske og træer.

Sikret for fremtiden ved fredning
Det er kun få steder i landet man endnu finder fægyder bevaret ude i det opdyrkede landbrugsland. Derfor er fægyden ved Yding Forte blevet fredet, så dette særprægede kultur spor er sikret ud i fremtiden.

En fægyde er en form for sti, omgivet af f.eks. levendehegn, hvor man drev sine kvæg frem og tilbage mellem stald og græsningsarealer, så kvæget ikke kom på afveje.

Sti mellem forte og Yding Skovhøj
En afmærket stiforbindelse forbinder Yding Forte og Yding Skovhøj. Turen ad forten og gennem skoven vil pga. den lerede jordbund kræve robust fodtøj det meste af året og gummistøvler i våde perioder. Foruden bord/bænksæt i vestenden af forten er der en bænk midtvejs.

 

 

Planforhold

I den sydvestlige del af Yding er der i årene 2003-2007 planlagt og udstykket såkaldte jordbrugsparceller. De tre vænger er i dag fuldt udbyggede med ca. 25 énfamiliehuse på de store grunde. Jordbrugsparcellerne forbliver i landzone og udenfor lokalplanafgrænsningen, da formålet med jordbrugsparceller netop er, at ligge i landzone. Alle jordbrugsparcellerne er allerede lokalplanlagt.

Langs Ydingvej er der en planlægningszone for støj. Lokalplanens udlæg af nye grunde til boliger ligger udenfor udpegningen.

I lokalplanområdet er der en virksomhed (Yding Smedie), som kan medføre støj for omboende. Virksomheden er eksisterende lovlig anvendelse, men det skal ved eventuel udbygning af boliger i nærheden af virksomheden sikres, at de nye boliger orienteres, indrettes og opføres på en måde, så at udendørs opholdsarealer og støjfølsomme rum belastes mindst muligt af støj.

I 2006 blev der udarbejdet en lokalplan for et område til nye boliger ved Gydekrog. Lokalplanen aflyses og erstattes af denne lokalplan ved den endelige vedtagelse.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer