MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr.587 af 27.maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Det er formålet med lokalplanen at:
  • fastlægge anvendelsen til erhvervsområde i det åbne land
  • sikre mulighed for udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomhed
  • sikre fjernelse af byggeri og anlæg ved varigt driftsophør i graveområdet
  • erstatte visse tilladelser der efter planlovens § 35 stk. 1 skal gives til anvendelse, bebyggelse og anlæg i landzone
  • ophæve gældende Lokalplan 13 - 2008

2.1Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, Matrikulære forhold, og omfatter del af matr. nr. 11h Addit By, Sønder Vissing, samt alle matrikler, der efter den 7.7.2014 udstykkes i området.
2.2Lokalplanområdet er beliggende i landzone.
2.3I henhold til Lov om planlægning, § 15, stk. 4, jf. endvidere § 36, stk. 1, pkt. 5 fastsættes hermed bestemmelse om, at følgende nedennævnte landzonetilladelser efter Planlovens § 35, stk. 1 ikke er nødvendige i forbindelse med områdets anvendelse i henhold til lokalplanens § 3, men anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.
  • Tilladelse til opførelse af lagerbygning på ca. 1000 m2 i den nordlige del af byggefelt A i detomfang, at den pågældende bebyggelse er tilladt i henhold til lokalplanens § 3, § 8 og § 9.
  • Tilladelse til ændret anvendelse af bestående bebyggelse i det omfang ændringen er i overensstemmelse med lokalplanens § 3, § 8 og § 9.
2.4Såfremt tilladelse til råstofindvinding i de til virksomheden tilknyttede graveområder udløber, ophører eller på anden måde sættes ud af kraft, skal byggeri, anlæg og tekniske installationer fjernes af ejere uden udgift for det offentlige. Det samme gælder, såfremt anlæg m.v. har været ude af drift i 12 måneder, eller når driften er opgivet.
2.5Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket indenfor et år efter driftsophør, kan myndighederne lade arbejdet udføre for ejernes regning.
3.1Området skal anvendes til erhvervsformål (virksomhedsklasse 6) i tilknytning til forarbejdning af råstoffer, herunder sand og grus, fra det omkringliggende råstofområde.

4.1Der må ikke ske en videre udstykning af lokalplanområdet.

5.1Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra to eksisterende overkørsler til Lervejdal. Der kan desuden etableres yderligere en overkørsel til Lervejdal i princippet som vist på kortbilag 3.
Den nye vejtilslutning skal udføres under hensyntagen til oversigtsforholdene.
5.2Veje og kørearealer i lokalplanområdet skal befæstes med asfalt eller grus.

Ingen bestemmelser.

7.1Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Der kan gives tilladelse til udnyttelse af procesvarme som opvarmningsform.
7.2Vandforsyning til industri skal ske fra egen boring.
7.3Vandforsyning til administrationsbygningog lignendeskal ske fra alment vandværk, Addit Vandværk.
7.4Lokalplanområdet ligger udenfor kloakoplande.

8.1Ny bebyggelse skal placeres i overensstemmelse med de på kortbilag 3, Fremtidige forhold, viste byggefelter A og B.
8.2Byggefelt A afgrænses af byggelinjer i en afstand af henholdsvis 20 m og 150 m fra vejskel mod Lervejdal og 40 m fra skelgrænse mod matr. nr. 11a Addit By, Sønder Vissing, jf. kortbilag 1 og 3.
8.3Byggefelt B afgrænses i en afstand af 5 m fra matrikelskel og i øvrigt som vist på kortbilag 3.
8.4For lokalplanområdet fastlægges et niveauplan i kote 51,0 m.
8.5Intet punkt af bebyggelse til lager- og administration og lignende må være højere end 10 m over fastlagt niveauplan, jf. § 8.4.
8.6Intet punkt af øvrig bebyggelse må være højere end 17 m over fastlagt niveauplan, jf. § 8.4.

9.1Facader og tage på bebyggelse og anlæg skal fremstå i en lys grå farve. Administrationsbygninger kan endvidere fremstå i lyse jordfarver.
9.2Bebyggelse og anlægskal udføres med ikke-reflekterende overflader.
9.3Udvendig skiltning og belysning af bygninger skaludformes og opsættes uden genevirkning for omgivelserne.

10.1Dersikres et areal til støjvold som vist på kortbilag 3.
10.2Langs matrikelgrænsen mod Lervejdal skal eksisterende afskærmende beplantning bevares og vedligeholdes.
10.3Terrænbelysning - bl.a. af interne manøvre- og arbejdsarealer - skal være nedadrettet og afskærmet i forhold til omgivelserne.

Ny bebyggelse, der skal opvarmes til mere end 15 grader celsius, må ikke tages i brug før:
  • Der er sket tilslutning til kollektiv varmeforsyning, jf. § 7.
Ingen bestemmelser.
Ingen bestemmelser.
14.1Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen ophæves Lokalplan 13 - 2008, Erhvervsområde, Lervejdal i Addit,Horsens Kommune vedtaget den 26.8.2008 i sin helhed.
15.1Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen, og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.
15.2Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
15.3Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.

Særlige retsvirkninger af landzonelokalplanen

15.4Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Det betyder, at lokalplanen har status som landzonelokalplan, og at Horsens Kommune er landzonemyndighed, jf. Lov om planlægning, § 35, stk. 1.
I henhold til § 15, stk. 4 i Lov om planlægning, jf. endvidere § 36, stk. 1, pkt. 5, har Horsens Byråd vedtaget, at denne lokalplan skal tillægges særlige retsvirkninger, hvorefter lokalplanen erstatter de landzonetilladelser efter lovens § 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkelighedsgørelse med hensyn til etablering af de bebyggelser, herunder anlæg, som lokalplanen muliggør, jf. endvidere lovens § 36, stk. 1, pkt. 5.
Bestemmelser, der er grundlaget for lokalplanens særlige retsvirkninger, er indeholdt i lokalplanens § 2. Det fremgår heraf, hvilke landzonetilladelser, der ikke er nødvendige, men anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2014-6---erhverv-lervejdal-addit/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer