MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
1.1Fastlægge retningslinjer for områdets anvendelse til boligformål.
1.2Erstatte de tilladelser der efter planlovens § 35 stk. 1 skal gives til anvendelse, bebyggelse og anlæg i landzone.
2.1Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilagene og omfatter matriklerne 3q, 76a og 76b Gedved by, Tolstrup. Området er beliggende i landzone.
Området opdeles i 2 delområder, som angivet på kortbilag 2.
For delområde 1 gælder
3.1.1Området må anvendes til boligformål, dobbelthuse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25.
For delområde 2 gælder
3.2.1Området må anvendes til boligformål, etageboliger.
3.2.2Der må max. indrettes 25 lejligheder, heraf max. 5 stk. 1-værelses lejligheder.
4.1Der kan ikke foretages udstykninger.
5.1Området vejbetjenes fra Skanderborgvej.
5.2Veje og stier fastholdes i princippet som eksisterende, se bilag 3.
5.3Vejbygge- og oversigtslinjer, som fremgår af nedenstående, skal respekteres i forbindelse med ny beplantning  mv.
 
6.1Der anvendes park- og/eller pullertarmaturer som sti- og vejbelysning.
Ved renovering og vedligeholdelse fastholdes bebyggelsen i princippet i dets oprindelige udformning med rødt murværk, røde tage og hvide vinduer, altanbrøstninger og træværk.
 
Bebyggelsen udseende bør i hovedtræk bevares, og bestemmelsen skal sikre, at bevaringsværdien ved renovering og vedligeholdelse ikke forringes. 
 
9.1De ubebyggede arealer fastholdes i princippet i deres nuværende disponering med grønne arealer, veje, stier og parkeringsudlæg, som det ses på bilag 3.
9.2Den eksisterende frodige karakter skal bevares. Omfanget af beplantning skal fastholdes. Eksisterende beplantning må kun fjernes, hvor den ikke  kan indgå af hensyn til en ny anvendelse, hvor den er gået ud eller hvor det sker af vedligeholdelseshensyn.
 
Der kan tilføjes ny beplantning, opholds- og legepladser efter behov, samt mindre skure ol., ligesom parkeringspladsen i delområde 2 kan omdisponeres mv.
Delområde 1's disponering med de centralt placerede parkeringspladser og de grønne arealer mellem husene, ejer mange kvaliteter, der bør fastholdes.
Ingen bestemmelser.
Ingen bestemmelser.
Lokalplan G-40, lokalplan for boligområde og plejehejm, ophæves ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan.
14.1Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
14.2Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.
 

Særlige retsvirkninger af landzonelokalplanen

14.3Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Det betyder, at lokalplanen har status som landzonelokalplan, og at Horsens Kommune er landzonemyndighed, jf. Lov om planlægning, § 35, stk. 1.
I henhold til § 15, stk. 4 i Lov om planlægning, jf. endvidere § 36, stk. 1, pkt. 5, har Horsens Byråd vedtaget, at denne lokalplan skal tillægges særlige retsvirkninger, hvorefter lokalplanen erstatter de landzonetilladelser efter lovens § 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkelighedsgørelse med hensyn til etablering af de bebyggelser, herunder anlæg, som lokalplanen muliggør, jf. endvidere lovens § 36, stk. 1, pkt. 5.
Bestemmelser, der er grundlaget for lokalplanens særlige retsvirkninger, er indeholdt i lokalplanens § 2, 9 og 10. Det fremgår heraf, hvilke landzonetilladelser, der ikke er nødvendige, men anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2014-4_-_boliger_noerrelide_gedved/2014-4_-_boliger_noerrelide_gedved.htm

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer