MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Det er formålet med lokalplanen at:
1.1fastlægge rammer for, at Vestbirk Ridecenter inden for lokalplanområdet kan ombygges og udvides til anvendelse for Vestbirk Musik- og sportsefterskole samt eventuelt dække behovet for et ridecenter i lokalområdet.
1.2give lokalplanen bonusvirkning jf. planlovens § 15, stk. 4, så udbygning i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser kan ske, uden forudgående tilladelse efter planlovens § 35 (landzonetilladelse).
1.3fastholde lokalplanområdet i landzone.
 
Formålet er i overensstemmelse med kommuneplantillæg 18-2013, som fastlægger rammeområdet til undervisnings- og fritidsformål i landzone.
2.1Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og består af matr.nre. 24a, 24b og 12ac Vestbirk by, Østbirk.
2.2Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone.
 
 
Lokalplanområdet forbliver i landzone. Lokalplanen udformes med bonusvirkning jf. planlovens § 15, stk. 4.
3.1Lokalplanområdet skal anvendes til undervisnings- og fritidsformål som ridecenter i form af ridehaller, hestestalde og ridebaner.
3.2Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer, etableres anlæg til opsamling af regnvand samt øvrige tekniske anlæg primært til til områdets forsyning.
4.1Der kan ikke udstykkes indenfor lokalplanområdet. Dog kan der udstykkes for tekniske anlæg som nævnt i § 3, med tilhørende nødvendigt udenomsareal for servicering af anlæggene.
 
Dette sikrer muligheden for etablering af tekniske anlæg til området, hvis behovet opstår.
5.1Som vejadgang til det nye ridecenter skal den nuværende vejadgang anvendes, idet oversigtsarealet i henhold til vejreglerne samtidigt sikres.
6.1al parkering i tilknytning til ridecentret skal foregå på de udlagte arealer i h.t. illustrationsplanen.
7.1Der må ikke etableres udendørsbelysning af ridebaner, folde, adgangsarealer m.v. uden forudgående ansøgning om landzonetilladelse og eventuelt byggetilladelse. 
 
Eventuel belysning er ikke omfattet af lokalplanens bonusvirkning. Der skal ved ansøgning om eventuel udendørs belysning foretages en landskabelig vurdering og forudgående høring efter normal praksis ved ansøgning om landzonetilladelse.  
8.1Den ny ridehal opføres nordøst for den eksisterende bebyggelse umiddelbart øst for det beskyttede dige som vist på illustrationsplanen.
8.2Eventuel udvidelse af ridehallen skal ske mod øst som vist på illustrationsplanen.
8.3 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må være højst 15.
8.4Ridehallen opføres som 2 sammenbyggede længebygninger med hver deres saddeltag med en højde på maksimum 12,5 meter målt fra omgivende terræn eller fra det i byggetilladelsen  angivne niveauplan.
8.5ridehallens tagkonstruktioner kan udføres valmede.
 
 
Ridehallen placeres på den laveste del af lokalplanområdet for bedst muligt at tilpasse sig omgivelserne. De valmede gavltrekanter kan medvirke til at ridehallen virker mindre dominerende.
9.1Ridehallen skal opføres i materialer i mørke dæmpede farver eller i materialer som males i mørke dæmpede farver efter jordfarveskalaen.
9.2Som materiale til ydervægsbeklædning kan anvendes træ eller fibercement som brædder eller plader. 
9.3Til tagmaterialer må der anvendes materialer som tagpap, stål eller fibercement.
9.4Facader og tagflader skal udføres med ikke reflekterende / blændende overflader. Vindues- og dørpartier er undtaget fra bestemmelsen ligesom disse kan udføres i lysere farver efter jordfarveskalaen, dog også hvid.
9.5  Der må etableres solvarme- og solcelleanlæg, hvis disse udføres antirefleksbehandlet, og hvis de orienteres således at de ikke blænder omgivende naboejendomme.
9.6 Skiltning og reklamering, udover almindelig navne- og nummerskiltning, må ikke finde sted. Det kan dog tillades at ridehallen forsynes med navn og evt. årstal som "løse bogstaver.
 
Der er lagt vægt på, at bebyggelsen kun må opføres i mørke dæmpede materialer/farver så byggeriet bliver mindst mulig synlig i landskabet og fra omgivende veje.
10.1Ny beplantning, som afgrænser lokalplanområdet samt plantes inden for området skal bestå af hjemmehørende arter af af løvfældende træer og buske jf. Miljøministeriets Publikation, 40 danske træer og buske, 1985. 
11.1Eksisterende ridehal skal være nedrevet og fjernet før ibrugtagning af den ny ridehal.
11.2Beplantning i overensstemmelse med lokalplanens illustrationplan og bestemmelser skal være udført før ibrugtagning af den ny ridehal.
11.3Når der er fundet en aftager for møddingsaffald skal den eksisterende lade / maskinhus (illustrationsplanens bygn.nr. 14) nedrives og fjernes jf. miljøtilladelsen.
 
Ved udarbejdelse af lokalplanforslaget havde ejerne endnu ikke en aftager til ridecentrets møddingsaffald. Som midlertidig foanstaltning kan det eksisterende maskinhus / den eksisterende lade bruges som oplag for møddingsaffald. Såsnart der er fundet en aftager til møddingsaffaldet skal bygningen nedrives og fjernes. 
Ingen bestemmelser
13.1Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18).
15.1Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
15.2Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.
15.3Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensation er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser af mere vidtgående karakter kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.
15.4For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
 
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2015-25---ridecenter-i-vestbirk/