Velkommen til Horsens Planportal
2015-16 - Erhverv, Erhvervsbyvej, Horsens

FORSLAG

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Lokalplanen gælder for området langs Vejlevej, syd for den planlagte forlængelse af Vestvejen, og som vist på kortbilag 1.
Det er lokalplanens formål, at:
1.1fastlægge rammer for områdets anvendelse til erhvervsområde
1.2sikre, at bebyggelse og ubebyggede arealer udformes med arkitektonisk kvalitet
1.3sikre præsentable rammer for de kommende virksomheder
1.4overføre ca. 3.7 ha af området fra landzone til byzone.
1.5give mulighed for nedrivning af den bevaringsværdige ejendom på matrikel 34b, Oens by, Ølsted.
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist i kortbilag 1 og omfatter hele eller dele af matrikelnumrene, såvel som senere udstykkede matrikelnumre af disse:
Omfattende matriklerne: 7y, 7v, 7af, 7ax, 7az, 7aæ, 7aø, 34a, 34b, 34d, 34e, 34f, Oens By, Ølsted, samt 22b, Ørnstrup By, Torsted
Samt dele af matriklerne:1, 2a, 20a, 21a, Ørnstrup By, Torsted, samt 7ay Oens By, Ølsted
2.2De dele af delområde 1 og 2 som tidligere har været landzone (ca. 3.7 ha) overføres til byzone.
2.3Delområde 3 forbliver i landzone.
3.1Området opdeles i følgende 3 delområder, som angivet på kortbilag 2:
Delområde 1 + 2
3.2Området må anvendes til erhvervsformål, der ikke stiller særlige beliggenhedskrav i forhold til støj.

3.3Området må ikke anvendes til virksomheder med udledning af processpildevand.
3.4Der må ikke indrettes eller opføres nye boliger indenfor lokalplanområdet.
3.5Der må indrettes arealer til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Der må desuden indrettes arealer til showrooms i forbindelse med foranstående.
3.6Der må ikke etableres detailhandelsbutikker i delområde 1
3.7Indenfor området må der opføres transformatorstationer mv., der er nødvendige for områdets tekniske forsyning.
3.8Der kan gives tilladelse til virksomhedsklasse 1-4. 
Delområde 2 
3.9Må tillige anvendes til butikker der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper.
3.10Den maksimale butiksstørrelse i området er, 5.000 m2 bruttoetageareal til butiksformål
3.11 Der må maksimalt etableres 10.000 m2 bruttoetageareal til butiksformål
3.12 Der må ikke etableres dagligvare- eller udvalgsvarerbutikker
Delområde 3
Området må kun anvendes til grønt rekreativt område, regnvandsbassin o.l. med feks. anlæg af en natur- eller cykelsti 
 
Særligt pladskrævende varer er biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Butikkerne må ikke sælge ikke pladskrævende varer. Der kan dog ses bort fra salg af ubetydelige mængder af varer, hvis disse har relation til de særlig pladskrævende varer. Havecentre kan fx også sælge plantekrukker, -jord og haveredskaber. Forhandlere af biler, lystbåde og campingvogne kan fx også sælge reservedele samt rengørings- og vedligeholdelsesmidler. Forhandlere af grus, sten og beton kan fx også sælge betonblandere samt andre redskaber til behandling af de varer, de sælger. Der må ikke være møbelbutikker.
4.1De matrikulære forhold skal ændres og tilpasses den fremtidige anvendelse. 
4.2Bebyggelsesprocenter fremgår af §8
5.1Stamveje og lokalveje skal etableres som et vejudlæg på 15 m og anlægges med en kørebanebredde på min. 8 m. Rabatbredden langs stamveje skal være min. 5 m, mens de skal være min. 2 m ved lokalveje.
5.2Færdsleslovens regler for tættere bebygget område gælder dvs max. hastighed 50 km/t, det skal skiltes ved indkørsel fra Vejlevej.
5.3Eventuelle ændringer, som vejmyndigheden kræver i det eksisterende trafikanlæg, sker uden udgift for det offentlige.
5.4Der må ikke etableres yderligere vejadgange til Vejlevej. Trafikken til/fra Vejlevej skal foregå via de veje der etableres i området med tilslutning til Erhvervsbyvej.
5.5Der kan ikke etableres en nordlig udkørsel fra området, til den fremtidige forlængelse af Vestvejen.
5.6I alle blinde vejender skal der etableres vendemulighed for lastbiler, herunder  renovationsvogne jf. gældende vejregler.
5.7Ved vejtilslutninger og vejenes kurveforløb skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne i kryds må der således ikke etableres rækværker, plantestensmure eller lignende med en højde over 0,8 meter. 
5.8Hvis der tilplantes indenfor oversigtsarealet skal beplantningen til enhver tid holdes under en højde på 0,8 m. 
5.9Vejadgang gennem lokalplanområdet til eksisterende ejendomme udenfor lokalplanområdet skal sikres.
5.10Vejadgang til de enkelte ejendomme indenfor lokalplanområdet må kun ske fra områdets lokalveje.
5.11Der skal etableres fortov i den ene side af stamvejen i delområde 1 og 2
5.12Der skal etableres mindst én stiforbindelse mellem by- og rutebils stoppesteder på Vejlevej og områdets lokalveje.
5.13Stiforbindelsen skal belyses.
5.14Stien skal være 5 m bred med fast belægning i 2,5 – 3 m bredde.
 
6.1I delområde 2 skal parkeringsarealer holde en afstand på minimum 2 meter fra skel til lokalvej og 5 meter fra skel til stamvej.
6.2Parkeringsarealerne skal være udformet med separat køre- og vendeareal efter gældende vejregler.
6.3Der skal placeres plantebede blandt parkeringspladserne, se også skitserne under Kort og Skitser
6.4Al parkering skal foregå på egen grund.
6.5Parkeringsnormen er 1 parkeringsplads pr. 50 M² erhverv og butik til særligt pladskrævende varergrupper.
 
Se vejledningsskitserne, for anlæg af parkering, veje og beplantning.
7.1Kloak
Der udføres separat kloakering. Regnvand ledes til regnvandsbassinet indenfor delområde 3. Regnvand kan udledes til Torsted skelgrøft.
7.2Kloakeringen sker til det offentlige kloaknet.
Spildevand skal udledes til det offentlige kloaknet.
7.3Opvarmning
Bebyggelsen skal tilsluttes den kollektive forsyning
7.4Vandforsyning
Området forsynes med vand fra Horsens Vand A/S.
7.5Elforsyning
Elforsyning skal fremføres som jordkabler.
7.6Skiltning
Se §10 i bestemmelserne
 
8.1Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel/ejendom i delområde 1 må ikke overstige 80.
8.2Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel/ejendom i delområde 2 må ikke overstige 60.
8.3Bebyggelsesprocenten beregnes af den enkelte ejendoms matrikulære areal uden fradrag for byggeliniebelagte arealer m.v.
8.4Der gives mulighed for at nedrive den bevaringsværdige bygning på matrikel 34b, Oens by, Ølsted.
8.5Langs Vejlevej fastlægges en tvungen facadelinje på 30 meter fra Vejlevejs centerlinje. Langs den planlagte Vestvejs forlængelse fastlægges en tvungen facadelinje på 20 meter fra vejens centerlinje. Facadelinierne er vist på bilag C.
8.6Der kan laves udkragninger ud over facadelinjen på op til 2,5 m.
8.7Bebyggelse må ikke placeres nærmere end 5 meter fra naboskel.
8.8Langs stamvej, eller dennes eventuelle forlængelse, må bebyggelse ikke placeres nærmere end 5 meter fra skel mod vej. Langs lokalvej må bebyggelse ikke placeres nærmere end 2,5 meter fra skel mod vej.
8.9Langs lokalplanområdets sydligste afgrænsning løber der en ø 250 PE vandledning. Der må ikke bebygges nærmere end 2,5 meter fra denne.
8.10Terrænreguleringer der overstiger +/- 0.5 meter i forhold til det eksisterende terræn skal godkendes af Horsens Kommune.
 
En fremtidig nedrivning af ejendommen på matrikel 34b Oens by, Ølsted, kræver at ejendommen er erhvervet og at der efterfølgende er søgt nedrivningstilladelse. Bygningsfredningslovens kap. 5, § 18, fastsætter at der skal ske offentliggørelse af ansøgningen om nedrivning, inden endelig nedrivningstilladelse kan meddeles. Lokalplanens §8.4 fastslår byrådets accept af en nedrivningstilladelse, fordi bygningen har en SAVE4 bevaringsværdi. Bygningen ligger i en kommuneplanramme udlagt til erhverv.
 
9.1Bebyggelsens højde må ikke overstige 14 meter over det endelige terræn.
9.2I delområde 1 og 2 skal bygninger langs Vejlevej og forlængelsen af Vestvejen opføres i mindst 2 etager.
9.3Bygningerne skal i deres hovedform være kubiske eventuelt med svagt skrånende eller buede tag- og facadeflader. Mindre bygningsdele, f.eks. glastage, indgangspartier e.l., kan have andre former.
9.4I delområde 1 og 2 skal minimum 50 % af facadeareal på administrationsafsnit eller lignende bygninger opføres i, eller beklædes med ét primært facademateriale. Som materialer kan anvendes tegl, oxiderende metaloverflader (kobber, zink, cortin stål), natursten (dog ikke betonflader) og glas - både som egentlig klimaskærm og som bygningsglas. Resten af disse facader samt vinduespartier skal udføres i glas, (ikke farvet stål-/aluminium) og/eller ubehandlet, naturligt patineret træ eller træ behandlet med transparent træolie.
9.5Facader på lager-, fremstillings- og værkstedsbygninger samt på skure o.l. skal opføres i, eller beklædes med, ét primært facademateriale. Som materialer kan anvendes beton uden fritlagte søsten, oxiderende metaloverflader (kobber, zink, cortin stål) og bygningsglas. Hertil kan i mindre omfang (maksimalt 20 % af facadearealet) anvendes ikke farvede stål-/aluminiumsplader og glas. Betonflader skal holdes i en mørkegrå skala (minimum 50% sort).
9.6Tage skal beklædes med sort eller grå tagpap, overfladebehandlet stålplader med mat overflade, eller zink. 
9.7Udvendige bygningssider skal, hvor andet ikke er anført, fremtræde i jordfarver. Signalfarver må ikke anvendes.
9.8Paraboler og antenner må ikke opsættes på facader og tage, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer.
9.9Skiltning, se §10 i bestemmelserne
 
Der skal i byggeriet tilstræbes et harmonisk materialeudtryk. Byggeri mod større veje skal fremstå præsentabelt og som en arkitektstonisk helhed.
10.1Arealet mellem vejskel og facadelinie langs Vejlevej og forlængelsen af Vestvejen skal udlægges med græs og beplantes med spredte grupper af træer. Der skal min. være 1 træ pr. 200 M² grund.
10.2Langs stamveje og lokalveje plantes der allé træer, min. i str. 14-16
10.3Arealer, der ikke anvendes til færdsel og parkering udlægges med græs og beplantes med grupper af buskads og træer.
10.4I lokalplanområdets afgrænsning mod øst og syd etableres et 3m beplantningsbælte mod det åbne land.
10.5Langs lokalplanområdets sydligste afgrænsning løber der en ø 250 PE vandledning. Ved etablering af beplantningsbæltet, skal der holdes en afstand på mindst 2,5 meter fra vandledningen.
10.6Eventuelle hegn omkring ejendomme kan kun udføres som gitter- eller trådhegn. Disse skal udføres så diskret som muligt.
10.7Eventuelle udendørs oplag skal afskærmes med beplantning, så det ikke er synligt fra omgivelserne.
10.8Fritstående skilte skal tilpasses områdets skala og må ikke være til gene for eksisterende skilte i området. Der skal tages hensyn til områdets karakter. Det tilstræbes, at skiltet har et enkelt og letopfatteligt udtryk.
10.9Der kan godkendes ét fritstående skilt pr. virksomhed. Dog kan der langs indfaldsveje/ overordnede veje i enkelte tilfælde tillades flere fritstående skilte i forbindelse med autoforhandlere, der forhandler
mere end ét bilmærke.
10.10Der må ikke skiltes med produktreklamer, men kun med firmanavn og/eller logo.
10.11Skiltet skal i sin placering og udformning indgå i harmoni med det omgivende terræn og de omliggende bygninger.
10.12Skiltet må ikke være til gene for eksisterende lovlige skilte i området.
10.13Fritstående skilte må have en max. bredde på 1,0 meter.
10.14Fritstående skilte have en max. højde på 3,5 meter over terræn. Hvor flere virksomheder samordner skiltningen kan den evt. tillades højere. Der kan, hvor bygninger eller terræn kræver det, blive tale om et individuelt skøn og godtagelse.
10.15Indirekte belysning vil som udgangspunkt kunne godkendes
10.16Facadeskiltet anbringes på virksomhedens hovedfacade, og skal være en naturlig markering af et indgangsparti. Facadeskilt mod indfaldsvejen kan godkendes, selvom indgangsdøren er placeret andetsteds.
10.17Lysarmaturkasser, lyskakler og lignende kan som udgangspunkt ikke opsættes.
10.18Der kan opsættes faste reklameskilte med en samlet størrelse på max.12,25 m². Skiltet skal indpasses i forhold til facadens hovedopdeling feks. ved at erstatte et eksisterende vindue. Udformes skiltet i et ikke- stift materiale, skal det fastgøres i en fast ramme.
10.19Lysskilte (herunder LED-skærme og andre digitale skilte) må ikke være dominerende og skal udføres i høj kvalitet.
 
Området skal som helhed fremstå som en åben parkbebyggelse, med grønne områder. Det er vigtigt at området frremstår som grønt og frodigt. Se vejledningsskitserne, for anlæg af parkering, veje og beplantning.
Skilte mod Vejlevej og Vestvejen: Lokalplan 150 gælder for en del af lokalplanområdet.
11.1Bebyggelsen skal være tilsluttet alle nævnte forsyningsanlæg i §7
12.1Der skal ikke aflyses servituter for at lokalplanen kan realiseres.
13.1Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.
13.2Byrådet kan meddele dispensationer til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
13.3Tilstandsservitutter, der er i modstrid med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende
bestemmelser i Byggeloven.
13.4Påtaleretten vedrørende overholdelse af lokalplanen har alene Horsens Byråd.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2015-16---erhverv-erhvervsbyvej-horsens/2015-16---erhverv-erhvervsbyvej-horsens.htm

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer