MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
1.1Det er lokalplanens formål, at
  • overføre området til byzone
  • udstikke retningslinjer for udformning af et nyt boligområde øst for Keldhøj, så der opnås en god helhedsløsning i forhold til et planlagt boligområde mod øst og den eksisterende bebyggelse og grønning og landskabelige sammenhæng.
For delområde 2 gælder
1.2.1at formålet er, at 
  • fastlægge anvendelsen til boligformål i form af parcelhuse og/eller tæt-lav bebyggelse
  • udstikke retningslinjer for bebyggelsens og fællesarealernes udformning, så der opnås en god sammenhæng med det omgivende landskab og grønning.
 
  • Der kan ikke udlægges nye byudviklingsområder i Nim før byen er overført til byzone
  • For at sikre et fortsat udbud af nye boliger i Nim udlægges et nyt boligområde
2.1Området er beliggende i landzone og er afgrænset som vist på kortbilag 1. Det omfatter matriklerne 1a, 1m, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 4a, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, 4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bl, 4bm, 4bn, 4bo,4n , 4o,  4p, 4q, 4r, 4t, 4u, 5ap, 5as, 5at, 5av, 5ay, 5aæ, 5aø, 5ba, 5bc, 5bd, 5be, 5bg, 5bh, 5bi, 5bl, 5bm, 5bn, 5bo,5bp , del af 5n, 9e, 9h,10f,10g,10m,11k,12a,13a, 13o, 13q, 14d, 14n, 14s, 14u, 14v, 15aa, 15ab, 15ac, 15ad, 15ae, 15d, 15n, 15o, 15p, 15q, 15r, 15v, 15x, 15y,15æ, 15ø, 16h, 16k, 16l, 16m, 17a, 17e, 17h, 17i, 17k, 17l, 17o, 17p, 17q, 18a, 18b, 18c, 21aa, 21ab, 21ad, 21ae, 21ag, 21ah, 21ai, 21ak, 21al, 21am, 21an, 21ao, 21ap, 21aq, 21as, 21at, 21au, 21av, 21ax, 21ay, 21az, 21aæ, 21aø, 21b, 21ba, 21bb, 21bc, 21bd, 21be, 21bf, 21bg, 21bh, 21bi, 21bk, 21bl, 21bm, 21bn, 21bo, 21bp, 21bq, 21br, 21bs, 21bt, 21bu,21bv, 21bx, 21ca, 21cb, 21i, 21k, 21l, 21m, 21n,21o, 21q, 21r, 21s, 21t, 21u, 21v, 21x, 21y, 21z, 21æ, 21ø, 23b, 23e, 23f, 23g, 23h, 23i, 23m, 31e, 32a, 32b, 32c, 32d, 32e, 32f, 32h, 32m, 32o, 32p, 32t, 32u, 34b, 43d, 43f, 43g, 43h, 43i, 43k, 43l, 43m, 43n, 43o, 43p, 43q, 43r, 43s, 43t, 43u, 43v, 43x, 44a, 44c, 45b, 45c, 45g, 46d, 52, 55a, 55b, 55c, 55d, 55e, 55f, 55g, 55h, 57c, 61, 62, 63, 65, 67, 78a, 78b, 78c, 78d, 78e, 78f, 78g, 78i, 78k, 78l, 78m, 78n, 78o, 79, 81, 82a, 82b, 82c, 82d, 82e, 83, 7000b, 7000g, 7000l, 7000o, 7000p, 7000q, 7000s, 7000t, 7000v, 7000x Nim By, Nim  og som vist på Kortbilag 1, samt alle matrikler, der udstykkes herfra.
Området overføres til byzone ved vedtagelse af denne lokalplan.
-
For delområde 1 gælder
-
For delområde 2 gælder
3.2.1Området kan anvendes til tæt-lavt og/eller åben-lavt boligbyggeri med tilhørende grønne fællesarealer.
-
For delområde 2 gælder
5.1.1Området har vejadgang fra Eslundvej via stamvej.
5.1.2Veje og stier udlægges som private fællesveje/-stier.
5.1.3På illustrationsplanen er vist hvor veje og stier i princippet anlægges.
5.1.4Vej- og stiprojekt skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn samt redegøre for eventuelle terrænreguleringer (skråningsanlæg langs veje og stier) på tilstødende grunde uden for vejudlæggene. (Der henvises til vejledningen terrænreguleringer udarbejdet af Teknik og Miljø).
5.1.5I alle blinde vejender skal der etableres vendemulighed for lastbiler ( renovationsvogne, flyttebiler mv.) jf. vejreglerne.  
5.1.6Ved vejtilslutninger skal skal det nødvendige oversigtsareal sikres jf. gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne i kryds må der således ikke etableres rækværker, plantestensmure eller lignende med en højde over 0,8 meter, ligesom beplantning, hække mv. skal holdes under en højde på 0,8 meter.
5.1.7Den primære lokalvej (stamvejen) udlægges  i en samlet bredde på min. 12 m, hvoraf de min. 5,5 m er kørebaneareal.
Der anlægges fortov i den ene vejside i en bredde på min. 2 m bredde. Det resterende vejudlæg anlægges som græsrabatter.
Vejen udlægges og indrettes til lav hastighed (30 – 40 km/t).
Vejen skal kunne forlænges og anlægges som adgang for evt. kommende boligområder mod øst.
Langs vejen plantes opstammede træer.
5.1.8Den sekundære lokalvej (boligvejen) udlægges og indrettes til meget lav hastighed (10 – 20 km/t) og i en samlet bredde på 10 -18 m, hvoraf 5,0 m er kørebaneareal. Det resterende vejudlæg anlægges som græsrabatter med mulighed for nærlegeplads, fælles opholdsarealer samt regnvandshåndtering.
5.1.9Mod Eslundvej skal matrikelskel for de enkelte parceller holdes i en afstand af min 5 m fra det eksisterende vejudlæg.
5.1.10Der må ikke være direkte vejadgang fra de tilgrænsende grunde/parceller til stamvejen.
5.1.11Der må etableres én overkørsel til den enkelte parcel. Overkørslen må anlægges i bredde på max. 4 meter.
Hvis dagrenovationen ønskes afhentet på standpladsen på ejendommen, skal den anlægges, så den overholder de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald.
5.1.12Der anlægges en sti langs det fredede dige,  jf. illustrationsplanen med forbindelse til det eksisterende stinet i grønningen ved Keldhøj. Stien anlægges i en afstand på min. 2 meter fra diget og i en bredde på  min. 1,5 m.
 
Det er et formål med bestemmelserne, at
  • vejene udformes uden større afgravninger og påfyldninger, så skrænter så vidt muligt undgås
  • stamvejen får et enkelt og overskueligt udtryk med en kurvet vejføring tydeliggjort af opstammede træer
  • at boligvejen får et levende udtryk gennem en mere usystematisk beplantning, hvor kørebanern reduceres til et minimum for at sikre en meget lav hastighed, der giver tryghed for legende børn.
For at nedsætte bilernes hastighed og understrege, at de færdes på de gåendes præmisser kan boligvejens kørebane udlægges med min. 3 m i fast kørebanebelægning (asfalt eller betonbelægningssten) og med sidearealer i græsarmeringssten langs begge sider. Derved synes kørebanen meget smal, så der må køres med forsigtighed.
-
For delområde 2 gælder
6.1.1Der indrettes 2 parkeringspladser pr. parcelhusbolig og 1½ plads pr. tæt-lav bolig. 
6.1.2indenfor lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (over 3.500 kg), campingvogne, både eller lignende.
7.1Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.
7.2Området forsynes med vand fra Nim Vandværk.
7.3Ved befæstelse mere end den befæstelsesgrad, der er angivet i nedenstående, skal regnvandet herfra forsinkes, inden det når til kloak. Se nedenstående kort.
Opland B164, B168, B169, B172, B175, B176, B177, B178, B179, B180, B181, B183, B185 samt del af B186 har en befæstelsesgrad på 0,24.
Opland B165 har  befæstelsesgrad på 0,44.
Opland B167 og B170 har  befæstelsesgrad på 0,52.
Opland B171 og B188 skal nedsive regnvand.
For delområde 2 gælder
7.4.1Der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til det offentlige kloaknet efter anvisning fra Teknik og Miljø. Regnvand ledes til regnvandsbassiner, der i princippet placeres som vist på illustrationsplanen, og udformes efter anvisning fra Teknik og Miljø og efter intentionerne beskrevet under Lokalplanens indhold.
Regnvandsbassinet anlægges som en naturlignende sø med permanet vandspejl og en dybde på min. 1 meter. Brinkerne anlægges med hældning på min. 1:5. De tilsås med naturgræs, der slås 1-2 gange årligt. På nord- og østsiden af bassinet plantes nogle få grupper af lignende træer og buske som på fællesarealerne. 
7.4.2Der skal etableres vejbelysningen i h. t vejreglerne.
Såfremt Horsens Kommune skal overtage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den tilgodese Horsens Kommunes belysningsplan.
 
Det er et mål, at udenomsarealer får en naturlignende karakter. Derfor anlægges regnvandsbassinet som et naturlignende vandhul med permanent vandspejl. Grunden til, at der ikke plantes på syd- og vestsiden af bassinet er, at der på denne måde skabes bedre naturforhold, og dermed en bedre selvrensning af vandet i bassinet.
 

Der fastlægges befæstelsesgrader for at sikre regn- og spildevandsledninger ikke overbelastes med deraf følgende oversvømmelser.
-
For delområde 2 gælder
8.1.1Afstanden for garager, carporte og udhuse til skel skal være min. 1 meter.
8.1.2Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter i forhold til det naturlige terræn efter byggemodningen skal godkendes af Teknik og Miljø. 

8.1.3Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra skel ved åben-lav bebyggelse. Undtaget er dog terrænregulering i naboskel, såfremt der kan opnås enighed mellem berørte naboer.
 
-
For delområde 2 gælder
9.1.1Tagbeklædning skal være med en ikke-refekterende overflade. 
Som materiale kan vælges begrønnede tage, tagpap eller tegl-, beton-, eller natursten i mørke eller røde farver.
9.1.2Facader skal fremstå pudsede eller vandskurede, i tegl, natursten og/eller træ. Mindre facadepartier kan være i andre materialer.
9.1.3Der må ikke anvendes klare signalfarver.
9.1.4Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet set fra vejen. Afskærmningen kan bestå af beplantning eller et fast hegn/mur, der harmonerer med husets arkitektur og materialeholdning.
 
Begrundelsen for den nævnte materiale- og farveholdning er ønsket om at bebyggelsen vil falde så naturligt og diskret ind i landskabet.
 
 
-
For delområde 2 gælder
10.1.1Fællesarealerne indenfor boliggruppen udlægges i græs med grupper af træer og buske.
Indenfor fællesarealerne kan der indrettes lege- og opholdspladser.
Der skal plantes opstammede træer langs vejen.  
10.1.2Grønne arealer udenfor boliggruppen udlægges som naturarealer med lavt plejeniveau.
Der plantes grupper  af hjemmehørende, løvfældende træer og buske.
10.1.3Der kan placeres overskudsjord fra anlæg af veje i det omfang, at det kan indpasses på en naturlig og brugbar måde og så det ikke er skæmmende i forhold til landskab og bebyggelse.
 
 
Det er intentionen med området, at det kommer til at fremstå grønt og frodigt.
I bebyggelsen udlægges et gaderum i vekslende bredde. Kørebanen vil være ret smal og sidearealerne anlægges med græs og opstammede træer samt evt grupper af buske, og kan anvendes til fælles ophold. Opholdspladser kan belægges med fliser. der kan opsættes legeredskaber, anlægges bålplads mv.
Fællesarealer udenfor boliggrupperne må ikke komme til at ligne en fin, klippet græsplæne, men skal have karakter af naturområde. De tilsås med naturgræs, der slås max. én gang årligt. Derved fremelskes flora med vilde blomster. I arealerne plantes grupper af hjemmehørende, løvfældende arter af træer og buske, som eg, tjørn, slåen, vildæble mv. Der vælges fortrinsvis arter med spiselige bær og nødder.
 
-
For delområde 2 gælder
12.1.1Der er medlemspligt for alle boliger inden for lokalplanområdet.
12.1.2Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne arealer, når disse er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning. 
12.1.3Indtil grundejerforeningen er oprettet forestår udstykkeren vedligeholdelsen.
12.1.4Grundejerforeningen er efter påbud fra Horsens Kommune forpligtet til at udvide sit geografiske område, og optage medlemmer fra evt. kommende naboarealer.
12.1.5Stamvejen skal danne adgang til et evt. fremtidigt byudviklingsområde øst for dette område.
12.1.6Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vedlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.
12.1.7Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.
Ingen bestemmelser.
15.1Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.
15.2Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
15.3Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2015-18---nim-i-byzone-nim/omdirigering.htm

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer