Velkommen til Horsens Planportal
2015-24 - Boliger og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens

VEDTAGET

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Lokalplanens formål er
 
1.1at give mulighed for etablering af et byggeri til kontor og boliger.
 
1.2at sikre at byggeriet forholder sig til områdets særlige placering langs Bygholm Å, nær Sønderbro Kirke og en meget synligt placering i Horsens.
 
1.3at sikre at der skabes offentlig adgang langs Bygholm Å med en stiforbindelse og mulighed for rekreativt ophold.
 
1.4at sikre klimahensyn gennem bestemmelser om bæfæstigelsesgrader.
 
Byggeriet bliver markant og lokalplanen skal sikre at bebyggelsen indpasses i den eksisterende bystruktur.
Med etablering af en sti langs Bygholm Å skabes der en bymæssig værdi både for ejendommens brugere med også for øvrige i området.
2.1Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 798d og 798c Horsens Markjorder og alle matrikler der udstykkes herfra.
 
2.2Lokalplanområdet fremgår af kortbilag 1 og ligger i byzone.
3.1Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til bolig - og liberalt erhverv i miljøklasse 1-2 med tilhørende parkering og udearealer.
 
3.2Lokalplanen sikrer offentlighedens adgang langs Bygholm Å med en stiforbindelse.
Ingen bestemmelser.
5.1Adgangen til lokalplanområdet skal foregå via Blumersgade og den eksisterende eller fremtidige broforbindelse. Blumersgade er en offentlig vej til og med matrikel 1106 a. Herfra er Blumersgade mod øst udlagt som en privat fællesvej. 
 
5.2Der skal etableres en offentlig sti langs med Bygholm Å som vist på kortbilag 3. 
 
5.3Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og sikkerhed ved færdslen i forbindelse med tømning. Renovationscontainere skal indarbejdes diskret i området.
 
 
 
Der skal etableres et offentlig stianlæg indenfor ejendommen. Således skal der etableres en offentlig sti på volden langs brinken til Bygholm Å med forbindelse til Claus Cortsens Gade imod vest, samt til Bygholm Parkvej via offentlig sti langs ejendommens østlige skel.
Renovationscontainere skal indarbejdes diskret i området i.h.t. affaldsplanen.
I forbindelse med en evt.ændring af den eksisterende bro eller evt. etablering af en ny bro i stedet for den eksisterende, skal der ansøges om tilladelse fra Horsens Kommune efter vandløbsloven. De mest basale forudsætninger for en ændring af broen bliver, at anlægget ikke må forhindre vandets frie afstrømning (frihøjde af broen, og bæreanlæg).
6.1Der skal etableres minimum  1 P-plads pr. 100 kvm (kontor og liberalt erhverv) og 0,5 P-plads pr. bolig.
 
Der skal endvidere jf. parkeringsnormen, etableres 5 handicap-parkeringspladser samt 1 handicap- parkeringspladser for liftbusser. 
 
6.2Der skal etableres cykelparkeringspladser 1 – 4 pladser pr. 100 kvm kontor og liberalt erhverv.
 
  
Parkeringsnormen for Horsens Kommune skal anvendes for både cykel og bilparkering.
 
7.1Området forsynes med vand fra Horsens Vand A/S.
 
7.2Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.
 
7.3Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S's spildevandssystem efter anvisning fra Horsens Vand A/S.
 
7.4Udendørs belysning skal udføres som parklamper efter Horsens Kommunes designmanual.
8.1Bebyggelsen placeres og udformes i princippet som vist på illustrationsplanen, og indeholder kontor og boliger i form af lejligheder. Beboelse må kun placeres i de øverste 2 etager.
 
8.2Bebyggelsesprocenten for området må være op til 150.
 
8.3Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vejtrafikstøj, ikke overstiger 33 dB Lden for boliger og 38 dB Lden for kontorer med lukkede vinduer og døre og åbne udluftventiler, jf. Bygningsreglementet.
 
8.4Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (boliger) overstiger Lden = 58 dB må støjniveauet indendørs med åbne vinduer i sove- og opholdsrum ikke overstige Lden = 46 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Kravet skal være overholdt med 1 vindue åbent pr.rum.
 
8.5Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (kontorer) overstiger Lden = 63 dB skal der indendørs med åbne vinduer overholdes Lden = 51 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Der kan ses bort fra kravet hvis der ikke er oplukkelige vinduer, eller hvis der er sikret ventilation på anden måde.
 
8.6Der skal kunne anvises velbeliggende udendørs opholdsarealer med et konstant udendørs støjniveau, der ikke overstiger Lden = 58 dB for boliger og Lden 63 dB for erhverv jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007.
 
8.7Der kan etableres støjværn mod trafikerede veje.
 
 
Boligernes udendørs friareal kan være i form af altaner, som nicher i facaderne, eller som tagterrasse, feks. på dækket mellem bygningsvolumenerne.
9.1Bebyggelsen udformes i princippet som det fremgår af facadetegning og visualiseringer, se Bebyggelsens udformning, og indenfor området der vist på illustrationsplanen.
 
9.2Byggeriet kan opføres i op til 9 etager og have en samlet bygningshøjde på maksimalt 35 meter.
 
9.3Bebyggelsen fremstår som betonelement byggeri med brystninger. Betonfacadeelementer beklædes med natursten og-/ eller metalplader i princippet som vist på facader og visualiseringer.
 
9.4Bygningen fremstår i jord-/ naturfarver.
 
9.5Facaden brydes af udskæringer i form af begrønnede inde-/ uderum
 
9.6Gulvkoten i bebyggelsen skal være min. kote 2,5 af hensyn til sikring mod oversvømmelse af bygninger fra Bygholm Å.
 
9.7Ventilationsanlæg skal integreres i bebyggelsen, så det ikke er synligt fra omgivelserne.
 
 
På grund af den markante placering på langs Bygholm Parkvej og Blumersgade skal bygningen indpasses i det eksisterende byrum. Byggeriet bliver et stramt byggeri, der opføres i en farveholdning og i et materialevalg der harmonerer med området eksisterende bebyggelse i tegl og pudset murværk.
Udformningen af beplantningen skal være åben og transparent mod både Bygholm Parkvej og Blumersgade, så området åbner sig op mod omgivelserne.
 
10.1Eksisterende større og karakteristiske træer og beplantning søges bevaret.
 
10.2Grunden bearbejdes således at den fremstår åben og med visuel forbindelse til Bygholm Å. 
 
10.3Ubebyggede arealer skal beplantes med træer som sølvpil, hængepil og el i princippet som vist på illustrationsplanen kortbilag 4.
 
10.4Det befæstede areal på matriklen må udgøre 45%. Hvis det befæstede areal er mere end de 45% skal regnvand forsinkes eller nedsives, således at det regnvand der tilsluttes kloak max. svarer til regnvand fra 45% af matriklen. Hvis regnvand nedsives i faskine eller regnbed, skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.
 
10.5Arealer til parkering skal udlægges med græsarmering så parkeringarealer får en grønt præg og regnvand kan nedsive.
 
10.6Der skal holdes en afstand fra bebyggelsen til åens brink på minimum 4 meter. 
 
10.7Terrænet langs åen skal hæves  til minimum kote 2 så risikoen for oversvømmelse reduceres.
 
10.8Terrænreguleringer, der overstiger +/- 1 meter skal godkendes af Horsens Kommune.
 
Terrænet er lavere end kote 1,5 m nærmest broen, og åen går af og til over sine bredder. I lokalplanens stilles der krav om at hæve terrænet til minimum kote 2 og gulvkoter til ca kote 2,5, så risikoen for oversvømmelse reduceres.
Beplantning fremstår som et bymæssigt grønt træk og nuværende beplantning skal suppleres med træer som harmonerer med nuværende bevoksning langs åen som eksempelvis sølvpil, hængepil og el.
11.1Ny bebyggelse må ikke ibrugtages før ejendommene erl tilsluttet kollektiv varmeforsyning.
11.2Ny bebyggelse må ikke ibrugtages før det er dokumenteret, at bestemmelserne om støj på facader, udendørs opholdsarealer samt i beboelse og arbejdsrum i §8 kan overholdes.
 
11.1Ny bebyggelse må ikke ibrugtages før det er dokumenteret, at bestemmelserne om støj på facader, udendørs opholdsarealer samt i beboelse og arbejdsrum i §8 kan overholdes.
Ingen bestemmelser.
Ingen bestemmelser
15.1Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.
15.2Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
15.3Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2015-24---boliger-og-erhverv-blumersgade-3-5-horsens/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer