Velkommen til Horsens Planportal
2016-11 - Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

FORSLAG

Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

 

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af, om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3, skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.  

Omkring den historiske landsby Yding er registreret adskillige gravhøje, særligt sydvest for lokalplanområdet er registreret en koncentration bestående af 19 gravhøje, hvoraf 8 er fredede. Nord for Yding kendes en bronzealderhøj, indeholdende et bronzesværd. Endvidere er der omkring Yding flere kendte bopladsfund fra jernalderen.

Lokalplanområdet er beliggende i et bakket, åbent morænelandskab, der skråner mod vest. Selve lokalplanområdet ligger på et plateau umiddelbart syd for den historiske landsby, - et landskab, der har været oplagt til bebyggelse og aktivitet gennem hele forhistorien, ikke mindst landsbyen Ydings tidligere bebyggelser.

Horsens Museum vurderer, at der ved anlægsarbejde i området vil være risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder, der beskyttet efter museumslovens kap. 8.

Det anbefales derfor at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet for at få klarlagt omfanget af eventuelle fortidsminder.

 

Kirkebyggelinje 

Naturbeskyttelsesloven - Kirkebyggelinje

En del af lokalplanområdet er omfattet af kirkebyggelinjen fra Yding Kirke, som ligger øst for lokalplanområdet.

Som udgangspunkt dækker kirkebyggelinjen hele området omkring kirken ud til en afstand af 300 meter, målt fra kirkebygningen. Formålet med kirkebyggelinjen er at sikre, at der ikke opføres byggerier, som virker skæmmende på kirken. Det kan fx være siloer, vindmøller, master og andre høje bygningsværker.

Da der ikke må bygges højere end 8,5 meter indenfor lokalplanområdet, skal byggelinjen ikke ophæves og der skal heller ikke dispenseres fra den.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug 

Der findes 4 landbrugsejendomme nær lokalplanområdet, som kan være omfattet af bilag 3 i Bek. Nr. 294 Af 31.03.2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændringer). Herefter en kort beskrivelse af de omfattede landbrugsejendomme, samt en vurdering af hvorledes der i lokalplanen er taget højde for eller sikret mindst muligt påvirkning af ejendommenes forhold.

  • Der ligger en landbrugsejendom (Ydingvej 21) helt tæt op ad den nye byzoneafgrænsnings NØ hjørne, der er pt. tilladelse til en svineproduktion på 56 DE på ejendommen
  • Der ligger en kvægejendom med tilladelse til 14 DE på Lyngdalvej 1, ca. 560 meter vest for den nye byzoneafgrænsning.
  • Der ligger en malkekvægs besætning med tilladelse til 347 DE på Kongevej 39, knap 600 meter SV for den nye byzoneafgrænsning, og
  • Der ligger en kvægejendom med tilladelse til 25 DE på Kongevej 42 med ca. samme afstand.

Bedrifterne kan fortsætte hidtidige aktiviteter, men kan blive begrænset i evt. fremtidige udvidelser.  

 

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på matr. 4a og 5x Yding By, Yding. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves på de nævnte ejendomme, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

 

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer