Velkommen til Horsens Planportal
2016-11 - Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

FORSLAG

Kommuneplanen

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017 er i forslag samtidig med dette lokalplanforslag. Det forudsættes, at Kommuneplan 2017 vedtages endeligt inden denne lokalplan, så overensstemmelsen mellem lokalplanen og kommuneplanen er sikret.

 

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der sker med lokalplanen ikke ændringer, som er i uoverensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

Retningslinjer

 

Skovrejsning uønsket

Den sydligste del af lokalplanområdet er omfattet en udpegning om uønsket skovrejsning.

Værdifulde, åbne landskaber skal friholdes for tilplantning med skov.

De negative skovrejsningsområder er udpeget, hvor skovtilplantning er uforeneligt med bevarelsen af landskabstræk, for eksempel større landskabsfredninger, lavbundsarealer i forbindelse med de store dalsystemer og værdifulde udsigtslandskaber ved kyster og ådale, med bevarelsen af en række specifikke beskyttede naturtyper (heder, overdrev, moser, enge, strandenge m.m.) samt bevarelsen af særlige kulturhistoriske enheder som kirkeomgivelser, de nationale kulturarvsarealer m.m.

Lokalplanområdet udbygges med boliger, og den omgivende beplantning, som lokalplanen indeholder bestemmelser om, understreger den struktur i kulturlandskabet, som ønskes bevaret.

 

Kulturhistorisk bevaringsværdi

Kirkens fjernomgivelser

En del af lokalplanområdets sydlige del ligger inden for Ydings Kirkes fjernomgivelser.

Kirkens fjernomgivelse er det åbne agerlandskab, hvori kirken opfattes som en markant bygning. Her vil nye fritliggende bygninger samt særlig store eller høje driftsbygninger være generende. Store tekniske anlæg, som f.eks. højspændingsmaster og vejanlæg, vil ligeledes kunne virke uheldigt dominerende eller ødelæggende for et fint samspil mellem kirke og landskab.

Da der allerede i dag er byggeri mellem den del af lokalplanområdet, der kan udbygges og kirken, vurderes det ikke at påvirke kirkelandskabet i form af hverken udsyn fra eller indsyn til kirken.

Den nye bebyggelse må højest opføres i 8,5 meters højde, og vil dermed heller ikke påvirke motivet af kirken som et markant element i landskabet.

 

Støjbelastede arealer

Langs Ydingvej løber der en planlægningzone for støj. Her må der ikke planlægges for støjfølsom anvendelse, som f.eks. boliger.

En lille del af lokaplanområdet, ligger inden for planlægningszonen. Det pågældende område indeholder i dag flere huse.

Kommuneplanrammer:

64LB01

Rammen udlægger et område, svarende til lokalplanens delområde 1, til blandet bolig og erhverv. Områdets anvendelse fastlægges til landsbybebyggelse herunder lettere erhverv, boligformål i form af åben-lav boliger og tæt-lav boliger med tilhørende kollektive anlæg. Hvis der etableres tæt-lav indenfor området, er den maksimale bebyggelsesprocent 40. Kirker samt siloer, skorstene og lignende anlæg, der er nødvendig for landbrugs- og erhvervsmæssig drift og som i øvrigt kan tilpasses i landsbyen, kan være højere end 8,5 m.

64BO02

Rammen udlægger et område, svarende til lokalplanens delområde 2, til boligområde. Områdets anvendelse fastlægges til blandede boligformål. Der må etableres tæt-lav og åben-lav boliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav er 30 og for tæt-lav er den 40.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer