Velkommen til Horsens Planportal
2015-23 - Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

VEDTAGET

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Formålet med lokalplanen er
 
1.1at give mulighed for nedrivning af eksisterende bevaringsværdige bygninger.
 
1.2at give mulighed for at omdanne et erhvervsområde til et boligområde.
 
1.3at etablere etageboligbebyggelse og tæt-lav byggeri i et samlende grønt område.
 
1.4at varetage klimahensyn gennem bestemmelser om befæstelsesgrader.
 
2.1Lokalplanen omfatter matr.nr. 1ak Dagnæs By, Tyrsted og de matrikler der udstykkes herfra.
 
2.2Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og ligger i byzone.
3.1Området opdeles i delområderne 1, 2, 3 og 4.
  
3.2Indenfor lokalplanområdet skal der anlægges interne boligveje, samt diverse beplantningsbælter langs området syd og nordlige grænse som vist på kortbilag 3.
 
 
For delområde 1 gælder
3.3.1Lokalplanen giver mulighed for etablering af etageboligbebyggelse som punkthuse i maks. 5 etager i delområde 1 samt regnvandsbassiner og fælles opholdsarealer.
For delområde 2 gælder
3.4.1Lokalplanen giver mulighed for etablering af etageboligbebyggelse som punkthuse i maks. 4 etager i delområde 2 samt regnvandsbassiner og fælles opholdsarealer.
For delområde 3 gælder
3.5.1Lokalplanen giver mulighed for etablering af tæt-lav boligbebyggelse indenfor delområde 3 og 4 samt regnvandsbassiner og fælles opholdsarealer.
For delområde 4 gælder
3.6.1Lokalplanen giver mulighed for etablering af tæt-lav boligbebyggelse indenfor delområde 3 og 4 samt regnvandsbassiner og fælles opholdsarealer.
 
 
 
For delområde 3 gælder
4.1.1Tæt-lav boligebebyggelse samt etageboliger må udstykkes i princippet som vist på illustrationsplanen bilag 4.
 
4.1.2Mindste grundstørrelse for tæt-lav boligbebyggelse i to etager er 150m². Der skal udlægges mindst 50m² grønt fællesareal pr. grund.
For delområde 4 gælder
4.2.1Tæt-lav boligebebyggelse samt etageboliger må udstykkes i princippet som vist på illustrationsplanen bilag 4.
 
4.2.2Mindste grundstørrelse for tæt-lav boligbebyggelse i to etager er 150m². Der skal udlægges mindst 50m² grønt fællesareal pr. grund.
 
Der gives mulighed for relativt små grunde ved tæt-lav boligbebyggelse, fordi det vurdere at være acceptabelt i en bymæssig sammenhæng og fordi små grunde muliggør store fællesarealer uden at reducere lokalplanområdets udnyttelsesgrad.
5.1Der må ikke være vejforbindelse mellem Bjerrevej og Dagnæsallé gennem området.
 
5.2Veje anlægges som nye private fællesveje.
 
5.3 Vej A-A udlægges i en bredde på 7 – 10 m og vej B- B udlægges i bredde på ca.7 m. Vejene udlægges til lav hastighed (30 – 40 km/t). Se kortbilag 3 og 4.
 
5.4Vejene udlægges med fast kørebanebelægning (f.eks. asfalt eller betonstensbelægning).
 
5.5Stianlæggene udlægges i bredde på 2,5 – 3 m i fast belægning (f.eks. betonbelægningssten). Den viste stitilslutning i Bjerrevej skal placeres ud for krydsningshellen i Bjerrevej der etableres i forbindelse med etableringen af boligområdet. Se kortbilag 3.
 
5.6Ved vejtilslutningerne og i krydsene skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne må der således ikke være beplantning herunder hække eller etableres rækværker, plantestensmure eller lignende med en højde over 0,8 meter.
 
5.7Alle vejanlæg skal udformes så det sikres at lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) kan køre uhindret på vejene uden at skulle bakke. I blinde vejender skal der etableres vendepladser for lastbiler i h.t. vejreglerne.
 
5.8Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og sikkerhed ved færdslen i forbindelse med tømning. Renovationscontainere skal indarbejdes diskret i området.
For delområde 1 gælder
5.9.1Den vestlige del af lokalområdet skal vejbetjenes via en ny adgangsvej som tilsluttes Bjerrevej som vist på illustrationsplanen, bilag 4.
For delområde 2 gælder
5.10.1Den østlige del af lokalplanområdet som omfatter delområde 2 og delområde 3 og 4 skal vejbetjenes via maksimalt to adgangsveje som tilsluttes Dagnæsallé som vist på illustrationsplanen, bilag 4.
For delområde 3 gælder
5.11.1Den østlige del af lokalplanområdet som omfatter delområde 2 og delområde 3 og 4 skal vejbetjenes via maksimalt to adgangsveje som tilsluttes Dagnæsallé som vist på illustrationsplanen, bilag 4.
For delområde 4 gælder
5.12.1Den østlige del af lokalplanområdet som omfatter delområde 2 og delområde 3 og 4 skal vejbetjenes via maksimalt to adgangsveje som tilsluttes Dagnæsallé som vist på illustrationsplanen, bilag 4.
 
Vejene skal i deres udformning og indretning tilgodese den maksimale tilladelige kørselshastighed, hvilket bl.a. kan medføre at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Se kortbilag 3.
 
Renovationscontainere skal indarbejdes diskret i området i.h.t. affaldsplanen.
6.1Der skal etableres min. 1 parkeringsplads pr. bolig.
 
6.2Der skal etableres min. 5 handicap-parkeringspladser samt 2 handicap- parkeringspladser for liftbusser.
 
6.3Der skal jf. parkeringsnormen etableres 2 cykelparkeringspladser pr. bolig i etagebyggeri. Cykelparkeringspladserne etableres som fælles cykelparkering i lokalplanområdet.
 
 
 
Der skal etabelres parkeringpladser j.f. Horsens kommunes parkeringsnorm.
Handicap-parkeringspladser skal etableres  med en størrelse på 3,5 x 5,0 m og handicap- parkeringspladser for liftbusser skal etableres med en størrelse på 4,5 x 8,0 m.
7.1Området tilsluttes Horsens Vands Kloaknet efter anvisning fra Horsens Vand A/S.
 
7.2Området er omfattet at tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning.
 
7.3Tilvejebringelse af vandforsyning til brandslukning skal afklares med brandvæsenet.
8.1Bebyggelsen placeres i princippet som det fremgår af illustrationsplanen, og indeholder etageboliger i maks. 4-5 etager og tæt-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager. 
 
8.2Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (boliger) overstiger Lden = 58 dB må støjniveauet indendørs med åbne vinduer i sove- og opholdsrum ikke overstige Lden = 46 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Kravet skal være overholdt med 1 vindue åbent pr.rum.
 
8.3Der skal kunne anvises velbeliggende udendørs opholdsarealer med et konstant udendørs støjniveau, der ikke overstiger Lden = 58 dB for boliger og Lden 63 dB for erhverv jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007.
 
 
9.1Bebyggelsen skal opføres med facader i gul tegl partielt med lette partier beklædt med træ.
 
9.2Vinduer og døre skal være i træ.
 
9.3Tage skal være flade og skal udføres i tagpap eller som sedumtag
 
9.4Facader og tagflader må ikke udføres med reflekterende materialer eller blændende overflader. 
 
9.5Overdækket parkering i delområde 1 skal fremstå let og åben i træ og stål og skal være begrønnede.
 
9.6Carporte i delområde 3 og 4 skal op føres i træ og/eller stål.
 
9.7Ventilationsanlæg skal integreres i bebyggelsen, så de ikke fremstår som synlige anlæg.
 
9.8Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til "Regulativ for Husholdningsaffald" og være afskærmet set fra vejen. Afskærmningen kan bestå af beplantning eller et fast hegn, der harmonerer med byggeriets arkitektur og materialeholdning.
 
 
Bebyggelsen skal fremstår med et ensartet og sammenhængende arkitektonisk udtryk med facader i gul tegl partielt med lette partier beklædt med træ.
Langs vej udføres parkering– delvist som overdækket parkering.
Disse fremstår lette og åbne i træ og stål evt. begrønnede og med sedumtag.
10.1Eksisterende plantebælte med træer mod Dagnæsalle skal bevares.
 
10.2Eksisterende plantebælte med træer mod Rubinvej skal bevares eller genplantes.
 
10.3Øvrige karakteristiske og større eksisterende træer og beplantning tilstræbes ligeledes bevaret.
 
10.4Områdets naturlige terræn skal bearbejdes således at karakteren af det eksisterende terræn bevares og forstærkes. Der henvises til Horsens Kommunes vejledning 'Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde'.
 
10.5Bebyggelsen skal placeres i et stort grønt strøg med landskabeligt bearbejdede regnvandsbassiner, legearealer og små højder i terræn. Se bilag 4 og 5.
 
10.6Der skal kunne anvises velbeliggende udendørs opholdsarealer med et konstant udendørs støjniveau, der ikke overstiger Lden = 58 dB for boliger og Lden 63 dB for erhverv jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007.
 
10.7De grønne uderum skal fremstå med parkkarakter med grupper af lyse åbne træklynger i ask og løn. Træklynger placeres som holme i landskabet. De åbne græsarealer  under træklynger skal fremstå uklippede.
 
10.8Der skal plantes enkelte klynger af frugttræer i de grønne uderum.
 
10.9Bebyggelsen skal omkranses af klippede bøgehække ligesom udeopholdsarealer defineres af klippede bøgehække.
 
10.10For et begrænse afledningen af regnvand må der maksimalt være en befæstigelsesgrad på 0,6 i lokalplanområdet eller der skal etableres lokal nedsivning, forsinkelsesbassin el. lign. Hvis regnvand nedsives skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.
 
10.11 Der løber et rørlagt vandløb langs den sydlige grænse af lokalplanområdet. I forbindelse med anlægsarbejde og plantning af træer må det rørlagte vandløb ikke beskadiges. Der må ikke etableres beplantning tættere på ledningen end i en afstand på mindst 2 m. Det rørlagte vandløb ses på kortbilag 3.
 
 
 
 
 
Regnvandsbassiner skal udformes landskabelig og indgå som en naturlig del af de fælles friarealer.
Eksisterende træer og beplantningsbælter er vigtige at bevare, da de er med til at give området karakter og kan skabe læ.
Nye beplantningsbælter mod nord og syd skaber en grøn afgrænsning af lokalplanområdet og en fin overgang til omgivelserne. (hensyn til naboer)
Udendørs opholdsarealer kan integreres i en bearbejdning af terrænet  således at karakteren af det eksisterende terræn bevares og forstærkes og støjniveauet mindskes.
 
11.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det er dokumenteret, at bestemmelserne om støj ved udendørs opholdsarealer i §10 kan overholdes.
 
11.2Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret: de i §10 fælles- og friarealer og beplantning i overensstemmelse med udstykningsplanens principper.
 
11.3Ny bebyggelse må ikke tages i brug før ejendommene er tilsluttet kollektiv varmeforsyning.
 
Området ligger i det eksisterende fjernvarmeområde, og kræver ikke yderlige godkendelser i forhold til varmeforsyningsloven.
12.1Der er medlemspligt for alle ejere inden for lokalplanområdet. 
 
12.2Lejerboliger, andelsboliger og/eller ejerlejligheder repræsenteres iht. sine vedtægter og i forhold til det antal boliger/ erhvervslejemål/ejerligheder vedkommende
repræsenterer. Tilsvarende forholdes fsva. udgiftsfordelinger, hvilke dog også skal fastlægges under hensyntagen til de enkeltes, herunder erhvervsdrivendes adgang til og påvirkning af fællesarealer, veje og andre fællesanlæg.
Generalforsamlingen træffer nærmere bestemmelse om udgiftsfordelingen.
 
12.3Der skal oprettes en overordnet grundejerforening for hele området. Den overordnede grundejerforening forestår drift og vedligeholdelse af veje, parkering, stier og  anlæg til håndtering af regnvand Overtagelsen vil ske etapevis.
 
12.4Der skal desuden oprettes grundejerforeninger for de enkelte delområder, der forestår drift og vedligeholdelse af grønne fællesarealer indenfor de enkelte delområder.
 
12.5Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeninger oprettet. Grundejerforeningerne er berettiget og forpligtet til vederlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier, fællesanlæg og grønne arealer. I den forbindelse er det kommunens hensigt at sikre, at der ikke anvendes pesticider og kunstgødning ved grundejerforeningernes vedligeholdelse af fællesanlæg.
 
12.6Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.
13.1Servitut lyst den 28.02.1957 Der gælder en servitut om færdselsret mv. vej mv. som vedrører matr.nr. 20p Tyrsted By, Tyrsted og matr.nr. 1a m.fl Dagnæs By, Tyrsted.
 
13.2Servitut lyst den 07.11.1967 Der gælder en servitut om vej ift. servitut lyst den 28.02.1957.
 
13.3Servitut lyst den 07.11.1967 Dokument om bebyggelse, benyttelse mv.
 
13.4Servitut 12.03.1973 Dokument om bebyggelse, benyttelse mv.
 
Servitutterne aflyses i forbindelse med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan efter Planlovens §15 stk. 2 nr. 17.
 
Realisering af lokalplanen forudsætter en ophævelse af lokalplan 8-11.
15.1Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.
15.2Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
15.3Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2015-23---boliger-bjerrevej-139-horsens/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer