Velkommen til Horsens Planportal
2016-11 - Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

FORSLAG

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgrelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlgning med senere lovndringer fastlgges hermed flgende bestemmelser for det i 2 nvnte omrde.
Det er lokalplanens forml, at

2.1Lokalplanens omrde afgrnses som vist p kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 1b, 5b, 5u, 5v, 5x, 8a, 8i, 9c, 9d, 9e, 9p, 9r, 10o, 11c, 11d, 12a, 14a, 14b, 14e, 14l, 14m, 14n, 14o, 14p, 14q, 14r, 16a, 17c, 17o, 17q, 17r, 17u, 17x, 17z, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 23a, 23b, 23c, 23e, 30b, 30c, 30d, 30h, 33b, 34b, 35, 36, 37a, 40, 41a, 43c, 47b, 48a, 49, 50, 51, 52a, 52b, 52g, 52h, 7000h, 7000l Yding By, Yding, samt dele af matr. nr. 4a, 10a, 8p, 12c og 7000c Yding By, Yding. Lokalplanen omfatter ogs alle parceller, der efter den 10. juli 2017 udstykkes inden for lokalplanomrdet.
2.2Lokalplanomrdet opdeles som vist p kortbilag 2 i flgende delomrder: 1 og 2.
2.3Omrdet ligger i landzone, og overfres til byzone ved den offentlige bekendtgrelse af den endeligt vedtagne lokalplan
4.1Grunde til ben-lav boliger m kun udstykkes med en mindste grundstrrelse p 700 m.
4.2Andele af veje og flles friarealer kan ikke medregnes i mindstegrundstrrelsen for parceller til ben-lav.
6.1Der skal sikres 2 parkeringspladser pr. bolig.
Ingen bestemmelser.
8.1Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom m ikke overstige:
30 for ben-lav bebyggelse og
40 for tt-lav bebyggelse.
8.2P skrnende terrn skal bygninger udformes og placeres, s grundens niveauspring optages i bebyggelsen. Der m ikke terrnreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terrn.
8.3Solceller p terrn m have en maksimum hjde p 1,20 m mlt fra naturligt terrn.
 
Da dele af lokalplanen ligger inden for Yding kirkes fjernomgivelser og kirkebyggelinje, er der optaget bestemmelser om byggeriets maksimale hjde. Den maksimale hjde skal sikre, at kirken fortsat vil opleves som det hjeste og mest markante element i landskabet.
9.1Tag- og facadematerialer m ikke vre reflekterende eller blndende.Vinduer og lignende er undtaget.
9.2Der m ikke anvendes strke signalfarver p hverken byggeriets facader, tage eller bygningsdetaljer, herunder vinduer, dre, gavltrekanter og lignende.
9.3Der m ikke anvendes kobber, zink og andre metaller p byggeriets tage og facader. Undtaget er tagrender og nedlbsrr.
9.4Antenner og paraboler m ikke opsttes p bebyggelse, s de er synlige fra veje, stier og fllesarealer. Paraboler m hjst have en diameter p 1 meter.
9.5Tekniske installationer som f.eks. varmepumper, skal afskrmes, og fremtrde som en integreret del af bebyggelsens arkitektur.
9.6Solceller og solfangere skal integreres i selve tagfladen eller facaden, s solcellerne/solfangerne fremstr som en integreret del af byggeriets arkitektur.
9.7Solceller og solfangere p tage og facader skal vre antirefleksbehandlede, og rammer og solceller/solfangere skal have samme farve.
9.8Solceller og solfangere skal enten opsttes med samme hldning som taget eller facaden og i hele firkanter, eller p flade tage opsttes, s stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fllesarealer. P flade tage m anlgget hjest rage 1 m op over tagets hjeste punkt, og anlgget skal placeres mindst 1 m fra tagkant.
 
Da dele af lokalplanen ligger inden for Yding kirkes fjernomgivelser og kirkebyggelinje, er der optaget bestemmelser om byggeriets udseende. Bestemmelserne om at der ikke m anvendes strke farver og blanke overflader, samt krav om indpasning af tekniske elementer skal sikre, at kirken fortsat vil opleves som det mest markante element i landskabet.
Der m ikke anvendeskobber, zink og andre metaller p byggeriets tage og facader, med undtagelse af tagrender og nedlbsrr. Bestemmelsen skal sikre, at afstrmmende regnvand ikke indeholder koncentrationer der er skadelige for recipienten, i dette tilflde Drup Bk.


11.1Ny bebyggelse m ikke tages i brug fr bebyggelsen er tilsluttet kloakanlg.
11.2Lokalplanens gennemfrelse forudstter, at landbrugspligten ophves p en del af matr. nr. 4a og 5x Yding By, Yding, jf. Lov om landbrugsejendomme.

13.1Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlgsarbejder. Man skal vre opmrksom p, at ikke alle rr, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor br relevante forsyningsselskaber hres, inden jordarbejder pbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan vre behjlpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dkker det pgldende omrde.
14.1Lokalplan nr. Y-111 for et omrde til boligforml i Yding, ophves ved denne lokalplans endelige vedtagelse.
15.1Efter Byrdets endelige vedtagelse og offentliggrelse af lokalplanen, m de ejendomme de er omfattet af planen, efter planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i vrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
15.2Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortstte som hidtil. Lokalplanen medfrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.
15.3Byrdet kan meddele dispensation til mindre vsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p betingelse af, at det ikke ndrer den srlige karakter af det omrde, der sges skabt ved lokalplanen. Mere vsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2016-11---blandet-bolig-og-erhverv-yding-i-byzone-yding/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer