VEDTAGET

Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i kanten af Stensballes nordlige del, i overgangen til Vær og Meldrup. Området grænser mod vest op til naturområdet Nørrestrand. Nørrestrands nordlige og østlige afgrænsninger er omfattet af en landskabsfredning. Terrænet falder ca. 15 m mod vest, og der er fra store dele af arealet en smuk udsigt over Nørrestrand. Mod syd og øst ligger det eksisterende boligområde Griffenfeldtsparken med åben-lav boligbebyggelser opført i 1960erne , samt en nyere udstykning Galgehøj mod øst. Området grænser op til Værvej.  Lokalplanområdet anvendes i dag primært til landbrugsdrift. Området indeholder derudover 2-3 beboelsesejendomme. Der er bevoksning omkring de eksisterende ejendomme.

Området er ca. 8,5 ha og ligger i landzone. Lokalplanområdet overføres til byzone med denne lokalplan.

Lokalplanen omfatter matr.nr. 1d og 1l Vær Præstegård, Vær og matr.nr. 2a og 3b Meldrup By, Vær.

Lokalplanområdet med eksisterende bebyggelse mod syd.

 

 

Boligområdet Griffenfeldtsparken.

Ankomst til den nordlige del af lokalplanområdet fra Værvej.

 

Luftfoto over lokalplanområdet med Nørrestrand mod vest, Vær Kirke og Vær sø mod nord samt Stensballe mod syd og øst.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer