FORSLAG

Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold (Hvis dette har relevans)

Her skal redegøres for skole- og institutionsforhold, hvis det er en lokalplan der indeholder mulighed for at bygge boliger. Der redegøres ganske kort på baggrund af kendt viden fra WebGis. Ved større udbygninger kan der tages kontakt med Anne Bust omkring institutioner og Louise Nordestgaard omkring skoleområdet.

Trafikplanlægning (Hvis dette har relevans)

Er der stiplaner eller trafikhandleplaner der skal tages hensyn til, så skal der redegøres for det her. Overvej om der skal være mulighed for parkering til el-biler i lokalplanområdet.

Husk at eventuelle nye vejnavne skal afklares i forbindelse med lokalplan forslag. Det er aftalt med Affald og Trafik, at beslutning om vejnavn skal ske i forbindelse med vedtagelse af lokalplan. Der skal altså være en separat indstilling og forslag til beslutning samt noget i sagsfremstillingen. Det er fortsat Affald og Trafik der sammen med Plan og By samt Horsens Museum kommer med forslag til navn. Affald og Trafik leverer en kort tekst til indstilling.

 

Husk: Chaussésten skal ikke længere anvendes til overkørsler efter krav fra Arbejdstilsynet (som skrevet i tidligere mail også)

 

Det er aftalt med Affald og Trafik at følgende vejkategorier anvendes i lokalplanlægningen:

o   Trafikveje (gennemfartsvej)

o   Sekundære trafikveje (fordelingsvej)

o   Primær lokalvej (stamvej)

o   Sekundær lokalvej (boligvej)

 

 

Vandområde- & Natura 2000 planer

Lov om vandplanlægning

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand. 

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.  

Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter 

Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3.

Her skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde.

Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan planen ikke gennemføres, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3, stk. 2.

Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. ovenstående bekendtgørelses § 7, stk. 2.

 

 

Grundvand 

Hvis lokalplanområdet ligger i et OSD-område:  

Lokalplanområdet ligger indenfor afgrænsningen af områder med særlige drikkevandsinteresser. Anvendelsen til boligformål/ erhverv/vurderes uproblematisk i relation til grundvandsbeskyttelse, blandt andet fordi anvendelsen af området xxx (begrundelse/vurdering)

Spildevandsplan 2012 - 2015

Er lokalplanområdet med i Spildevandsplanen eller ej? Det beskrives her og det nævnes om områder er eller skal seperatkloakeres, spildevandskloakeres eller fælles kloakeres (vælg en af nedenstående muligheder (1,2 el. 3) og slet øvrige).

Ny tekst fra Stine pr. 4-2-15

1) Separatkloakerede områder

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Området separatkloakeres/er separatkloakeret. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg/Brædstrup/Endelave renseanlæg.

Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,48. Overstiger befæstelsen 0,48 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden på 0,48 overholdes.

Regnvandet afledes til recipient

2) Spildevandskloakerede områder

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Området spildevandskloakeres (sanitært spildevand) uden mulighed for afledning af overflade-/regnvand til spildevandssystemet. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg/Brædstrup/Endelave renseanlæg.

Overflade-/regnvand håndteres på egen grund, f.eks. ved nedsivning.

3) Fælleskloakerede områder

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Området forberedes separatkloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Horsens Centralrenseanlæg/Brædstrup/Endelave renseanlæg.

Der må bortledes regnvand fra en den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på xx. Overstiger befæstelsen xx skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden på xx overholdes.

Eller

Bortledning af regnvand fra lokalplanområdet skal forsinkes, således at der maksimalt afledes 1 l/s pr. ha til fællesledningen.

Horsens Vand vurderer om der er kapacitet i ledningerne uden at overløbene bliver påvirket.

Tekniske anlæg

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Varmeforsyningsform afgøres i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

I ny udstyknings områder på bar mark, gælder teksten stadig. For Horsens by, og Hatting, lund, Egebjerg og Gedved, er det vedtaget et varmeprojektforslag.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Ved udstykninger og nybygninger skal det være krav i bestemmelserne, at betingelsen for ibrugtagning er, at ejendommen er tilsluttet et kollektivt varmeforsynings anlæg 

Ved erhverv tilføjes: Der kan gives tilladelse til udnyttelse af procesvarme som opvarmningsform i den enkelte virksomhed. 

 

Tekst til bestemmelserne hvis der er, eller kommer, kollektiv varmeforsyning i området. 

§7 Der skal i lokalplanområdet være kollektiv varmeforsyning og hele området omfattes af tilslutningspligt til denne.

§11 - Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det er tilsluttet den kollektive varmeforsyning.

 

Vandforsyning

Området vandforsynes fra xxxxxx Vandværk.

Renovation

Ved boliger:

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.                    

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik. 

Ved erhverv:

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.       

Ved bolig og erhverv:

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring.

For boligerne skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.                     

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik. 

For erhvervet skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.       

Støj fra virksomheder

I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder vil der blive stillet krav til, hvor meget virksomheden må bidrage med til støjniveauet i skel.  

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

 

Jordforurening

Lokalplanområdet / Dele af lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Eller en af nedenstående:

Hvis jorden ikke er Områdeklassificeret: Lokalplanområdet / Dele er lokalplanområdet er ikke beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet. Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata. Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har generelt ikke givet anledning til diffus forurening.

Hvis jorden er Områdeklassificeret: Lokalplanområdet / Dele er lokalplanområdet er beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet. Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata. Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har med stor sandsynlighed givet anledning til diffus forurening i området eller der er tidligere påvist let forurenet jord inden for området. De stoffer og koncentrationsniveauer, som kendetegner lettere forurenet jord, er typisk et resultat af såkaldt diffus forurening. Den diffuse jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som typisk stammer fra flere forureningskilder. Lettere forurening kan også være et resultat af forurening fra punktkilder, hvor spild eller lækage har ført til forurening i lave koncentrationer. Endelig ses lettere forurenet jord i fyldjord, som er samlet fra forskellige områder, hvor der har været mindre forurenende aktiviteter. I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ. 

V1-kortlagt

Lokalplanområdet/Dele er lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven. Dette betyder, at der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Indenfor matr. nr. Xx ejerlav, by er det konstateret, at grunden måske er forurenet. Grunden er den xx. Xx. 20Xx optaget som en såkaldt v1- kortlægning. Eventuelt forureningstypen, hvis dette er muligt? Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:

  • der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.
  • der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.
  • I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.

Vilkårene stillet i medfør af ovenstående tilladelser skal uanset de øvrige lokalplanbestemmelser følges. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

V2-kortlagt

Lokalplanområdet/Dele er lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Dette betyder, at der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Indenfor matr. nr. Xx ejerlav, by er det konstateret, at grunden måske er forurenet. Grunden er den xx. Xx. 20Xx optaget som en såkaldt v2- kortlægning. Eventuelt forureningstypen, hvis dette er muligt? Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:

  • der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.
  • der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.
  • I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.

 Vilkårene stillet i medfør af ovenstående tilladelser skal uanset de øvrige lokalplanbestemmelser følges.

 Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Nationale interesser

Produktionsvirksomheder

I lokalplanforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplanområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

     

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer