Velkommen til Horsens Planportal
2016-11 - Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

FORSLAG

Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan, i dette tilfælde i 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en privat lodsejers ønske om, at skabe mulighed for udstykning til boliger fra en ejendom der ligger øst for Yding Toft i landsbyen Yding.

Det meste af landsbyen er i dag ikke lokalplanlagt, men er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv og boligområde.

Med lokalplanen skal den ældre Yding by overføres til byzone og gældende lokalplan Y-111, for et boligområde ved Gydekrog aflyses, samtidig med at der gives mulighed for at bygge nogle nye boliger.

 

 

 

 

 

Formål

Det er lokalplanens formål at sikre, at ny udstykning, bebyggelse og beplantning sker efter lokalplanens principper.  

Det nye boligområde (delområde 2) øst for Yding Toft skal samtidig sikres udnyttet til minimum 6 boligenheder pr. ha.

Endvidere er det lokalplanens formål, at inddele lokalplanområdet i to delområder - et delområde for den eksisterende landsby og et delområde for det nye boligområde, aflyse lokalplan Y-111, samt overføre hele lokalplanområdet til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

 

Ansvarlig medarbejder: hmkr

KS 1: cl

KS 2: gss

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer