Velkommen til Horsens Planportal
2014-5 - Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker

Lokalplan 2014 - 5, Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
1.1Formålet med lokalplanen er at fastlægge supplerende og justerede bestemmelser for boligenklaven Billeshave om bebyggelsens omfang, placering og udformning, således at der etableres en åben - lav boligbebyggelse i 1 eller 2 etager med grundstørrelser på 900 - 1100 m2 og således at enklavendanner en enhed med egen identitet og en grøn karakter.

Øvrige planforhold vil fortsat være omfattet af Lokalplan 1 - 2012 Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø.
2.1Lokalplanområdet omfatter del af matrikelnummer 1al, Bygholm Hgd., Hatting, som angivet på kortbilag 1, og er beliggende i byzone.
Lokalplan 1 - 2012, §3 Områdets anvendelse ophæves for lokalplanomådet og erstattes med:
3.1Området må anvendes til åben-lav boligbebyggelse.
Lokalplan 1 - 2012, §4 Udstykninger ophæves for lokalplanomådet og erstattes med:
4.1Udstykningen skal i princippet udformes som vist på bilag 3, fremtidige forhold.
4.2Grundstørrelse skal være 900 - 1100 m2.
Lokalplan 1 - 2012, §8 Trafikforhold er gældende for lokalplanområdet.
Lokalplan 1 - 2012, §8 Trafikforhold er gældende for lokalplanområdet.
Lokalplan 1 - 2012, §9 Tekniske forhold er gældende for lokalplanområdet.
Lokalplan 1 - 2012, §4 Bebyggelsens omfang om placering ophæves for lokalplanomådet og erstattes med:
8.1Terrænreguleringer der overstiger +/- 50cm skal godkendes af Teknik og Miljø. På grunde med skrånende terræn skal der iforbindelse med byggesagsbehandlingen fastlægges et eller flere niveauplaner,bl.a. med henblik på at opnå at byggeriettilpasses terrænet. Der henvises til Horsens Kommunes vejledningTerrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde.
8.2Det skal sikres, at terrænnet udformes, så overfladevand holdes på egen grund og nedsivesefter Horsens Kommunes gældende retningslinjer for nedsivning. Terrænet skal udformes, så overløb fra grunden vedskybrud løber til den omgivende grønning eller til vejarealet.
8.3Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra skel. Undtaget er terrænreguleringer i naboskel, såfremt der opnås enighed mellem berørte naboer.
8.4Garager, carporte og udhuse placeres min. 1 meter fra skel.

Lokalplan 1 - 2012, §6 Bebyggelsens udformning ophæves for lokalplanomådet og erstattes med:
9.1Bygningerne skal udformes i et nutidigt formsprog med et højt arkitektonisk niveau.
9.2Facaderne skala fremstå i dæmpede farver. Der må ikke anvendes signalfarver, og facaderne må ikke være hvide. Glas skal være klart eller svagt tonet. Facaderne må begrønnes med slyngplanter.
9.3Som tagmateriale skal anvendes rød tegl, tagpap eller begrønnede tage (f. eks. sedum) eller tagfladerne må anvendes til terrasser. Mindre tagflader kan have en anden beklædning, som zink eller glas. Tage som ikke er flade eller med ensidig taghældning skal hælde mindst 25 grader. Kviste må makismalt udgøre 50% af tagfladens bredde.
9.4Garager, carporte og udhuse skal udformes i harmoni med boligen.
9.5Der må etableres solfanger- og/eller solcelleanlæg, hvis de udføres med antirefleksbehandlet overflade, integreres i tagflader og/eller facader som en del af bygningens arkitektur og orientres så de ikke kan blænde, set fra omgivelserne.

Lokalplan 1 - 2012, §7 Ubebyggede arealer og beplantning ophæves for lokalplanomådet og erstattes med:
10.1Arealer markeret med grønt på kortbilag 3, Fremtidige forhold, udlægges til fællesarealer, som skal indrettes til leg, boldspil og ophold. Fællesarealerne skal være åbne mod de fælles friarealer der omgiver boligenklaven. Areal markeret med blåt udlægges til bassin, med eller uden permanent vandspejl, til opsamling og nedsivning af regnvand fra veje.
10.2Vejtræer skal være Røn, Sorbus latifolia 'Atro' eller tilsvarende.
10.3I skel mod fællesarealer og nabo skal værehæk af bøg (Fagus silvatica). Hække
holdes i en højde på min. 150 cm. Evthæk eller levende hegn mod vej skal plantes
på egen grund, min. 30 cm fra skel ogholdes i en højde på maks. 100 cm.
10.4Hæk mod fælles areal og vej vedligeholdesfra begge sider af den pågældende
grundejer.
10.5Fast hegn eller mur (indblikshegn) må kunetableres ved terrasser og ikke nærmere
end 1 m fra skel.
10.6Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet, set fra vejen. Afskærmningen skal bestå af beplantning eller fast hegn/mur, der harmonerer med husets arkitektur og materialeholdning.
Lokalplan 1 - 2012 er gældende for lokalplanområdet.
Ingen bestemmelser.
Lokalplan 1 - 2012 er gældende for lokalplanområdet.
15.1Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjortmå ejendomme, der er omfattet
af lokalplanen, ifølge planlovens § 18kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes
i overensstemmelse med planensbestemmelser.
Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligttil at udføre de anlæg, der er indeholdt i
planen og den hindrer ikke en fortsat lovliganvendelse af en ejendom.
15.2Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
15.3Såfremt forhold ikke er reguleret i nærværende lokalplan eller i Lokalplan 1-2012, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2014-5---boliger-billeshave-bygholm-bakker/2014-5---boliger-billeshave-bygholm-bakker.htm

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer