2014-11 - FÆNGSLET

Tilladelser fra andre myndigheder

Museumsloven

Lokalplanområdet er en del af den gamle Horsens Bymark beliggende på en høj bakkekam omgivet af vådområder. Der er gjort fund i området fra stort set alle perioder fra stenalder til moderne
tid. Den gamle hovedvej mod vest har passeret umiddelbart syd for lokalplanområdet.
I lokalplanområdet kan der i området indenfor ringmuren gøres fund, der har med den mangeårige fængselsdrift at gøre, mens der i området udenfor ringmuren også er registreret fortidsminder fra tidligere tiders anvendelse af området.


Området blev i 2008 delvist arkæologisk forundersøgt. Afledt af forundersøgelsen blev udpeget i alt 12 lokaliteter med væsentlige fortidsminder i form af bebyggelsesspor fra stenalder til 1800-tallet. Enkelte lokaliteter er færdigundersøgt
og frigivet til anlægsarbejde. De øvrige udpegede lokaliteter er ikke undersøgt arkæologisk og skal derfor enten friholdes eller udgraves forud for et anlægsarbejder.

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet. 

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer