Velkommen til Horsens Planportal
2015-11 - Bydelscenter, Vejlevej og Lokesalle, Horsens

VEDTAGET

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Det er formålet med lokalplanen at
1.1sikre områdets anvendelse til detailhandelsformål, udvalgs- og dagligvarebutikker samt service- og kontorerhverv, med tilhørende produktions- og værkstedsaktiviteter,
1.2sikre at vejadgang sker fra Vejlevej og Lokesalle,
1.3ophæve gældende lokalplan 6 for området Lokesalle,Thorsvej, Ringvejen og Friggasvej.
 
Området er udlagt til bydelscenter i kommuneplanen. Derfor ønskes denne anvendelse sikret gennem lokalplanlægningen. Hertil kommer, at der vil være mulighed for service- og kontorerhverv og i tilknytning til detailhandel m.v. kan der etableres produktions- og værkstedsaktiviteter, med naturlig sammenhæng hermed.
Der er etableret en hensigtsmæssig vejadgang til lokalplanområdet fra Vejlevej og Lokesalle. Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn ønskes denne opretholdt, med mindre justeringer.
 
2.1Lokalplanen omfatter matr. 14dh, 14hy og 13il, Torsted by, Torsted som vist på kortbilag 1 - Matrikulære forhold, og alle matrikler der måtte udstykkes heraf.
2.2Området er beliggende i byzone.
 
3.1området må anvendes til centerformål, herunder butikker, liberale erhverv samt offentlig og privat service.
3.2Det samlede bruttoetageareal til butikker må højst øges med 400 m2, fra de nuværende 7.000 m2 til i alt 7.400 m2, indenfor de nuværende bygningsmæssige rammer.
3.3Dagligvarebutikker må højst have et samlet bruttoetageareal på 2.450 m2.
3.4Den enkelte udvalgsvarebutik må maks. have et bruttoetageareal på 2.000 m2.
3.5Den enkelte dagligvarebutik må højst have et bruttoetageareal til butiksformål på 1.600m2.
3.6Indenfor lokalplanområdet må der placeres virksomheder i virksomhedsklasse 1 til 3.
3.7I tilknytning til butikker kan der indrettes produktions- og værkstedsfaciliteter.
3.8Indenfor området kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning. For disse gælder, at de ikke har et bebygget areal på mere end 30 m2, ikke gives en højde på mere end 3 m over terræn samt at de udformes i et bygningsudtryk, der er i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.
3.9Der må ikke indrettes boliger i området.
 
Handel med dagligvarer skal være med til at styrke områdets attraktivitet. Udvalgsvarehandel skal fortsat være den primære aktivitet.
Butiksstørrelsen for udvalgsvarebutikker er fastlagt i kommuneplanens detailhandelsstruktur. Butiksstørrelsen er desuden fastlagt ud fra de eksisterende butikker i lokalplanområdet. Byrådet finder det hensigtsmæssigt, at der i  i udvalgte bydele i en by af Horsens størrelse også kan etableres større udvalgsvarebutikker, der kan forsyne bydelen.
Der ønskes ikke virksomheder i lokalplanområdet der ved støj, rystelser, støvpåvirkning eller andet kan være til gene for de omkringboende. Virksomhedsklasse 1 til 3 svarer til anvendelsesbestemmelserne.
Det anses for naturligt, at en udvalgsvarebutik der eks. sælger computere, ure eller lignende i et vidst omfang også har mulighed for at reparere deres produkter (værksted), og i tilknytning til en mulig bagerforretning er det naturligt med tilhørende produktion.
Af forsyningsmæssige årsager skal det være muligt, at etablere transformerstationer i området. bestemmelsen skal sikre, at disse ikke tager sig for voldsomt ud eller på anden måde adskiller sig for meget fra anden bebyggelse.
Området er beliggende helt op til en meget befærdet ringvej, hvorfor der af støjmæssige hensyn ikke ønskes placeret boliger i området.
Ingen bestemmelser
 
 
Ingen Redegørelse
5.1Eksisterende vejbetjening fastholdes. Vejadgang skal ske i princippet som vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold. Matriklerne 14dh og 14 hy, Torsted by, Torsted (Vejlevej 68-70) vejbetjenes fra krydset Vejlevej-Ringvejen og matr. 13 il, Torsted by, Torsted (Lokesalle 30) vejbetjenes fra Lokesalle.
5.2Bebyggelse skal overholde en parallelbyggelinje mod Ringvejen/Vejlevej på 20 m fra vejmidte. Byggelinjen forøges med højde- og passagetillæg (højdefaktor 1,5 m).
5.3Bebyggelse skal overholde en parallelbyggelinje mod Thorsvej på 17,5 m fra vejmidte. Byggelinjen forøges med højde- og passagetillæg (højdefaktor 1,5 m).
5.4Der kan etableres en stiforbindelse for gående og cyklende fra Lokesalle. Stiforbindelsen bør placeres, så den er til mindst mulig gene for de omkringboende.
5.5 varetilkørsel internt i området skal indrettes, så bakkende lastbiler begrænses mest muligt.
 
Den omtalte byggelinie er tinglyst på ejendommen. Horsens Kommune kan dispensere fra byggelinien.
Det skal sikres, at gående og cyklende får let adgang til området og derved styrke adgangen til området for dem uden bil samt understøtte gang og cykling som transportform. Ved placering og indretning af stiforbindelsen bør der tages hensyn til de boliger der ligger langs Lokesalle, så de ikke generes ved lys- eller støj fra køretøjer i lokalplanområdet.
Bestemmelsen om bakkende lastbiler har baggrund i at forebygge ulykker på fodgængerarealer. 
6.1Der skal etableres min. 1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal til butiksformål for dagligvarebutikker og 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal til butiksformål for udvalgsvarebutikker og til service-, kontor- og anden erhverv. Ved Vejlevej 70 etableres 50 p-pladser.
6.2Øget parkeringsbehov til Lokesalle 30 kan placeres delvist på naboarealet nord for Thorsvej, matr. nr. 47, Torsted By, Torsted, og dette skal sikres ved tinglysning på de berørte ejendomme.
6.3Indenfor lokalplanområdet skal der etableres min. 1 cykel p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal til butiksformål for dagligvarebutikker og 1 cykel p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal til butiksformål for udvalgsvarebutikker og til service- og kontorerhverv. Cykelparkering skal placeres nær indgangen til den enkelte butik.
6.4Overfladevand fra P-pladser til flere end 20 biler skal udledes til regnvandssystemet via et sandfang.
 
Bestemmelserne skal sikre, at der er de, til butikker og erhverv, nødvendige parkeringspladser, herunder at cykelparkering understøtter brugen af cykel som transportmiddel.
Muligheden for etablering af p-pladser til ejendommen Lokesalle 30 på naboarealet er især tænkt som lantidsparkering til personale.
Sandfang etableret i forbindelse med p-pladser opsamler evt. oliespild fra køretøjer og hindrer derved udvaskning af miljøfremmede stoffer.
7.1Belysning af lokalplanområdets udenomsarealer udføres med maks. 3 meter høje parklamper med diffust lys og en ikkeblændende lyskilde. Belysning må ikke være til gene for de omkringboende.
7.2Eventuel belysning af bygninger må kun foretages mod adgangsvej og mod Ringvejen og Vejlevej. Bygninger må kun belyses nedefra og op.
7.3El-ledninger skal fremføres som jordkabler.
7.4Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
7.5Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand A/S.
7.6Området skal kloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø. Regn- og spildevand skal separeres.
 
Bestemmelserne om belysning skal bl. a. sikre, at omkringboende ikke generes ved stærke lyskilder i lokalplanområdet. 
 
 
8.1Intet punkt af en bygnings ydervægge eller tag må gives en højde på mere end 8,5 m over det omgivne terræn.
8.2Bebyggelse må placeres i princippet som vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold.
8.3Bebyggelse og anlæg skal overholde en parallelbyggelinje mod Ringvejen/Vejlevej på 20 m fra vejmidte. Byggelinjen forøges med højde- og passagetillæg (højdefaktor 1,5 m). Bebyggelse og anlæg skal overholde en parallelbyggelinje mod Thorsvej på 17,5 m fra vejmidte. Byggelinjen forøges med højde- og passagetillæg (højdefaktor 1,5 m). Teknik og Miljø kan give dispensation fra byggelinjerne under forudsætning af at der tinglyses en fjernelsesdeklaration på de respektive byggerier og anlæg.
8.4Bebyggelse må ikke placeres nærmere vejskel mod Lokesalle og Friggasvej end 5 m.
 
Ny bebyggelse skal placeres og udformes efter samme princip som eksisterende bebyggelse. Dette bl. a. for i så høj grad som muligt at skærme det bagvedliggende beboelsesområde for støj og forurening fra det overordnede vejnet øst for lokalplanområdet.
Vejbyggelinjerne er udlagt for at sikre en eventuel vejudvidelse. Vejbyggelinjerne er tinglyst.
Det ønskes, at der kan holdes en passende afstand mod nabobeboelse langs Friggasvej og Lokesalle.
 
9.1Sammenhængende bebyggelse skal ved farve- og materialevalg gives et ensartet arkitektonisk udtryk.
9.2Arealer til affaldshåndtering og lignende skal hegnes med fast hegn med samme farve og materiale som bygningsfacaden eller bygningsintegreres.
9.3Køle-, kompressor-, og ventilationsanlæg skal bygningsintegreres.
9.4Ved ombygning af Vejlevej 70 skal butiksvinduerne udformes med klart glas, der muliggør kig ind i og ud fra butikken. 
9.5Lokalplan 150, der regulerer udformning af skilte og facader, er gældende for området.
 
Det ønskes, at der indenfor området er en ensartethed i udseendet.
Arealer til affaldshåndtering må ikke skæmme omgivelserne, med skal derimod virke som en helhed sammen med den øvrige bebyggelse.
Køle-, kompressor-, og ventilationsanlæg ønskes integreret, så disse anlæg virker som en helhed sammen med den øvrige bebyggelse.
10.1P-pladser skal begrønnes ved træplantning. Træer kan plantes enten i langsgående plantebede langs områdets afgrænsning eller i enkeltstående plantebede mellem p-båsene. Langsgående plantebede skal have en bredde på min. 2 m. Enkeltstående  plantebede mellem p-båsene have en bredde på min. 2 m og en længde på min. 2 m. 
10.2Ved Lokesalle 30 etableres buskbeplantning i lighed med den øvrige beplantning langs Lokesalle, ud for Vejlevej 68-70.
10.3Udendørs oplag er kun tilladt i det omfang der kan etableres afskærmning. Udendørs oplag er ikke tilladt ved facader der vender helt eller delvist ud mod Vejlevej eller Ringvejen.
10.4Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter, skal godkendes af Teknik og Miljø.
 
Områdets grønne karakter ønskes fastholdt, idet det især er vigtigt at området afgrænses udadtil med træer og anden beplantning og at udendørs oplag afskærmes og ikke skæmmer området.
11.1Det er en beringelse for anden anvendelse af Lokesalle 30, matr. nr. 13il, Torsted By, Torsted, at der er anlagt det nødvendige antal p-pladser, evt. på naboarealet nord for Thorsvej.
 
Ingen bestemmelser
 
Ingen bestemmelser
 
Ingen redegørelse
14.1  Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen ophæves Lokalplan nr. 6 - Lokalplan for området Lokesalle, Thorsvej, Ringvejen og Friggasvej.
 
15.1Efter Horsens Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.


15.2Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.


15.3Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.


http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2015-11---bydelscenter-vejlevej-og-lokesalle-horsens/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer