Velkommen til Horsens Planportal
2015-4 - Boliger, Coldingvej, Hovedgård

Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Det er formålet med lokalplanen at:
1.1Fastlægge rammer for områdets anvendelse til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt tilhørende grønne friarealer
1.2Overføre lokalplanområdet til byzone
1.3Udlægge området til boligområde
1.4Fastlægge bestemmelser, der sikrer grundvandet mod forurening fra miljøfremmede stoffer
1.5Fastlægge at vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Coldingvej
1.6Fastlægge beplantningsprincipper langs veje og på grønne arealer for at sikre områdets grønne præg samt beplantning langs veje i og omkring området
1.7Sikre at der udlægges et grønt bælte langs Kirkevej på min. 15 m bredde regnet fra asfaltkant som en del af byens afgrænsning mod landskabet
1.8Fastlægge principper for udformning af kørearealer internt i boligområderne for at sikre vendemulighed for lastbiler samt kørearealernes udtryk og udformning.
1.9Sikre at stier placeres, så der bliver sammenhæng internt i området og til det overordnede stinet
1.10Sikre at der etableres sti langs Kirkevej som en del at en fremtidig forbindelse rundt om Hovedgård langs Kirkevej og Ørridslevvej
1.11Sikre at udformningen af overkørsel over Ørskov Bæk tilgodeser passage af oddere 
2.1Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter en del af følgende Matr. nr.: 
3a  og 6e Ørridslev By, Ørridslev, samt alle parceller, der efter den 1. oktober 2014 udstykkes fra den nævnte ejendom.
2.2Lokalplanområdet ligger i landzone og bliver med nærværende lokalplan overført til byzone.
2.3 Lokaplanområdet indeles i delområderne 1 og 2.
 
 
Området ligger som en lomme i landzone i udkanten af Hovedgård og skal overføres til byzone for at kunne udnytte området til boligformål. 
3.1 Lokalplanområde kan anvendes til boligformål, grønne friarealer, regnvandsbassiner, samt veje og stier.
3.2I de grønne friarealer kan der etableres en kælkebakke
3.3Delområde 1 kan anvendes til åben/lav bebyggelse
3.4Delområde 2 kan anvendes til åben/lav eller tæt/lav bebyggelse 
3.5Der kan indenfor området indpasses nødvendige mindre bygningsanlæg til fællesforsyningsanlæg m.m.
3.6Der kan på den enkelte ejendom drives virksomhed inden for miljøklasse 1. Virksomheden skal være af en sådan art, at den almindeligvis kan udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse. Det er en betingelse, at virksomheden drives af den der bebor ejendommen, at virksomheden drives på en sådan måde, at karakteren af villa ikke forandres, eksempelvis ved skiltning eller lignende og at virksomheden ikke medfører behov for mere parkering, end der er plads til på den pågældende ejendom.
 
Området skal fremstå med karakter af boligområde med åben lav/tæt lav bebyggelse. Der kan ikke gives tilladelse andre anvendelser end de ovenfor nævnte.
4.1Arealer til tekniske anlæg kan udstykkes som sokkelgrund +1,5 meter hele vejen rundt herom.
4.2Udstykning af åben-lav bebyggelse skal foretages som vist på kortbilag 4 og 5 – Illustrationsplan. Mindre afvigelser kan accepteres.
4.3Åben/lav bebyggelse skal udstykkes med grundstørrelse på 900 - 1200 m2 som vist på kortbilag 4-5 – Illustrationsplan. Mindre afvigelser kan accepteres.
4.4Tæt-lav bebyggelse kan udstykkes i delområde 2, med en minimum grundstørrelse på 400 m2 som vist på kortbilag 5 – Illustrationsplan.
 

Sokkelgrund er for at sikre muligheden for etablering af mindre tekniske anlæg til området, hvis dette bliver nødvendigt.
 
5.1 Der etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Coldingvej som vist på illustrationsplanen 4 og 5
5.2Fortovet på Coldingvejs vestlige side videreføres frem til den hævede flade/stikrydsningen ved Coldingvej/N.P. Danmarksvej, etableret som eksisterende fortov langs Coldingvej mellem Vestergade og Katrinelundsvej.
5.3Stamveje, boligveje og stier anlægges som private fællesveje.
5.4Veje skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb.
5.5Der etableres hævede flader på Coldingvej ved stikrydsningen ved Vinthervej, samt ved stikrydsningen ved Coldingvej/N.P. Danmarksvej
5.6Stamvejen skal være 10 meter udlæg, med kørebane i 6 meters bredde. Kørebanen skal etableres i asfalt mens kanter og rabatter skal udføres i græs og græsarmering.
5.7Boligvejene min. 10 meters bredder, kørebane med tæt belægning i min. 5 meters bredde
5.8Overkørsel over Ørskov Bæk skal udformes, så der er passage for Oddere.
5.9Boligvejene er stilleveje og hastighedsbegrænsningen er 20 km/t  
5.10Disponering af vejarealer internt i området skal forholde sig til vendeplads for lastbiler og bakkende lastbiler, eks. ved afhentning af affald. Boligvejene skal afsluttes med en vendeplads med minimum Ø12 meter. Der kan undtagelsesvis etableres en hammerhoved-vendeplads til en lastbil der kan bakke ind, på enkelte boligveje.
5.11Hvor der brug for, at opsamling af affald sker i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren uden at skulle bakke.
5.12Anlagte stier med fast belægning er kun stiforbindelse mellem stamvejen og stien ved Vinthervej og to stigennembrud der forbinder køre-opholds arealerne med fortovet ved Coldingvej og de hævede flader ved stikrydsningen ved Vinthervej og Coldingvej/N.P. Danmarksvej. Alle øvrige stier er grus/trampestier i min. 1.2 meters bredde.
5.13Der skal etableres sti langs Ørskov Bæk. På vestsiden af bækken skal stien være gennemgående fra tilslutningen til eksisterende sti ved Vinthervej i nord, til tilslutningen til ny sti langs Kirkevej i syd. På østsiden af bækken skal stien etableres minimum imellem stamvejens overkørsel over Ørskov Bæk og mod syd, hvor stien afsluttes med en bro som fører over bækken ved nummer 31 
5.14Der skal etableres belysning på stiforbindelsen imellem stamvejen og stien ved Vinthervej. Belysning på veje og stier skal udføres som parkbelysning rettet mod terræn.
 
Områdets interne veje og stier skal fremstå som stilleveje. Dette kan være med til at skabe større fællesskab og sammenhæng internt i boligområdet.
Kanter og rabatter kan udformes med i græs og græsarmering for at sikre et grønt udtryk i boligområdet.
Veje skal laves i en tæt belægning, for at sikre grundvandet. Samme krav gælder for lokalplan H96, nord for udstykningen.
Der etableres vendepladser på Ø12 i området for at sikre renovationsbiler og lignende kan vende ubesværet i området.
Der etableres en offentlig stiforbindelse fra østsiden af Vinthervej nr. 40 og ned langs med den vestlige side af Ørskov bæk til stienfrobindelsen rammer det nye vejsystem i lokalplanområdet. 
Belysningen skal udføres som parkbelysning for at sikre karakteren af at veje og stier er en del af opholdsarealerne i området.
6.1Der skal etbaleres 2 parkeringpladser pr. bolig ved åben-lav.
6.2Der skal etablere 1 parkeringsplads pr. bolig ved tæt-lav, og derudover skal der etableres ½ parkeringsplads pr. bolig som gæsteparkering indenfor det tæt-lave boligområde.
6.3Gæstepladserne i et tæt-lav område kan indgå i fællesvejene (opholds- og legeområderne)
 
Det er vigtigt, at lokalplanen sikrer, at der er tilstrækkeligt med parkeringsfaciliteter i området. 
7.1Alle forsyningsledninger skal udføres i jord.
7.2Tagvand fra tage kan nedsives i faskiner, såfremt tagene ikke er lavet af bly, zink, kobber og tagpap.
7.3Tagvand fra tage lavet af bly, zink, kobber og tagpap, kan nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.
 
Dette er for at sikre områdets samlede visuelle udtryk og karakter set i sammenhæng med de omkringliggende boligområder og landskab.
Grundvandsbeskyttelsen skal sikres via forskellige nedsivningsmuligheder, alt efter belægningstyper. Se også under grundvand. 
8.1Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end to etager. 
8.2Ny bebyggelse skal tilpasses det naturlige terræn.
8.3Terrænregulering må ikke overstige +/- 0,5 meter. 
8.4Der må ikke terrænreguleres med støttemure mod boligveje, hvis støttemuren måler mere end 0,5 meter i højden.
8.5Den nye bebyggelses samlede højde må ikke overstige 8,5 meter og facadehøjden må ikke overstige 6,5 meter ved 1 etage, og 7.5 meter ved 2 etager.
8.6Der må ikke etableres nogen former for bebyggelse indenfor de naturbeskyttede arealer i området.
8.7Matrikelskel skal holde en afstand til eksisterende vejskel ved Coldingvej og dennes naturlige forlængelse på 4 m, svarende til et samlet vejudlæg på 19 meter.
8.8Matrikelskel skal holde en afstand til Ørskov Bæk på min. 10 m regnet fra vandløbets øverste kant.
8.9Bebyggelse skal holde en afstand til § 3 søens nuværende udstrækning på min. 10 m. Det vil ikke blive tilladt at hegne omkring § 3 søen. Brinkerne til § 3 søen kan flades ud. og søen kan oprenses og beplantningen kan åbnes op mod sydøst
 
Der må ikke bygges i mere end to etager og 8,5 meter, fordi boligområdet skal passe ind i den eksisterende skala i byen. 
Ny bebyggelse skal tilpasses det naturlige terræn for at sikre uhensigtsmæssige terrænreguleringer mod naboer. Hvis naboer er enige om at terrænregulere med støttemur i skel kan dette være en løsning.
9.1Beboelsesbygningens facader skal udføres i ensartede materialer i farver dannet af sort, hvid og jordfarver. 
9.2Sekundære bygninger som garage/carport, skure og lignende kan udføres i andre materialer end beboelsesbygninger.
9.3Facader kan begrønnes med beplantning. 
9.4Taghældningen på bygninger i 1 etage skal være mellem 0o og 45o. Bygninger i to etager skal have en taghældning mellem 0o og 15o.
9.5Facader og tagflade skal etableres med ikke reflekterende/blændende overflader. Vinduer er undtaget fra bestemmelsen.
9.6Det areal affaldscontainere skal transporteres på, til og fra renovationsbilen, må ikke være ujævnt. 
9.7Der må etableres solcelleanlæg med samme farve som tagbelægningen, hvis disse udføres med antirefleksbehandlet overflade og integreres i tagfladen, samt i facaden som en del af bygningen, og hvis de orienteres så de ikke blænder naboer i området. 
9.8Skiltning og reklamering, udover almindelig navne- og nummerskiltning, må ikke finde sted. Der kan dog tillades et enkelt mindre skilt, hvis der i boligen drives en lovlig virksomhed efter § 3.3.
9.9Der må ikke opsættes radio- eller tv-antenner udendørs.
 
Bebyggelsens ensartedhed og farve er afgørende for områdets samlede udtryk, hvorimod der godt kan etableres bygninger i forskelligeartede materialer, når blot den enkelte bygning fremstår ensartet, det vil sige at facade ikke beståer af mere end to typer materialer udoverv vinduer og døre.
Taghældningen bør ikke overstige 450 for en etages byggeri, da dette vil opleves fremmed i forhold til områdets nabobebyggelser. To etagers byggeri må ikke have en større hældning end 150 for at undgå unyttelsen af loftsrummet på en toetagersbygning. Dette er blandt andet for at sikre naboer mod indbliksgéner, men også for at sikre karakteren af området, som et område til énfamilieboliger. 
Et mindre skilt vil sige et skilt der ikke overstiger en størrelse på 0,6 x 0,3 meter.
Zink, Kobber og Bitumen skal begrænses fordi grundvandsmagasinet nedenunder skal beskyttes. Forbuddet er en afværgeforanstaltning i forhold til Miljøscreeningen. Se grundvand og spildevand samt §7 i bestemmelserne
Radio- og tvantenner skæmmer området visuelle karakter, hvorfor disse ikke må opsættes indenfor området.
10.1Hække og hegn skal være levende
10.2Der må ikke opstilles tanke til opbevaring af olie, diesel, benzin eller lign.
10.3Arealet mod sydøst er beskyttet af naturbestyttelseslovens §3 og skal bevares.
10.4Der skal indenfor området sikres beplantning med enkeltstående træer og grupper af træer på de fælles opholds- og friarealer, samt langs stamvejen. Se illustrationsplan 4 og 5 for illustration af beplantning.
10.5Der skal etableres et 15 meters beplantet bælte langs med Kirkevej, bæltet skal indeholde en trampesti, i hele Kirkevejs længde inden for lokalplanområdet. Stien skal i den nordlige del af lokalplanområdet have forbindelse til den interne boligvej. Der er ikke krav om en sti ud mod kirkevej, langs med det matrikel der er placeret længst mod nord på Kirkevej. 
10.6Langs Coldingvej vestlige side og 2 meter fra fortov plantes et træ for hver 12-14 meter. Træsorten skal være røn Sorbus Latifolia "arto"
10.7Der kan etableres to regnvandsbassiner indenfor lokalplanområdet, som en del af et fælles grønt friareal. Regnvandsbassinernes skråningsoverkant/max vandspejl, skal holdes minimum 20 meter fra Ørskov Bæk. Der kan etableres et regnvandsbassin på hver side af Ørskov bæk. Regnvandsbassiner skal udføres med en tæt membran af plast eller ler.
10.8Der skal holdes min. 10 meters afstand fra brinkerne i Ørskov bæk til matrikelskel, i samme 10 meter zone må der heller ikke må sprøjtes eller gødskes. 
10.9Vandhullet i den sydlige del af lokalplanområdet er beskyttet af naturbeskyttelses lovens §3 og skal have et friareal på min. 10 meter fra de eksisterende brinker.
Hvis der ændres på vandhullet, skal brinkerne flades ud og vandhullet kan renses op. Beplantningen rundt om vandhullet kan åbnes op og friholdes for beplantning, dog kun mod sydøst. 
10.10Terrænregulering i friarealerne +/- 0.5 meter må ikke finde sted, bortset fra opbygning af regnvandsbassiner, kælkebakke og lign. Terrænregulering skal godkendes af Horsens Kommune i forbindelse med projektgodkendelsen.
10.11Belysning på veje og visse stier skal være parkbelysning rettet mod terræn.
 

Beplantningen er en vigtig del af den samlede oplevelse, som man får af boligområdet både som beboer og besøgende. Beplantningen hjælper samtidig med at skabe rum på områdets ophold- og friarealer.
Etableringen af regnvandsbassiner er nødvendig for at håndtere områdets regnvand, men samtidig vil det kunne indgå som et rekreativt element på områdets fællesarealer.
Belysningen på opholds- og friarealer bør kun rettes mod terræn, for at sikre trafikkanter og naboer mod at blive blændet.
Forbud mod tanke, er nødvendigt for at undgå nedsivning til grundvandet. Se lokalplanens formål.
11.1Før ny bebyggelse tages ibrug skal veje og stier i §5 og parkering i § 6 være etableret.
11.2Før bebyggelse i området kan tages i brug, skal området seperatkloakeres og tilsluttes den kollektive spildevandsforsyning.
11.3Før ny bebyggelse tages ibrug skal regnvandsbassinet i §10 være etableret.
11.4Før ny bebyggelse tages ibrug skal der være etableret kollektiv varmeforsyning.
11.5Før ny beyggelse tages ibrug skal ejendommen være tilsluttet forsyningen af vand fra Hovedgård Vandværk.
11.6Før ny bebyggelse tages ibrug skal beplantning og belysning i overensstemmelse med §5 og §10 være etableret.
 
Bestemmelser om tilslutning til forsyningsfaciliteterne er altafgørende for om boligen er beboelig, derfor skal disse sikres inden bebyggelsen tages ibrug. 
Belysning og beplantning skal være etableret for at beboerne får en sikkerhed for at disse elementer etableres i området.
12.1Der skal oprettes én grundejerforening, med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet. Hver husstand har én stemme på grundejerforeningens generalforsamling uanset om det er en åben-lav eller en tæt-lav bolig. 
12.2Grundejerforeningens vedtægter skal indeholde en økonomisk fordelingsnøgle til vedligeholdelsesudgifterne til fællesanlæg blandt alle foreningens medlemmer.  
12.3Grundejerforenings er pligtig til vedligeholde fællesanlæg, f.eks. grønne fællesarealer
12.4Grundejerforeningen skal stå for driften af de grønne områder indenfor lokalplanområdet.
12.5Grundejerforeningen skal oprettes, senest når 2/3 af grundene er bebygget eller når Horsens Kommune kræver det.
12.6Grundejerforeningen skal, efter krav fra Horsens Kommune, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
12.7Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Horsens Kommune.
 
Der skal etableres grundejerforening indenfor området blandt andet for at sikre en organisation, der kan varetage driften af området fællesarealer, veje, stier, grønne områder osv.
13.1Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18).
 
Ingen af de tinglyste servitutter er til hinder for lokalplanens realisering og ingen skal ophæves i lokalplanen
15.1Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 
15.2Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. 
15.3Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved vedtagelse af en ny lokalplan.
15.4Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2015-4---boliger-coldingvej-hovedgaard/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer