MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Det er formålet med lokalplanen at:
1.1fastlægge rammer for områdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse med fælles friarealer.
1.2sikre vejadgang til boligerne
1.3sikre mulighed for at eksisterende bygning m.v. kan nedrives og fjernes.
2.1Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr.nr. 4ay Egebjerg by, Hansted, samt alle parceller, der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes herfra.
2.2Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone med denne lokalplan.
3.1Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse med tilhørende udendørsarealer samt færdselsarealer og fælles friarealer.
3.2Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer, etableres anlæg til opsamling af regnvand samt øvrige tekniske anlæg primært til områdets forsyning.
 
Området skal fremstå som område med tæt-lav boligbyggeri, fordi kommunen med den centrale placering i Egebjerg ønsker en fortætning.
4.1Eventuel udstykning skal ske således, at den enkelte boligenhed med tilhørende udendørs opholdsareal kan udstykkes med vejadgang.
4.2Eventuel udstykning skal sikre udskillelse af fælles friarealer herunder privat fællesvej.
4.3Privat fællesvej må ikke udstykkes men skal udgøre en del af det fælles friareal.
4.4Der kan ikke udstykkes yderligere fra ejendommen.
 
Eventuel udstykning skal sikre, at den enkelte bolig får vejadgang (jf. byggelovens § 10A). Derudover skal eventuel udstykning sikre, at den enkelte bolig får et udendørs opholdsareal og at der skabes fælles friarelaer herunder vej og eventuel parkering for områdets samlede bebyggelse.
Bebyggelsesprocenten udregnes for den samlede ejendom (matr.nr. 4ay), hvorfor vejen ikke kan udskilles særskilt. Der henvises til beregningsreglerne i Bygningsreglementets (BR-10), bilag 1, stk. 3 nr. 1.
 
 
5.1Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Egesholm. Ind- og udkørslen skal placeres så langt mod vest som muligt. 
5.2Der kan alene ske udkørsel fra lokalplanområdet til Egebjergvej. Såfremt den private fællesvej bliver blind, skal der etableres vendemuligheder for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) jf. vejreglerne.
5.3Ind- og udkørsler til lokalplanområdet skal udføres som overkørsler (over fortov). 
5.4Vej anlægges som privat fællesvej og indrettes til kørsel med lav hastighed (30-40 km/t). Vejen skal etableres med fast belægning med en bredde på minimum 7 meter.
5.5Der skal sikres gangstiforbindelse med en bredde på mindst 3 m mellem lokalplanområdet og Egebjergvej.
5.6Vejbyggelinien langs Egebjergvej kan reduceres. Det skal sikres, at fortovet langs Egebjergvej kan flyttes minimum 3 meter mod vest, så der kan etableres cykelsti langs vestsiden af Egebjergvej.
5.7Indkørsel til den enkelte bolig skal, hvis dagrenovationen ønskes afhentet ved standpladsen, udformes så den overholder de de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald.
5.8Ved vejtilslutninger skal der sikres nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne skal hække og anden beplantning maksimalt have en højde på 0,8 meter.
5.9Der kan etableres vejbelysning henholdsvis stibelysning. Såfremt Horsens Kommune skal overtage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den tilgodese Horsens Kommunes belysningsplan.
 
Egesholm er mindre trafikbelastet end Egebjergvej. Den primære adgangsvej til lokalplanområdet skal derfor sker fra Egesholm, hvorfor der kun kan ske udkørsel til Egebjergvej.
Det virker som en trafik- og hastighedsdæmpende foranstaltning når adgangsveje udføres som overkørsler.
Egebjerg  er en af kommunen mellembyer, som udbygges med boliger og der skal sikres mulighed for, at der kan etableres sikre trafikforhold eksempelvis ved etablering af cykelstier.
 
 
 
 
6.1Der skal etableres/anlægges 2 parkeringspladser ved hver bolig.
6.2Antallet af parkeringspladser kan reduceres til 1½ parkeringsplads pr. bolig, såfremt der anlægges fælles parkering inden for området. Hvis der etableres fælles parkering skal der etableres/anlægges 1 parkeringsplads ved hver bolig samt etableres/anlægges fælles parkeringsplads svarende til ½ plads pr. bolig (gæsteparkering).
6.3Fælles parkering (gæsteparkering) skal anlægges så de får et "grønt" udtryk (se redegørelse for parkeringsforhold).
 
 
 
Fælles parkering (gæsteparkering) skal etableres / anlægges så de får et grønt udtryk, således de kan indgå i det samlede udtryk, som ønsket opnået for området som helhed (se redegørelsen til § 10) Dette kan ske ved ved beplantning og/eller ved befæstelse som græsarmering. Fælles parkering (gæsteparkering) kan også ingå i den private fællesvej eller i de grønne fællesarealer, hvis p-pladserne markeres ved eksempelvis belægningsskift, opstribning, beplantning eller anden form for markering. Se endvidere redegørelsen for ubebyggede arealer under § 10.
7.1Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
7.2Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand A/S.
7.3Området tilsluttes Horsens Vands kloaknet efter anvisning fra Horsens Vand A/S.
7.4Området separatkloakeres. Hvis regnvand nedsives skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.
7.5Der anvendes parkamaturer som vej- og stibelysning i henhold til Horsens Kommunes belysningsplan.
8.1Bebyggelsen må opføres i højst 2 etager med en totalhøjde på højst 8,5 meter. Højden måles fra naturligt terræn eller fra et af kommunen fastlagt niveauplan.
8.2Bebyggelsesprocenten for området som helhed må være højst 40.
8.3Bebyggelsen skal placeres efter principperne som vist på bilag nr. i 2 rækker sammenbyggede huse med adgangsvej placeret mellem husrækkerne. 
8.4Bebyggelsen skal placeres således, at den enkelte boligenhed kan udstykkes med vejadgang med tilhørende udendørs opholdsareal.
8.5Eventuelle sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser, udestuer og tilbygninger skal udføres ens med hensyn til placering, udtryksform og materialevalg.
 
 
Bestemmelserne skal sikre, at der skabes tilstrækkeligt plads i området til etablering af fælles friarealer og sikre at bebyggelsen ikke bliver for dominerende i forhold til omgivelserne.
Bestemmelsen om ensartethed for sekundære bygninger ønskes sikret ved, at ejeren (ved udlejningsboliger) eller grundejerforeningen (ved ejerboliger) skal have udarbejdet tilstrækkeligt tegningsmateriale for placering og udformning  med nødvendige beskrivelser for at sikre et ensartet udseende som bestemt ovenfor. Tegnings- og beskrivelsesmaterialet skal være dækkende for samtlige boliger i hele lokalplanområdet.
 
9.1Boligernes facader og tage skal udføres i samme materiale i farver dannet af sort, hvid og jordfarver.
9.2Sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser, udestuer og tilbygninger kan udføres i andre materialer end boligernes i farver dannet af sort, hvid og jordfarver. Se ovenfor § 8.5 samt redegørelse for § 8.
9.3Facader og tagflader må ikke udføres med reflekterende / blændende overflader. Der må ikke anvendes glaserede tagsten.
9.4Der må etableres solvarme- og solcelleanlæg, hvis de udføres med antirefleksbehandlet overflade samt orienteres således at de ikke blænder omgivelserne herunder naboer i området.
9.5Skiltning og reklamering, udover almindelig navne- og nummerskiltning, må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. Der kan dog opsættes ét mindre skilt, hvis der drives erhverv, der normalt kan tillades drevet fra en bolig.
9.6Paraboler og andre antenner placeres diskret, så de generer mindst muligt og må ikke være synlige fra omgivende veje og fællesarealer.
 
 
Fordi lokalplanområdet giver mulighed for opførelse af tæt-lav boligbyggeri er det vigtigt, at bebyggelsen fremstår som en samlet bebyggelse i ens udformning og materialevalg.
Ved vurdering af reflekterende / blændende overflader kan der henvises til NCS skalaen, som opererer med glansgrader mellem 0 og 100, hvor 0 svarer til den helmatte overflade og 100 svarer til en maximalt højglans overflade. Facade- og tagmaterialer bør have en glansgrad på højst 20.
 
10.1Der skal etableres / anlægges mindst 5 % af det samlede lokalplanområde (matr.nr. 4 ay) til fælles grønne friarealer med mulighed for ophold og leg.
10.2Der skal mod øst (Egebjergvej) og Nord (Egesholm) etableres levende hegn som hækbeplantning.
10.3Der skal indenfor lokalplanområdet etableres beplantning i form af træer og buske.
10.4Der må ikke foretages terrænregulering mere end +/- 0,5 meter uden godkendelse fra Horsens Kommune.
10.5Der må langs med Egebjergvej og Egesholm ikke terrænreguleres over fortovsniveau uden godkendelse fra Horsens Kommune. 
10.6Det befæstede areal på matriklen må udgøre 50 %. Hvis det befæstede areal er mere end 50 %, skal regnvandet forsinkes inden det tilsluttes kloak eller nedsives på grunden. Hvis regnvand nedsives, skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.
 

Det er vigtigt at boligområdet til tæt-lav boligbyggeri får et grønt udtryk som "samler" området. 

Fra områdets nordvestligste hjørne mod grundens sydøsligste hjørne falder terrænnet relativt stejlt og terrænnet ligger i det sydøstligste hjørne under fortovsniveau. Særligt omkring den eksisterende bebyggelse falder terrænet. Der må med projektets gennemførelse påregnes terrænregulering, som bringer grunden op i niveau med fortovet langs Egebjergvej. I skel mod naboen mod syd (matr. nr. 4ø) ligger terrænet højere. Opmærksomheden henledes på dette i forbindelse med den kommende bebyggelses højde og afstand til skel.

11.1Før  bebyggelse tages i brug skal veje og stier i § 5 samt parkering efter § 6 være etableret.
11.2Før bebyggelse i området kan tages i brug skal tilslutninger, klaokering, nedsivning m.v. efter § 7 være udført.
11.3Før bebyggelse kan tages i brug skal de grønne fællesarealer og beplantninger m.v. efter § 10 være etableret.
 
 
Området til tæt-lav boligbyggeri ligger meget eksponeret midt i Egebjerg by. Det er derfor vigtigt at byggeri og de ubebyggede arealer får et ordentligt udseende. Dette gælder også selvom boligerne opføres etapevis.
12.1Såfremt der sker udstykning skal der oprettes en grundejerforening for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet. Der er for samtlige ejere pligt til medlemskab af grundejerforeningen. Hver ejer har 1 stemme på grundejerforeningens generalforsamling.
12.2Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af området herunder vej, parkering. fællesarealer osv. når disse er anlagt.
12.3Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Horsens Kommune.
12.4Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealer, veje, stier og parkering, når disse er anlagt.
12.5Grundejerforeningens vedtægter skal indeholde en økonomisk fordelingsnøgle til vedligeholdelsesudgifterne til fællesanlæg blandt alle foreningens medlemmer.
 
Grundejerforeningen indenfor området skal sikre varetagelse af drift og vedligeholdelse af området herunder vej, parkering, fællesarealer osv. Grundejerforeningen har endvidere funktion som kontaktorgan for kommunen.
13.1Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenlige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18)
Gældende Byplanvedtægt nr. 12 for Horsens Kommune aflyses for den del der vedrører matr.nr. 4ay Egebjerg by, Hansted.
 
Byplanvedtægtens anvendesesbestemmelser for område B (matr.nr. 4 ay) er ikke i overensstemmelse med nærværende lokalplans formål. Byplanvedtægten ersattes af nærværende lokalplan samt Tillæg til Kommuneplan 2013 - 14.
15.1Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
15.2Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.
15.3byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser af mere vidtgående karakter kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.
15.4For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.
 
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2015-21---boliger-egebjergvej-egebjerg/