Velkommen til Horsens Planportal
2016-11 - Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

FORSLAG

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Det er lokalplanens formål, at
 
For delområde 1 gælder
1.1.1fastlægge områdets anvendelse til boligformål som helårsboliger, - og erhvervsformål,
1.1.2fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang, og at
1.1.3overføre området til byzone.
 
For delområde 2 gælder
1.2.1fastlægge områdets anvendelse til boligformål som helårsboliger, som åben- og/eller tætlav bebyggelse, 
1.2.2fastlægge principper for områdets udstykning og udnyttelsesgrad,
1.2.3fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang, og at
1.2.4overføre området til byzone.
2.1Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 1b, 5b, 5u, 5v, 5x, 8a, 8i, 9c, 9d, 9e, 9p, 9r, 10o, 11c, 11d, 12a, 14a, 14b, 14e, 14l, 14m, 14n, 14o, 14p, 14q, 14r, 16a, 17c, 17o, 17q, 17r, 17u, 17x, 17z, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 23a, 23b, 23c, 23e, 30b, 30c, 30d, 30h, 33b, 34b, 35, 36, 37a, 40, 41a, 43c, 47b, 48a, 49, 50, 51, 52a, 52b, 52g, 52h, 7000h, 7000l Yding By, Yding, samt dele af matr. nr. 4a, 10a, 8p, 12c og 7000c Yding By, Yding. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den 10. juli 2017 udstykkes inden for lokalplanområdet.
2.2Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag 2 i følgende delområder: 1 og 2.
2.3Området ligger i landzone, og overføres til byzone ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan
 
 
For delområde 1 gælder
3.1.1Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som helårsboliger, og erhvervsformål indenfor virksomhedsklasse 1-4.
3.1.2Anvendes området til boligformål, må der etableres åben- og tæt-lav bebyggelse.
3.1.3Tæt-lav boligbebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger og mellem småbygninger, hvis sammenbygningerne udføres med en længde på mindst 3,0 meter, se illustration under fanen "skitser".
3.1.4Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning.
 
For delområde 2 gælder
3.2.1Området skal anvendes til boligformål som helårsboliger, med åbenlav og/eller tætlav bebyggelse.
3.2.2Åben-lav bebyggelse består af én beboelsesbygning pr grund.
3.2.3Tæt-lav boligbebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger og mellem småbygninger, hvis sammenbygningerne udføres med en længde på mindst 3,0 meter, se illustration under fanen skitser.
3.2.4Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning.
4.1Grunde til åben-lav boliger må kun udstykkes med en mindste grundstørrelse på 700 m².
4.2Andele af veje og fælles friarealer kan ikke medregnes i mindstegrundstørrelsen for parceller til åben-lav.
For delområde 1 gælder
4.3.1Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens brug i henhold til lokalplanens retningslinjer og principper.
For delområde 2 gælder
4.4.1Området kan udstykkes til åben- og/eller tæt-lav bebyggelse.
4.4.2Udstykning skal følge principperne på kortbilag 3.
 
 
Delområde 2 kan udstykkes til både åben- og tæt-lav boligbebyggelse eller en blanding, som det er vist på Illustrationsplanen, hvis udstykningens principper på kortbilag 3 følges. 
 
 
 
For delområde 1 gælder
5.1.1Delområde 1 vejbetjenes med eksisterende vejnet.
For delområde 2 gælder
5.2.1Vejadgang til lokalplanområdets delområde 2 skal etableres i forlængelse af Yding Toft, som vist på kortbilag 3.
5.2.2Vejen skal etableres som grusvej med græsrabatter i begge sider af vejen uden fortovsbelægning.
5.2.3Vejen skal udlægges med mindst 5,5 m kørebaneareal og mindst 1,5 m rabatareal i begge sider af vejen, mellem kørebane og tilstødende parceller og/eller fælles friarealer.
5.2.4Der skal etableres vendepladser i blinde vejender.
5.2.5Ved vejtilslutninger og vejes kurveforløb, skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer.
6.1Der skal sikres 2 parkeringspladser pr. bolig.
For delområde 1 gælder
6.2.1Der skal udlægges parkeringsarealer på ejendommen svarende til 1 p-plads pr 50 m² erhverv.
 
Der skal sikres det nødvendige areal til parkering i forhold til virksomhedes anvendelse, så diffus og uplanlagt parkering på offentligt område afværges.
8.1Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige:
30 for åben-lav bebyggelse og
40 for tæt-lav bebyggelse.
8.2På skrånende terræn skal bygninger udformes og placeres, så grundens niveauspring optages i bebyggelsen. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn.
8.3Solceller på terræn må have en maksimum højde på 1,20 m målt fra naturligt terræn.
For delområde 1 gælder
8.4.1Bygningshøjden må maksimum være 8,5 m.
8.4.2Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom, der anvendes til erhvervsformål må ikke overstige 30.
 
For delområde 2 gælder
8.5.1Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 meter over niveauplan/terræn.
8.5.2Ved åben-lav bebyggelse må garager, carporte og udhuse, ikke placeres nærmere end 1 m fra naboskel og sti.
8.5.3Der må uanset om grundstørrelsen giver mulighed for det, maksimalt opføres 350 m² boligareal på den enkelte grund.
 
Bestemmelsen om, at der maksimalt må opføres 350 m² boligareal, på parcellerne i delområde 2, skal hindre, at der opføres meget store boliger, som ikke passer ind i landsbykarakteren.
 
Da dele af lokalplanen ligger inden for Yding kirkes fjernomgivelser og kirkebyggelinje, er der optaget bestemmelser om byggeriets maksimale højde. Den maksimale højde skal sikre, at kirken fortsat vil opleves som det højeste og mest markante element i landskabet.
9.1Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende. Vinduer og lignende er undtaget.
9.2Der må ikke anvendes stærke signalfarver på hverken byggeriets facader, tage eller bygningsdetaljer, herunder vinduer, døre, gavltrekanter og lignende.
9.3Der må ikke anvendes kobber, zink og andre metaller på byggeriets tage og facader. Undtaget er tagrender og nedløbsrør.
9.4Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter.
9.5Tekniske installationer som f.eks. varmepumper, skal afskærmes, og fremtræde som en integreret del af bebyggelsens arkitektur.
9.6Solceller og solfangere skal integreres i selve tagfladen eller facaden, så solcellerne/solfangerne fremstår som en integreret del af byggeriets arkitektur.
9.7Solceller og solfangere på tage og facader skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller/solfangere skal have samme farve.
9.8Solceller og solfangere skal enten opsættes med samme hældning som taget eller facaden og i hele firkanter, eller på flade tage opsættes, så stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fællesarealer. På flade tage må anlægget højest rage 1 m op over tagets højeste punkt, og anlægget skal placeres mindst 1 m fra tagkant.
 
Da dele af lokalplanen ligger inden for Yding kirkes fjernomgivelser og kirkebyggelinje, er der optaget bestemmelser om byggeriets udseende. Bestemmelserne om at der ikke må anvendes stærke farver og blanke overflader, samt krav om indpasning af tekniske elementer skal sikre, at kirken fortsat vil opleves som det mest markante element i landskabet.
Der må ikke anvendes kobber, zink og andre metaller på byggeriets tage og facader, med undtagelse af tagrender og nedløbsrør. Bestemmelsen skal sikre, at afstrømmende regnvand ikke indeholder koncentrationer der er skadelige for recipienten, i dette tilfælde Dørup Bæk.
 
 
 
 
 
For delområde 1 gælder
Ingen bestemmelser.
For delområde 2 gælder
10.2.1Alle hegn i skel skal etableres som levende hegn i form af hække/buske. Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal placeres mindst 0,5 m fra skel på egen grund.
10.2.2Der skal etableres et beplantningsbælte, med et omfang og en placering i overensstemmelse med kortbilag 3. Beplantningsbæltet skal opnå en minimumshøjde på 5 m. Beplantningsbæltet må vedligeholdes i form af beskæring og supplering, men må ikke fældes eller holdes nede.
10.2.3Beplantningsbæltet på kortbilag 3 skal etableres som et 3-rækket hegn bestående af følgende arter: almindelig tjørn (Crataegus laevigata), skovhassel (Corylus avellana), syren (Syringa vulgaris), rødel (Alnus glutinosa) og paradisæble (Malus ”Braendkjaer”). Planterne skal placeres med en indbyrdes afstand på mindst 1,5 m.
10.2.4De ubebyggede arealer på den enkelte grund, samt områdets ubebyggede fællesarealer, må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg, samt både.
10.2.5De fælles friarealer skal fremstå grønne og udlægges i græs eller anden bevoksning.
10.2.6Der må uanset størrelse og udseende ikke opsættes husstandsmøller.
10.2.7Den maksimale befæstelsesgrad for åben-lav må være 0,35 og for tæt-lav 0,55. Dog max 500m² pr. grund ved åben-lav.
10.2.8Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 1,0 meter. Undtaget er anlæg til regnvandsopsamling og vejanlæg.
 
For at sikre en beplantnings langs området, der fremstår som et naturligt element i landskabet, stilles der krav om hvilke arter der må anvendes.
Befæstet areal er den del af en grund/ejendom, der er bebygget og anlagt med faste belægninger, så regnvand ikke nedsiver naturligt. For at hindre, at der sker en overbelastning af regnvandsledningen og regnvandsbassinet, der forsyner delområde 2, må den maksimale befæstelsesgrad for åben-lav være 0,35 og for tæt-lav 0,55. Dog max 500m² pr. grund ved åben-lav.
11.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.
 
11.2Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves på en del af matr. nr. 4a og 5x Yding By, Yding, jf. Lov om landbrugsejendomme. 
 
For delområde 2 gælder
11.3.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det på kortbilag 3 viste beplantningsbælte mod øst er etableret.
11.3.2Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret afledning af regnvand, enten til nedsivning eller til områdets regnvandsbassiner. 
11.3.3Landbrugspligten på matr. nr. 5x, Yding By, Yding, skal ophæves.
 
 
 
For delområde 1 gælder
Ingen bestemmelser.
For delområde 2 gælder
12.2.1Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for delområde 2.
12.2.2Grundejerforeningen skal oprettes, når mindst 50 % af et delområde er bebygget eller når Horsens Kommune kræver det. 
12.2.3Grundejerforeningen skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier og andre fællesanlæg. Foreningen skal udføre de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivning.
12.2.4Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet, sammenlægges med eksisterende grundejerforeninger i de tilstødende områder. Det må forventes, at grundejerforeningen vil skulle sammenlægges med grundejerforeningen i de tilstødende områder.
12.2.5Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet optage grundejere fra tilgrænsende områder.
12.2.6Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer skal godkendes af byrådet.
12.2.7Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg, når byrådet stiller krav herom.
12.2.8Grundejerforeningen kan bestå af mindre ejerlav, der har pligt til at være medlem af den fælles grundejerforening.
13.1Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
14.1Lokalplan nr. Y-111 for et område til boligformål i Yding, ophæves ved denne lokalplans endelige vedtagelse.
15.1Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må de ejendomme de er omfattet af planen, efter planlovens §18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
15.2Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.
15.3Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2016-11---blandet-bolig-og-erhverv-yding-i-byzone-yding/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer