Velkommen til Horsens Planportal
2015-20 - Dagligvarebutik, Præstevænget, Nim

Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 1æ samt del af matrikel nr.1a begge Nim By, Nim, og er placeret i den sydvestlige del af Nim, med en hensigtsmæssig beliggenhed tæt ved hovedvej 52.

Områdets afgrænses mod vest af Præstevænget og mod nord af den eksisterende by. Mod øst ligger landbrugsarealer, mens området mod syd afgrænses af en skrænt ned mod Horsensvej. På denne skrænt forefindes en selvgroet beplantning af sporadisk karakter, der delvist afskærmer skrænten set fra Horsensvej.

Hele området er ubebygget og størstedelen benyttes i dag som dyrket landbrugsareal, der fremstår let kuperet. På matrikel nr. 1æ, Nim By, Nim, beliggende Præstevangen 11, er der tinglyst en deklaration, der udlægger anvendelsen til byggeri til naturgasdistribution. Der er 1 mindre bygning på matriklen.

Området er ca. 0,8 ha stort og ligger i landzone. Ved den endelige vedtagelse overføres området til byzone.

Lokalplanens afgrænsning og placering i Nim er vist herunder.

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer