Velkommen til Horsens Planportal
2016-11 - Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

FORSLAG

Miljøscreening

 

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

 

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

 

 • Kulturhistoriske værdier
 • Byfortætning
 • Nye arealer til byudvikling
 • Afgrænsning mellem byen og det åbne land
 • Sker der en intensiv arealudnyttelse af planområdet?
 • Vandværksopland
 • Lugt-, støj- eller støvgener fra eksisterende eller nye virksomheder
 • Landbrugsområde
 • Forurenet jord på arealet
 • § 3 områder: Eng, hede, mose, overdrev, strandeng, sø og vandløb
 • Fortidsminder og –linjer
 • Museets bemærkning
 • Kirkeomgivelser
 • Kirkebyggelinjer

 

Faglig begrundelse:

 

Kulturhistoriske værdier, Byfortætning, Nye arealer til byudvikling, Afgrænsning mellem byen og det åbne land og Sker der en intensiv arealudnyttelse af planområdet.

Landsbyen er allerede udbygget og den nye udstykning vil skulle afskærmes af beplantning, der både understreger stjernestrukturen og slører den nye typologi i byen.

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke grunde og opføre nye huse i umiddelbar tilknytning til den ældre landsby. Desuden giver lokalplanen mulighed for at udstykke og opføre flere boliger i landsbyen. Påvirkningen vurderes ikke væsentlig, i det byen i forvejen kendetegnes ved en tæt struktur.

Lokalplanen giver blandt andet mulighed for udstykning til boliger på et areal i umiddelbar tilknytning til den ældre/eksisterende landsby. Hermed påvirkes den hidtidige afgrænsning mod landskabet mod syd.

Afgræsningen skal med lokalplanen sikres markeret i harmoni med den hidtidige grænse, ved brug af beplantning langs det nye boligområde mod markerne.

En del af lokalplanområdet, hvor der gives mulighed for ny udstykning, blev optaget i Kommuneplan 2013. Arealet blev udlagt med en betingelse om at udnytte området med hvad der svarer til 6 enheder pr. ha, hvorved det sikres, at der ikke inddrages mere landbrugsjord end nødvendigt til bebyggelse.

 

Vandværksopland

Yding by ligger delvist indenfor indvindingsoplandet til byens vandværk – Yding Vandværk. Overførsel af Yding by fra landzone til byzone vurderes ikke at udgøre et problem i forhold til områdets vandværk.

 

Lugt-, støj- eller støvgener fra eksisterende eller nye virksomheder

Der foreligger ikke oplysninger om støvgener fra maskinværkstedet (Yding Smedie), men det er sandsynligt, at der kan spredes støv fra kørsel på pladsen, dog ikke i væsentligt omfang.

 

Landbrugsområde

Der ligger en landbrugsejendom (Ydingvej 21) helt tæt op ad den nye byzoneafgrænsnings NØ hjørne. Der er pt. tilladelse til en svineproduktion på 56 DE på ejendommen.

Der ligger en kvægejendom med tilladelse til 14 DE på Lyngdalvej 1, ca. 560 meter vest for den nye byzoneafgrænsning.

Der ligger en malkekvægsbesætning med tilladelse til 347 DE på Kongevej 39, knap 600 meter SV for den nye byzoneafgrænsning.

Der ligger en kvægejendom med tilladelse til 25 DE på Kongevej 42 med ca. samme afstand.

Bedrifterne kan fortsætte hidtidige aktiviteter, men kan blive begrænset i evt. fremtidige udvidelser.

 

Forurenet jord på arealet

I lokalplanområdets nordlige del ligger en ejendom (matr. 17z, Yding By, Yding) som er kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven.

For arealer som er kortlagt på vidensniveau 1 er der tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet, der kan have været kilde til jordforurening.

Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:

 • der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde.
 • der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, rekreativt område eller anden følsom arealanvendelse.

 

Tilladelsen skal sikre, at jordforureningen ikke vil have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

 

§ 3 områder: Eng, hede, mose, overdrev, strandeng, sø og vandløb

Der ligger et gadekær, indenfor lokalplanområdet. Kæret ligger i det nordvestlige hjørne og er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke ske tilstandsændringer i gadekæret uden forudgående dispensation fra kommunen.

 

Fortidsminder og –linjer og museets bemærkning

Matriklerne 17,c, 21c, 21d, 21e og 51 ligger i forskellig grad inden for 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinjen om ovennævnte fortidsminde. I henhold til naturbeskyttelseslovens §18 må der ikke ske ændringer af tilstanden på arealerne inden for denne linje, og kun i særlige tilfælde kan der iht. lovens §65, stk. 3 gives dispensation. Der er ikke noget i dette, som er til hinder for, at arealet ændrer status til byzone, men beskyttelsen vil gælde uanset om arealet ændrer status til byzone.

Horsens Museum vurderer, at der ved anlægsarbejde i området vil være mulighed for at påtræffe jordfaste fortidsminder beskyttet efter museumslovens kap. 8. Det anbefales meget at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet for at få klarlagt omfanget af eventuelle fortidsminder.

 

Kirkeomgivelser og Kirkebyggelinjer

En del af lokalplanområdets sydlige del ligger indenfor Ydings Kirkes fjernomgivelser.

Da der allerede i dag er byggeri mellem den del af lokalplanområdet der kan bebygges og kirken, vurderes det ikke at påvirke kirkelandskabet i form af hverken udsyn fra eller indsyn til kirken.

Den nye bebyggelse må højest opføres i 8,5 meters højde, og vil dermed heller ikke påvirke kirken som et markant element i landskabet.

En del af lokalplanområdet er omfattet kirkebyggelinjen fra Yding Kirke, som ligger øst for lokalplanområdet. Området er allerede udbygget. Med denne lokalplan gives der mulighed for ny boligbebyggelse i op til 8,5 meters højde og med en afstand til kirkeområdet på minimum 80 m. Påvirkningen af kirken vurderes derfor ikke væsentlig.

 

Konklusion:

Horsens Kommune har på baggrund af ovenstående vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet planens nye anvendelsesmuligheder ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer