Bestemmelser

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
at udlægge området til erhvervsformål
at sikre, at området bevarer sine arkitektoniske og historiske kvaliteter
at sikre attraktive udendørsarealer, herunder parkeringsforhold
2.1Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag og omfatter matrikelnummer 835 i, Horsens Bygrunde.
2.2Området er beliggende i byzone.
3.1Området anvendes til kontorerhverv, virksomhedsklasse 1.
Ingen bestemmelser
5.1Der kan etableres overkørsel over fortov ud for grundens nordøstlige hjørne efter aftale med Teknik og Miljø, Affald og Trafik.
 
6.1Der etableres parkeringpladser på grunden, svarende til Horsens Kommunes vejledende parkeringsnormer, som foreskriver 1 p-plads for biler og 1 p-plads for cykler for hver 50 m2 kontorerhverv.
6.2Der etableres sandfang i afløb fra p-pladserne, hvorved en væsentlig andel af miljøbelastende stoffer, herunder tungmetaller, tilbageholdes.

7.1Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

7.2Området separatkloakeres. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

7.3Overflade/regnvand afledes til regnvandsledning med udløb til Horsens Fjord. For at imødekomme klimaændringer er afløbskoefficienten 80 % af den i spildevandsplanen angivet afløbskoefficient for området. Hvis afledningen overstiger den tilladelige afløbskoefficient, skal overfladevandet håndteres på egen grund eller forsinkes og neddrosles til den tilladelige afløbskoefficient

7.4Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

7.5Området skal forsynes med vand fra Horsens Vand A/S.

7.6Belysning skal være enkel og diskret og tilpasses bygningens og omgivelsernes karakter.

8.1Bebyggelsen bevares med det nuværende omfang og den nuværende placering. Eksisterende udhus kan bevares, nedrives eller erstattes med et udhus af samme dimesioner og med samme placering.
9.1Den eksisterende bygning (nuværende Vognmuseum) er af middel bevaringsværdi, og alle ændringer af bygningen skal godkendes af Teknik og Miljø.
9.2Den eksisterende bygning bevares og vedligeholdes. Ved ombygning eller renovering skal ændringer søges tilbageført til oprindelig stil. Tage skal beklædes med tagpap, dog kan etableres partier af glas. Murede facader mod øst (Gasvej) og vest skal bevares. Døre kan udføres med trælister, jfr oprindelig tegning, eller eksempelvis med stål og glas. Facader mod nord og syd udføres i glas og træ. Træ kan eksempelvis gives farven sort eller svenskrød.
9.3Køle- og ventilationsanlæg skal bygningsintegreres, og ventilationshætter og lign. skal udformes i samspil med bygningens arkitektur.
9.4Skiltning skal være enkel og diskret og tilpasses bygningens og omgivelsernes karakter. 
10.1Arealerne mellem bygning og skel mod Gasvej gives en belægning med eksempelvis granitbrosten, bordursten og stenmel.
10.2Murpiller langs Gasvej bevares eller murpiller med gitre rekonstrueres.
10.3Udearealer skal med befæstelse og beplantning fremtræde ordentligt og i harmoni med bygningen.
10.4Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og afskærmes set fra vejen.
10.5En samlet plan for de udvendige arealers belægning og beplantning skal godkendes af Teknik og Miljø.
Ingen bestemmelser.
Ingen bestemmelser.
14.1Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen ophæves Lokalplan 151 for Danmarks Industrimuseum for området.
15.1Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.
15.2Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
15.3Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2014-3---erhverv-gasvej-16-horsens/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer