Velkommen til Horsens Planportal
2016-11 - Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

FORSLAG

Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold

Lokalplanområdet hører til Østbirk skole, der ligger ca. 4,5 km syd for lokalplanområdet. Nærmeste daginstitution ligger også i Østbirk.

 

Vand- & natura2000-planer 

Vandområde- & Natura 2000 planer

Lov om vandplanlægning

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand. 

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.  

Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter 
Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 408 af 01/05/2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) samt Vejledning om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, fra 2001 (under revision).

Her skal der – under hensyn til bevaringsmålsætningen for området – indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde, herunder på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare (Se NKO_059/1995: Forslag uden redegørelse var ugyldig). Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan planen ikke gennemføres, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende arter, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 2. Flere af dyrearterne er udbredte og kan have relevans, typisk ved lokalplanlægning i det åbne land. En oversigt over de pågældende dyrearter kan bl.a. findes i bilag 11 til habitatbekendtgørelsen. 

 

Nærmeste Natura 2000-område (Yding Skov og Ejer Skov) ligger i en afstand på ca. 1,4 km øst for lokalplanområdet.

Jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1-4 (bekendtgørelse nr. 188 af 26. feb. 2016 med senere ændringer) skal der forud for udarbejdelse af udkast til lokalplan foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Lokalplanen kan kun vedtages, hvis det vurderes, at planen ikke medfører:

skade på de naturtyper, som området er udpeget for
skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for, eller 
betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 1,4 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 54 (Habitatområde H50, Yding Skov og Ejer Skov).

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

 

Projektområdet ligger i landzone, som ved lokalplanens vedtagelse overgår til byzone. Området er delvist bebygget i dag. Derudover foretages der en udstykning til boliger. Arealet hvor dette skal ske, er i dag landbrugsjord, som ikke vurderes at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

 

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Arealet som bebygges er i dag opdyrket landbrugsareal og vurderes derfor ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

 

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

·         skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder

·         indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

 

 

 

Spildevandsplan 2012 - 2015


Delområde 1 er omfattet af spildevandsplanen og delvist separatkloakeret og spildevandskloakeret.

Delområde 2 i lokalplanområdet er ikke omfattet spildevandsplanen, og der skal derfor udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Tillægget vil udlægge området til separatkloakering.

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan/tillæg til spildevandsplan og tilsluttes spildevandssystem.

Området separatkloakeres. Spildevandet ledes til Brædstrup renseanlæg.

Regnvand fra den enkelte matrikel afledes til forsyningens regnvandsledning. Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,35 for åben-lav og 0,55 for tæt-lav. Overstiges befæstelsen skal regnvandet forsinkes inden det afledes til forsyningens regnvandssystem eller håndteres på egen matrikel, således at den maksimale befæstelsesgrad overholdes.

Der skal etableres et veldimensioneret vådt regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af regnvandet inden det afledes til målsat vandløb, Dørup Bæk (god økologisk tilstand). Hvis bassinet placeres udenfor lokalplanområdet skal erhvervelse af areal til bassinet ske ved en frivillig aftale med lodsejer. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der reserveres plads til bassinet indenfor lokalplanområdet. Der skal ansøges om tilladelse til udledning af regnvandet til Dørup Bæk. Udledningen må ikke medvirke til manglende målopfyldelse af Dørup Bæk eller Mossø.

 
TEKNISKE ANLÆG


Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

 

Varmeforsyning

Der er ikke krav til opvarmningsform eller tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

 

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Yding Vandværk.

 

Renovation


Ved boliger:

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.                    

Ved erhverv:

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

 

Støj fra virksomheder


I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder vil der blive stillet krav til, hvor meget virksomheden må bidrage med til støjniveauet i skel.  

 

Jordbalance


Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

 

 

Jordforurening
 


V1-kortlagt

Dele er lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven. Dette betyder, at der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Indenfor matr. nr. 17z Yding By, Yding, er det konstateret, at grunden måske er forurenet. Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:

der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.
der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.
I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.
Vilkårene stillet i medfør af ovenstående tilladelser skal uanset de øvrige lokalplanbestemmelser følges. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

 

Nationale interesser

 

Produktionsvirksomheder

I lokalplanforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplanområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

Der findes 4 landbrugsejendomme nær lokalplanområdet, som kan være omfattet af bilag 3 i Bek. Nr. 294 Af 31.03.2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændringer). Bedrifterne kan fortsætte hidtidige aktiviteter, men kan blive begrænset i evt. fremtidige udvidelser.  

  

 

 

 

 

     

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer