MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
1.1fastlægge rammerne for områdets anvendelse.
1.2sikre mulighed for en varieret bebyggelse opført i kvalitetsbetonet arkitektur.
1.3fastlægge retningslinjer for bebyggelsens og fællesarealernes udformning og placering.
 
2.1Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilagene og omfatter matrikel 4o, Ørnstrup by, Torsted og alle parceller, der udstykkes herfra.
3.1Området opdeles i 3 delområder som angivet på kortbilag 2.
For delområde 1 gælder
3.2.1Området må anvendes til åben-lav boligbebyggelse
For delområde 2 gælder
3.3.1området må anvendes til tæt-lav boligbebyggelse.
For delområde 3 gælder
3.4.1området må anvendes til rekreativt formål.
4.1Ejendomme til åben-lav boligbebyggelse skal have en grundstørrelse på min. 900 m2.
4.2Ejendomme til tæt-lav boligbebyggelse skal have en grundstørrelse på min. 300 m2.
5.1Lokalplanområdet vejbetjenes fra Overmarksvej.
5.2Vejene skal indrettes som stillevejsområde (30 km zone). 
5.3Veje og stier udlægges og anlægges i princippet som vist i bilag 3 og 5.
5.4Stier udlægges i min. 4 m bredde og befæstes i 2 m bredde med stenmel eller lignende.
5.5Hvor veje ender blindt, skal der etableres vendeplads for lastbiler.
6.1Der anlægges min. 2 p-pladser pr bolig i åben-lavt byggeri og i tæt-lavt byggeri med individuel parkering. Til andre former for boliger anlægges min. 1½ p-plads pr bolig.
7.1Der anvendes parkarmaturer som vej- og stibelysning.
8.1I områder til åben/lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten pr. ejendom ikke overstige 30.
8.2I områder til tæt/lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40.
8.3Der pålægges en byggelinje på 2,5 meter fra vejskel langs vejene inden for lokalplanområdet.
8.4På ejendomme til åben-lav må garager/carport/udhuse og lignende ikke opføres nærmere skel end 1 m til skel mod sti og fællesarealer samt til naboskel, medmindre de sammenbygges med tilsvarende bygning på nabogrunden.
8.5Det naturlige terræn skal bevares. Kun omkring hus, adgang og terrasse må det reguleres. Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter skal godkendes af Teknisk Forvaltning.
9.1Facader skal fremstå i tegl, evt. med pudsede eller vandskurede overflader. Mindre partier kan beklædes med træ, zink eller kobber. Til udvendige bygningssider skal  vælges dæmpede farver. Der må ikke anvendes signalfarver eller meget klare farver.
9.2Der må ikke bruges blanke og reflekterende tagmaterialer. Tagmaterialer må ikke have et glanstal på over 30.
9.3Bygninger i 2 etager må ikke have en taghældning på over 15 gr.
9.4Der må ikke opsættes paraboler eller lignende, der er synlige fra omgivelserne.
9.5Hvis der anvendes alternative energiformer, som indebærer synlige installationer, skal det indarbejdes i arkitekturen.
10.1Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men skal afgrænses af klippede hække eller anden beplantning. Langs veje og fællesarealer skal hækken plantes i en afstand af min. 30 cm fra skel.
10.2Der skal plantes vejtræer i den ene vejside i princippet som det fremgår af Illustrationsplanerne. Beplantningsplan skal godkendes af Teknik & Miljø.
10.3Inden overdragelse til grundejerforeningen udlægges fælles friarealer som græseng eller i græs med spredte grupper af træer og buske efter en overordnet plan, der skal godkendes af Teknik & Miljø.
11.1Der er medlemspligt for alle boliger inden for lokalplanområdet til den grundejerforening, der er oprettet for området, der er dækket af lokalplan 9-2007.
11.2Andelsboliger og/eller ejerlejligheder repræsenteres iht. sine vedtægter og i forhold til det antal boliger vedkommende repræsenterer. Tilsvarende forholdes fsva. udgiftsfordelinger.  
11.3Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne arealer når disse er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning. Arealerne overdrages med skøde til grundejerforeningen, som skal forestå drift og vedligeholdelse af disse. Grundejerforeningen overtager arealerne, når området efter Horsens Kommunes vurdering er tilstrækkeligt udbygget.
11.4Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. 
11.5Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.Byrådet vil sikre sig, at det i vedtægterne fremgår, at brug af sprøjtemidler indenfor området ikke er tilladt af hensyn til Bækkelund Vandværks vandindingsområde
12.1Lokalplan 9-2007 ophæves for lokalplanområdet ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan.
13.1Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.
13.2Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
13.3Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2014-2_-_boliger_dahliavej_horsens/2014-2_-_boliger_dahliavej_horsens.htm